Skip to main content

Långa sjukhusvistelser är kopplade till D-vitaminbrist

Långa sjukhusvistelser är kopplade till D-vitaminbristD-vitamin är viktigt för skelettet, immunförsvaret, musklerna, hormonbalansen, blodsockret, nervsystemet och cancerförebyggande. Brist på D-vitamin kan därför orsaka en mängd olika sjukdomar och till och med vara en användbar markör för komorbiditeter och längd på sjukhusvistelse. Detta framgår bland annat av en ny polsk studie på äldre personer som var inlagda på geriatriska avdelningar. Studien är mycket relevant eftersom den utbredda D-vitaminbristen har allvarliga hälsomässiga och socioekonomiska konsekvenser som är ganska lätta och billiga att åtgärda med kosttillskott.

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, som reglerar en mängd olika gener och metaboliska processer. Tidigare studier har redan visat att brist på D-vitamin ökar risken för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, flera typer av cancer och Alzheimers sjukdom.
Det antas att en miljard människor världen över lider av D-vitaminbrist på grund av modern inomhuslivsstil och rädsla för solexponering. Dessutom gör åldringsprocesser det svårare att bilda D-vitamin i huden från solen och att ta upp det från maten. Samtidigt har äldre, kroniskt sjuka och överviktiga svårare att omvandla D-vitamin i levern och därefter i njurar och immunceller till den aktiva steroidformen.
I takt med att fler människor åldras blir brist på D-vitamin en stigande hälsobörda. Syftet med den polska studien var därför att titta närmare på sambandet mellan äldre inlagda patienters nivå av D-vitamin i blodet och längden på deras sjukhusvistelse.

Ju mindre D-vitamin i blodet, desto längre sjukhusvistelse

I studien deltog 242 kaukasiska (europeiska) patienter över 60 år som var inlagda på geriatriska avdelningar. Man tog blodprover för att bedöma deras D-vitaminnivåer dagen före de lades in. Patienterna delades in i två grupper i relation till uttalad brist på D-vitamin (under 50 nmol/l) eller suboptimala nivåer av D-vitamin (50–74,9 nmol/l)). Tydligen hade ingen av patienterna optimala nivåer av D-vitamin i blodet (över 75 nmol/l).
Patienterna delades även in i två andra grupper i förhållande till sjukhusvistelsens längd, där en kortare period definierades som mindre än 12 dagar och en längre period definierades som 12 dagar eller mer.
Studien visade att de patienter som led av störst brist på D-vitamin hade längre sjukhusvistelser jämfört med de patienter som hade suboptimala nivåer i blodet.
Patienter med en nivå av D-vitamin i blodet på under 31,2 nmol/l löpte alltså 47 procent större risk för en längre sjukhusvistelse, medan patienter med en nivå på över 31,2 nmol/l hade 77 procent större chans att undvika det.
En betydande majoritet av patienterna med suboptimala nivåer av D-vitamin i blodet fick alltså en kortare sjukhusvistelse jämfört med de patienter som hade uttalade brister.
Forskarna drar därför slutsatsen att nivån av D-vitamin i blodet har potential att förutsäga längden på sjukhusvistelsen för äldre inlagda på geriatriska avdelningar.
Den polska studien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Nutrition, ligger i linje med tidigare studier som avslöjar hur brist på D-vitamin ökar risken för många sjukdomar, längre sjukhusvistelser, intensivvårdsinläggning och tidig död.

D-vitaminbrist försämrar också prognosen för inlagda cancer- och covid-19-patienter

Uttalad brist på D-vitamin medför att kritiskt sjuka cancerpatienter läggs in på intensivvårdsavdelning och avlider inom ett år. Därför bör cancerpatienter som avslutat sin intensivvårdsbehandling ta ett tillskott med D-vitamin. Detta framgår av en studie från Wien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients.
Enligt en annan studie från 2021 publicerad i Endocrine är låga nivåer av D-vitamin i blodet också förknippade med en ökad risk att drabbas av komplicerade covid-19-infektioner och sjukhusinläggning.
Dessutom ökar D-vitaminbrist risken för komorbiditeter som högt blodtryck, typ 2-diabetes och lungsjukdomar. Forskarna rekommenderar därför D-vitamintillskott som en billig och snabb metod för att förbättra patienternas hälsa.

  • Blodets nivå av D-vitamin kan vara en markör för en sjukdoms prognos och längden på sjukhusvistelsen.
  • Därför bör man mäta patienternas nivå av D-vitamin vid sjukhusinläggningen, och ge relevanta tillskott som optimerar blodnivån.

Referenser:

Justyna Nowak et al. Could vitamin D concentration be a marker of a long hospital stay in older adults patients? Frontiers in Nutrition. 2023

Nina Buchtele et al. Prevalence and Impact of Vitamin D Deficiency in Critically Ill Cancer Patients Admitted to the Intensive Care Unit. Nutrients 2021

Lilji Thomas. Vitamin D deficiency associated with higher risk of COVID-19 hospitalization. News Medical Life Sciences. Jan 21, 2021

  • Skapad