Skip to main content

Brist på D-vitamin hos äldre ökar risken för sjukhusinläggning och längre sjukhusvistelse

Brist på D-vitamin hos äldre ökar risken för sjukhusinläggning och längre sjukhusvistelseD-vitaminets roll för en god hälsa är väldokumenterad. Men D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre, och det ökar risken för benfrakturer, blodförgiftning, förvärring av kroniska sjukdomar och andra allvarliga komplikationer som leder till sjukhusinläggning. Det finns också en risk att inläggningarna varar längre. Detta framgår av en ny irländsk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Forskarna rekommenderar därför tillskott med D-vitamin till äldre, så att koncentrationen i blodet blir tillräckligt hög. Enligt andra studier kan detta också skydda mot covid-19, eftersom låga nivåer i blodet också är förknippade med en ökad risk för sjukhusinläggning.

D-vitamin är viktigt för kalciumupptag, skelett, muskler, immunförsvar, kretslopp, hjärna, kognitiva förmågor, blodsocker och cancerförebyggande. D-vitamin motverkar också kroniska inflammationer, som är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar, liksom hyperinflammation, som kan vara livshotande i samband med infektioner. Studier har visat ett samband mellan D-vitaminbrist och en ökad risk för en rad sjukdomar och tillstånd som ofta leder till sjukhusinläggning. Däribland:

Ben- och höftfrakturer

Detta kan bero på svaga muskler och benskörhet. Tidigare dansk forskning från Hvidovres sjukhus visar exempelvis att tillräckligt med D-vitamin i blodet minskar risken för att dö till följd av allvarliga komplikationer efter en höftfraktur.

Infektioner och kroniska lungsjukdomar

D-vitamin är viktigt för stora delar av immunförsvaret, och att det inte överreagerar med olämplig cytokinstorm och hyperinflammation. Brist på D-vitamin ökar risken för virusinfektioner i luftvägarna samt sjukhusinläggning på grund av covid-19-infektion. Brist ökar också risken för astma och bakteriell lunginflammation.

Blodförgiftning/sepsis

Det är ett livshotande tillstånd som beror på att immunförsvaret reagerar för våldsamt på en infektion i blodomloppet med cytokinstorm och hyperinflammation. Brist på D-vitamin ökar risken för att utveckla sepsis. I Danmark utgör dödsfall på grund av sepsis 15 procent av alla dödsfall, men förekomsten och risken för sjukdomen är ganska okänd.

Hjärt-kärlsjukdomar

Flera studier har visat att D-vitaminbrist hänger samman med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, däribland högt blodtryck, hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom, där hjärtats kransartärer förkalkas.

Kognitivt förfall och risk för demens och Alzheimers

Brist på D-vitamin har kopplats till demens, Alzheimers och en allmän nedgång i kognitiva förmågor, som omfattar observation, orientering, inlärning, tänkande, språk och problemlösning.

Cancer

D-vitamin skyddar mot flera cancerformer. Svår brist på D-vitamin medför att kritiskt sjuka cancerpatienter läggs in på intensivvård och dör inom ett år. Därför kan cancerpatienter som har avslutat sin intensivvårdsbehandling också dra nytta av att ta tillskott med D-vitamin.

