Skip to main content

Intravenös behandling med C-vitamin för kroniskt trötthetssyndrom efter infektion med covid-19 och andra virus

Intravenös behandling med C-vitamin för kroniskt trötthetssyndrom efter infektion med covid-19 och andra virusDet är allmänt känt att kronisk trötthet kan följa i kölvattnet av influensa, herpes, covid-19 och andra virusinfektioner. Immunförsvaret fungerar inte optimalt, och det är oxidativ stress och inflammation som orsakar tröttheten. Tillståndet åtföljs ofta av koncentrationssvårigheter, depression och sömnproblem. Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. I detta sammanhang är C-vitamin en av de mest potenta antioxidanterna, och det visar sig att intravenös behandling med stora doser C-vitamin kan minska tröttheten efter olika virusinfektioner. Detta framgår av en översiktsartikel i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, där författarna också nämner intravenös behandling med C-vitamin i samband med kroniskt trötthetssyndrom efter covid-19-infektioner.

Kronisk trötthet är ett vanligt symptom förbundet med en mängd allvarliga sjukdomar som cancer eller autoimmuna sjukdomar. Men det kan också finnas andra orsaker till kronisk trötthet, och kroniskt trötthetssyndrom definieras som ett separat kliniskt tillstånd där andra symtom som smärta, koncentrationssvårigheter och dålig sömn kan uppträda.
Det är allmänt känt att kroniskt trötthetssyndrom kan följa i kölvattnet av en mängd olika virusinfektioner som influensa, herpes, ebola och Epstein-Barr (kyssjukan), bakterieinfektioner som Borrelia burgdorferi och parasiter som Giardia lamblia.
Post-viralt trötthetssyndrom (PVFS) påminner mycket om vanligt kroniskt trötthetssyndrom. I detta avseende är det anmärkningsvärt att kroniskt trötthetssyndrom ofta uppträder efter en infektion under en period av ökad fysisk eller psykisk stress. Detta kan bidra till att immunförsvaret inte fungerar optimalt och inte bekämpar infektionen på normalt sätt. Enligt författarna bakom den nya översiktsartikeln passar detta också in på patienter med covid-19 som har drabbats av psykisk eller fysisk stress under nedstängningen, och som sedan har utvecklat kroniskt trötthetssyndrom.

Kroniskt trötthetssyndrom börjar ofta efter en infektion under en period av fysisk eller psykisk stress.

Covid-19 kan medföra kronisk trötthet och många andra symtom

Vi reagerar väldigt annorlunda på covid-19-infektioner, även på lång sikt. Enligt en studie från Wuhan, där man registrerade 1 733 covid-19-patienter efter inläggningen, fann man att 63 procent led av kronisk trötthet eller muskelsvaghet sex månader efter den akuta infektionen. 26 procent av patienterna led av sömnstörningar och 23 procent av patienterna led av ångest eller depression.
En amerikansk översiktsartikel har avslöjat att milda covid-19-fall också är en vanlig orsak till kronisk trötthet, och 50 andra långvariga biverkningar som huvudvärk, koncentrationssvårigheter, håravfall och andningssvårigheter nämns.

Komplicerade covid-19-infektioner beror på oxidativ stress och överdrivna inflammationer

Under optimala omständigheter bör vi avvisa infektion med covid-19 eller få ett milt förlopp. När immunförsvaret angriper kan det bland annat initiera en inflammation som ska bidra till att förstöra viruset snabbt och effektivt. Därefter bör inflammationen försvinna.
Men om immunförsvaret inte fungerar optimalt kan kronisk inflammation och oxidativ stress uppstå. Detta leder till att infektionen blir utdragen, så att kronisk trötthet och andra symtom uppträder.
Vid svåra akuta fall kan hyperinflammation, cytokinstorm och våldsam oxidativ stress som medför akut andningssvikt, även kallat ARDS (acute respiratory distress syndrome), uppstå samt svikt i cirkulationssystemet och andra organ, vilket är orsaken till att de svagaste patienterna dukar under.
Som framgår bidrar oxidativ stress till att infektioner med covid-19 blir komplicerade. Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. De fria radikalerna är faktiskt en del av vårt immunförsvar, men de får inte löpa amok så att de angriper friska celler och vävnader.

