Skip to main content

Gravida rökare kan minska skador på spädbarnens lungor genom att ta tillskott med C-vitamin

Gravida rökare kan minska skador på spädbarnens lungor genom att ta tillskott med C-vitaminSom bekant avråds gravida kvinnor från att röka, eftersom det kan skada fostret. Men det är inte alla gravida som klarar av att sluta röka. I detta sammanhang visar en ny amerikansk studie att tillskott med C-vitamin kan minska skador på spädbarnets lungor och därigenom förbättra barnets andning.

En tidigare studie har visat att gravida kvinnor som dagligen tar tillskott med C-vitamin skulle kunna förbättra spädbarnens lungkapacitet. Studien pågick under ett år och visade även att spädbarn, vars mödrar tog C-vitamin, var mindre benägna att få andningsbesvär med väsande andning.
I den nya amerikanska studien deltog 252 gravida som rökte, och forskarna mätte spädbarnens utandningskapacitet när de var 3 och 12 månader gamla.
De kvinnor som rökte fick antingen tillskott med 500 mg C-vitamin eller placebo, utöver de officiella vitamintillskotten för gravida. Trots att mödrarna uppmanades att sluta röka fortsatte de flesta kvinnor i båda grupperna att röka i genomsnitt sju cigaretter om dagen.
Forskarna mätte spädbarnens utandningskapacitet som FEF (force expiratory flows), eftersom denna metod ger mer direkt information om den aktuella lungfunktionen. Metoden kan också indikera risk för framtida sjukdomar.
Eftersom spädbarn som bekant inte är särskilt samarbetsvilliga var forskarna tvungna att använda avancerade tekniker för att få fram resultaten.
Forskarna mätte spädbarnens utandningskapacitet som FEF, och den definierades mer specifikt av hur mycket procent luft som fanns kvar i spädbarnens lungor under utandningen i tre intervaller: FEF75, FEF25-75 och FEF50.
Efter tre månader hade de spädbarn vars mödrar tog 500 mg C-vitamin under graviditeten en statistiskt signifikant bättre utandningskapacitet i de två första intervallen jämfört med spädbarn vars mödrar fick placebo. Efter 12 månader förelåg det en statistiskt signifikant skillnad i lungfunktionen i alla tre intervaller.
I studien hittade man ingen skillnad mellan de två grupperna spädbarn i fråga om graviditetslängd, födelsekomplikationer, för tidig födsel eller födelsevikt.

Varför fungerar C-vitamin på spädbarnens luftvägar?

Forskarna vet inte säkert varför C-vitamin har denna skyddande effekt på spädbarnens luftvägar, och denna fråga kommer de att följa upp i framtida forskning. Enligt studiens ledare, Eliot Spindel, professor i neurovetenskap, är det möjligt att C-vitamin blockerar för den ökade avlagringen av kollagen runt luftvägarna. I studier av djurungar vars mödrar har utsatts för rök eller nikotin under graviditeten har man observerat att deras lungor och luftvägar är styvare. Det är också möjligt att C-vitaminet på andra sätt bidrar till att förhindra de skador som livslång exponering av tobaksrökning kan orsaka.
I detta sammanhang bör det tilläggas att C-vitamin fungerar som en kraftfull antioxidant, som i viss utsträckning kan neutralisera de fria radikaler som tobaksrökningen inte bara skickar ut i den gravidas lungor, utan även vidare till kretsloppet och fostret.

I den nuvarande studien kommer forskarna att följa barnen tills de är sex år för att se om C-vitamin har en långsiktig effekt på förbättringen av barnens luftvägsfunktioner.
Forskarna är särskilt intresserade av huruvida tillskott med C-vitamin till gravida som röker på sikt kan minska risken för att barnen utvecklar astma. Detta är nämligen svårare att diagnostisera under de första levnadsåren.

Rökning kontra tillskott med C-vitamin

Enligt forskarna bakom studien finns det uppenbart många fördelar med att ta tillskott med C-vitamin om man är gravid och röker. Forskarna betonar emellertid att rökstopp bör prioriteras i samband med graviditet. Men för cirka 50 procent av de gravida rökare som inte kan sluta trots goda avsikter och strävanden, kan tillskott med 500 mg C-vitamin om dagen vara ett enkelt och säkert sätt att hjälpa sina spädbarn att andas bättre.

Referenser

American Thoracic Society. Pregnant smokers may reduce harm to baby´s lungs by taking vitamin C. ScienceDaily May 21, 2018
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180521184704.htm

  • Skapad