Direkt koppling mellan D-vitaminbrist och sjukhusinläggning

Som bakgrund för att utföra den nya irländska studien hänvisar forskarna till ett antal tidigare studier, i vilka det har visat sig att brist på D-vitamin ökar risken för ett antal sjukdomar som ofta kräver sjukhusinläggning.
Syftet med den nya studien var därför att utvärdera förhållandet mellan blodets nivå av D-vitamin i samband med sjukhusinläggningar och sjukhusvistelsernas varaktighet bland äldre irländska medborgare som normalt bodde hemma.
Enligt forskarna är detta den första studien som har undersökt sambandet mellan D-vitaminbrist och sjukhusinläggning i samband med ett antal specifika sjukdomar bland en stor äldre befolkningsgrupp.
Forskarna analyserade 3 093 deltagare i åldern 60 år och äldre vilka rekryterades från en större studie, TUDA, (Trinity Ulster, Department of Agriculture) via St. James Hospital i Dublin. Studien utformades för att ingå i en databas med tre befolkningsstudier som omfattade kognitiva förmågor, skeletthälsa och högt blodtryck. Under studien blev 1 777 (50,9 %) av deltagarna inlagda på sjukhus.
De rapporterade resultaten avslöjade en direkt koppling mellan brist på D-vitamin, sjukhusinläggning och sjukhusvistelsens varaktighet. Patienter med en koncentration av D-vitamin i blodet som låg under 50 nmol/l hade en större tendens att bli inlagda och vara inlagda under en längre tid. Detta var också fallet när man tog hänsyn till ett antal störande faktorer.
Enligt forskarna är brist på D-vitamin följaktligen en oberoende faktor som ökar risken för sjukhusinläggning, och att sjukhusvistelsen drar ut på tiden. Därför finns det ett behov för att äldre som lider brist på D-vitamin ska få sin nivå optimerad, så att den ligger på över 50 nmol/l.
Eftersom D-vitamin har en så omfattande betydelse för den allmänna hälsan, som inkluderar mycket mer än skeletthälsan, krävs det enligt forskarna mer forskning med hänsyn till att äldre ska få rätt tillskott med D-vitamin.

  • Man mäter D-vitaminnivåerna i blodet som 25-hydroxyvitamin D3.
  • I Danmark ligger de officiella gränsvärdena för D-vitamin i blodet på 50 ng/ml.
  • Men många ledande forskare menar att man måste upp på hela 60–100 ng/ml för att på ett optimalt sätt förebygga sjukdomar.

Tillskott med D-vitamin

Det verkliga behovet av D-vitamin ligger ofta mycket högre än de officiella rekommendationerna, om blodets nivå ska optimeras. Detta beror på många faktorer som kostvanor, gener, exponering för sol, ålder, hudtyp, BMI, kolesterolsänkande läkemedel och kroniska sjukdomar som cancer och diabetes.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för vuxna.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser

Avril Beirne et al. Vitamin D and Hospital Admission in Older adults: A prospective Association. Nutrients. 2021

Nikki Hancocks. Vitamin D deficiency increases hospitalization risk in older population. Nutraingredients.com 2021

Niamh Aspell et al. Vitamin D deficiency is Associated With Impaired Muscle Strength and Physical Performance in Community-Dwelling Older Adults: Findings From The English Longitudinal Study of Aging. Clinical Interventions in Aging. 2019

https://www.hvidovrehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder-fra-hvidovre-hospital/Sider/Svaret-ligger-i-blodet.aspx

Adrian R Martineau et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library 2016

Yunus Colak, Børge G Nordestgaard, Shoaib Afzal. Low vitamin D and risk of bacterial pneumonias: Mendelian randomisation studies in two population-based cohorts. BMJ 2020 Oct 27

Lilji Thomas. Vitamin D deficiency associated with higher risk of COVID-19 hospitalization. News Medical Life Sciences. Jan 21, 2021

Majid Shojaei et al. The Correlation between Serum Level of Vitamin D Outcome of Sepsis Patients; a Cross-sectional Study. Archives of Academic Emergency Medicine 2019

Palle Toft og Thomas Strøm. Sepsis, den tredjehyppigste dødsårsag, registreres ikke i Danmark. Ugeskrift for Læger 2018

Nina Buchtele et al. Prevalence and Impact of Vitamin D Deficiency in Critically Ill Cancer Patients Admitted to the Intensive Care Unit. Nutrients 2021

Carsten Carlberg, Alberto Munoz. An update on vitamin D signaling and cancer. Seminars in Cancer Biology. 2020

  • Skapad