C-vitamin till immunförsvaret och skydd mot oxidativ stress

Under akuta infektioner förbrukar immunförsvaret mycket C-vitamin, så att det kan attackera snabbt. C-vitamin fungerar samtidigt som en viktig antioxidant, som skyddar celler och vävnader mot fria radikaler och oxidativ stress. Samtidigt betyder det att behovet av C-vitamin ökar under akuta infektioner. Därför behöver vi naturligtvis rikligt med C-vitamin för att förebygga infektioner.
C-vitamin är faktiskt involverat i mer än 150 metaboliska funktioner som även innefattar syntesen av kollagen och karnitin samt neurotransmittorer som noradrenalin, serotonin och dopamin. Det är också känt att brist på C-vitamin kan orsaka trötthet, smärta, kognitiv dysfunktion och depressionsliknande symtom.
Därför är det möjligt att behandling med C-vitamin kan minska symtomen som åtföljer kroniskt trötthetssyndrom genom att stärka immunförsvaret och bilda bindvävskollagen. Eftersom C-vitamin är en viktig antioxidant med antiinflammatoriska egenskaper kan behandlingen också skydda nervsystemet och kretsloppet mot skador orsakade av oxidativ stress.

Behandling av kroniskt trötthetssyndrom med stora doser intravenöst C-vitamin

Syftet med den nya översiktsartikeln var att analysera huruvida behandling med intravenöst C-vitamin kan förbättra symtomen på kronisk trötthet efter virusinfektioner. Författarna fokuserade på den intravenösa behandlingen med C-vitamin, eftersom det är det enda sättet att uppnå tillräckligt stora mängder i blodet för olika terapeutiska ändamål. Studier baserade på oralt intag av C-vitamin har ofta en låg kvalitet, eftersom upptaget i blodet inte är så stort och man istället får diarré.
Forskarna inhämtade nio kliniska studier med 720 patienter som fick intravenös behandling med stora doser C-vitamin. Hittills har man särskilt studerat effekten på cancerpatienter. Dessutom har man också studerat effekten på herpes zoster och allergier.
Även om det handlade om vitt skilda sjukdomar visade det sig att stora doser intravenöst C-vitamin kunde minska kronisk trötthet i nästan alla studierna. Andra symtom som patienterna uppvisade, såsom sömnstörningar, depressiva symtom, smärta och kognitiva störningar, minskade även.
De dagliga doserna var på över 50 gram eller 3 gram per kilo kroppsvikt, så att en person på 75 kilo fick 225 gram per infusion. I andra studier gav man mindre doser som hade samma goda effekt.
Eftersom infektion med covid-19 kännetecknas av oxidativ stress, överdriven inflammation och cirkulationsstörningar, och eftersom man har observerat brist på C-vitamin hos covid-19-patienter, är det enligt författarna bakom den nya översiktsartikeln relevant att utföra nya kliniska studier för att titta närmare på effekten av stora doser av intravenöst C-vitamin vid kroniskt trötthetssyndrom orsakat av covid-19. Den nya översiktsartikeln har publicerats i tidskriften Nutrients.

Glöm inte C-vitaminet vid förebyggande av virusinfektioner

En expertpanel av läkare och professorer har i samarbete med den schweiziska livsmedelssäkerhetsmyndigheten granskat de vetenskapliga bevisen gällande näringsämnenas betydelse för ett välfungerande immunförsvar med fokus på covid-19. Expertpanelen rekommenderar bland annat tillskott med 200 mg C-vitamin om dagen, så att man är bättre rustad för att förebygga och bekämpa infektioner. Det finns också starkare tillskott på marknaden, och det rekommenderas att välja syraneutrala tillskott för att skona mag-tarmslemhinnan.

Referenser

Claudia Vollbracht and Karin Kraft. Feasibility of Vitamin C in thel treatment of Post Viral Fatigue with Focus on Long COVID, Based on a Systematic Review of IV vitamin C on Fatigue. Nutrients 2021

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020

  • Skapad