Skip to main content

C-vitamin hämmar farliga inflammatoriska tillstånd vid leukemi

C-vitamin hämmar farliga inflammatoriska tillstånd vid leukemiCancerformen kronisk myeloid leukemi kännetecknas av en överproduktion av vita blodkroppar, vilket leder till symtom som trötthet, infektioner och andra komplikationer. Kronisk myeloid leukemi kännetecknas också av kronisk inflammation, vilket bidrar till sjukdomens utveckling. Det tyder dock på att C-vitamin motverkar de inflammatoriska processerna. Detta framgår av en brasiliansk in vitro-studie publicerad i tidskriften Nutrients. Författarna kommer dessutom in på hur C-vitamin motverkar de inflammatoriska processerna.

Vi bildar stamceller i benmärgen för de vita och röda blodkropparna och -plättarna. Men vid kronisk myeloid leukemi har en mutation uppstått i en speciell kromosom (Philadelphia). Detta gör att de vita stamcellerna från benmärgen delar sig ohämmat. Brist på blodplättar, förstorad mjälte och brist på röda blodkroppar (anemi) kan också förekomma.
De klassiska symtomen är trötthet, infektioner, nattliga svettningar och viktminskning. Andra symtom kan vara aptitlöshet och obehag i magen eftersom mjälten är förstorad. Eftersom sjukdomen utvecklas långsamt upptäcks den ofta av en slump i samband med blodprover. Om sjukdomen inte är under kontroll kan blödningar och bildandet av blodproppar uppstå. Influensa- och covid-19-infektioner kommer också att bli komplicerade eftersom de vita blodkropparna och inflammatoriska processerna inte fungerar normalt. I det sammanhanget hänvisar författarna bakom den nya studien till att det vid kronisk myeloisk leukemi även sker en ökad produktion av ett antal proinflammatoriska cytokiner (IL-6 och TNF), som är kopplade till en ökad bildning av cancerceller och att de blir mer härdiga.
I de avancerade stadierna när sjukdomen utvecklas till akut myeloid leukemi uppträder skelettsmärta, och här är den genomsnittliga överlevnaden 3–6 månader, om inte en benmärgstransplantation genomförs.
Orsaken till kronisk myeloid leukemi är sällan känd. Sjukdomen behandlas med läkemedlet Imatinib, som är en så kallad tyrosinkinashämmare, och det brukar finnas en god överlevnadsgrad.
Eftersom C-vitamin tydligen har liknande verkningsmekanismer som den traditionella behandlingen med Imatinib, ville forskarna bakom den nya studien undersöka detta närmare.
Forskarna använde blodprover med celler med kronisk myeloid leukemi (K-562) från Rio de Janeiro Cell Bank. Dessa celler odlades i en särskild koncentrerad glukoskultur så att de delade sig snabbt. Cellerna förbehandlades med två olika doser av C-vitamin (5 mikrogram/ml och 10 mikrogram/ml), och de två cellkulturerna stimulerades med det proinflammatoriska toxinet LPS (lipopolysackarid) från gramnegativa bakterier. Forskarna mätte sedan huruvida C-vitamin påverkade cellernas frisättning av proinflammatoriska cytokiner som IL-6 och TNF.

C-vitamin påverkar leukemiceller via flera mekanismer

Studien visade att C-vitamin motverkar de hyperinflammatoriska stadierna som introducerades av LPS-toxinet i de myeloida cellerna (K-562). Detta sker sannolikt via flera mekanismer.
För det första antar forskarna att C-vitamin hämmar bildningen av för mycket extracellulär ATP (energimolekyler) samt ackumuleringen av receptorn P2X7, som spelar en nyckelroll i utvecklingen av inflammationer (via IL-6 och TNF) och många cancerformer.
För det andra antar forskarna att C-vitamin reglerar autofagi. Det är en viktig process i cellerna som handlar om nedbrytning av skadliga ämnen och cellernas homeostas. Men studier har visat att autofagi har en dubbel roll i utvecklingen av kronisk myeloid leukemi. Å ena sidan kan autofagi främja cellöverlevnad och motståndskraft mot terapi, och å andra sidan kan överdriven autofagi leda till celldöd.
Vid kronisk lymfatisk leukemi finns en speciell biomarkör för autofagi (LC3). I den aktuella studien fann forskarna att C-vitamin i högre doser minskade denna markör och att effekten följdes av en nedreglering av de proinflammatoriska cytokinerna (IL-6 och TNF).
Det tyder också på att C-vitamin kan förbättra den vanliga behandlingen med Imatinib, eftersom substanserna kompletterar varandra.

Tillskott med C-vitamin vid förebyggande och behandling

Även om C-vitaminbrist enligt författarna är sällsynt hos den allmänna befolkningen, har cancerpatienter ofta låga nivåer av detta vitamin. I detta avseende har det rapporterats att låga nivåer av C-vitamin kan hjälpa normala celler att utvecklas till leukemiceller, medan större doser av C-vitamin kan få leukemiceller att dö. Dessutom kan tillskott med C-vitamin förbättra livskvaliteten hos patienter med leukemi.
Det ska dessutom tilläggas att C-vitamin också har betydelse för immunförsvaret, som normalt ska förstöra onormala celler, och som antioxidant, som skyddar cellerna mot oxidativ stress och skador på DNA orsakade av fria radikaler.
De officiella dagliga rekommendationerna för C-vitamin, RI, ligger på 80 mg, som man kan få genom en hälsosam och grön kost. Man måste dock vara medveten om att olika fysiska och psykiska stressfaktorer kan öka behovet. Detsamma gäller vid intag av för mycket socker, vilket beror på att socker och C-vitamin tävlar om samma kanaler som leder in i cellerna. Så ju högre sockerintaget är, desto mer kan effekten av C-vitamin minskas. Därför bör särskilt utsatta grupper inta mer C-vitamin än RI.

Mer information om hur C-vitamin motverkar leukemi

I följande artikel kan du läsa om andra studier som behandlar hur C-vitamin reglerar stamcellsfunktioner, och hur REDOX-behandling med mycket stora doser av intravenöst C-vitamin kan hämma utvecklingen av leukemiceller och förbättra kemoterapin.

»C-vitamin förhindrar cancer genom att reglera stamcellsfunktioner«

Referenser:

Daniela A. Pires et al. Vitamin C Inhibits Lipopolysaccharide-Induced Hyperinflammatory State of Chronic Myeloid Leukemia Cells through Purinergic Signaling and Autophagy. Nutrients 2024

Sam Rowe and Anitra C. Carr. Global Vitamin C Status and Prevalence of Deficiency: A cause for Concern? Nutrients 6 July 2020

Kronisk myeloid leukæmi – Patienthåndbogen på sundhed.dk


  • Skapad