Skip to main content

D-vitamintilskud reducerer behovet for opioider hos palliative kræftpatienter

D-vitamintilskud reducerer behovet for opioider hos palliative kræftpatienterKræftpatienter får ofte stærke smerter, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Den palliative behandling har til formål at lindre disse smerter, og anvendelsen af opioider som morfin er udbredt. Ikke desto mindre ser det nu ud til, at terminale kræftpatienter, som får større tilskud med D-vitamin, får reduceret deres behov for smertebehandling og føler sig mindre trætte. Det fremgår af et svensk studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Cancer. Det er samtidig et faktum, at mangel på D-vitamin er mere udbredt blandt kræftpatienter, og at det kan medvirke til at forkorte deres levetid.

Opioider som morfin har en smertestillende effekt, når de binder sig til opioid-receptorerne i blandt andet centralnervesystemet. Psyken påvirkes også ved at man bliver euforisk, afslappet eller sløv. Selv efter kort tids brug kan opioiderne give afhængighedsproblemer og et øget behov. Ved særlig høje doser kan brugerne dø af kvælning, fordi åndedrættet stopper.

  • Opioider som morfin og kodein er fremstillet af opiumsvalmuen.
  • Syntetiske opioider er fx metadon, tramadol og fentanyl.

D-vitamin, kræft og palliativ behandling

D-vitamin har betydning for knogler og immunforsvar. D-vitamin betragtes desuden som et neuroaktivt steroidhormon med betydning for hjernen, nervesystemet og humøret.
Det er almindeligt, at kræftpatienter i den sidste palliative fase mangler D-vitamin. Tidligere studier har desuden vist, at lave niveauer i blodet hænger sammen med smerter, øget infektionsrisiko, træthed, depression og dårligere livskvalitet.
Et mindre ikke-placebokontrolleret studie på terminale kræftpatienter peger på, at tilskud med D-vitamin kan øge livskvaliteten og reducere behovet for opioider og antibiotika.
Forskere fra Karolinska Instituttet ved Stockholm Universitet ville derfor undersøge effekten af D-vitamintilskud til palliative kræftpatienter ved at foretage et større randomiseret, placebokontrolleret studie.
Der deltog i alt 244 terminale kræftpatienter, som var i palliativ behandling. Ved studiets start havde de alle mangel på D-vitamin i blodet. Patienterne fik enten 100 mikrogram D-vitamin om dagen eller placebo. Til orientering ligger de officielle anbefalinger, RI, til forskellige befolkningsgrupper på 5-20 mikrogram, så der var tale om en ret høj dosis svarende til den grænseværdi, der fastsat af EFSA – Den europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.
Derefter målte forskerne ændringer i patienternes behov for opioider, som afspejlede deres smerter, og det blev gjort efter 4, 8 og 12 uger.
Studiet viste, at de patienter, som fik D-vitamintilskud, oplevede et signifikant fald i forbruget af opioider i forhold til placebogruppen.
Derudover oplevede patienterne i D-vitamingruppen mindre kræftrelateret træthed. På den anden side var der ingen forskel i de to gruppers livskvalitet eller antibiotikaforbrug.
Ifølge forskerne er dette studie det første randomiserede, placebokontrollerede studie, som viser effekten af D-vitaminbehandling til palliative kræftpatienter, hvad angår lindring af smerter og træthed. Alle patienterne tålte desuden de store D-vitamintilskud godt.
Studiet havde dog en enkelt svaghed, da det kun var 150 af de 244 patienter, som var i stand til at gennemføre de 12 uger, hvor der skulle tages D-vitamintilskud eller placebo. Det skyldes, at der var tale om terminalpatienter, hvoraf mange døde undervejs.
Det nye svenske studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Cancer.
Til orientering tyder tidligere studier på, at mangel på D-vitamin også øger behovet for opioider ved anden smertebehandling og stofmisbrug, og at tilskud med D-vitamin kan være relevant som led i behandlingen.

Mere fokus på kræftpatienter, der mangler D-vitamin

Som nævnt er mangel på D-vitamin mere udbredt hos kræftpatienter, og det skyldes flere faktorer som indendørs livsførelse, længere hospitalsophold, undgåelse af sollys efter stråling og kemoterapi samt forringet ernæringsstatus på grund af manglende appetit.
Svær mangel på D-vitamin medvirker desuden til, at kritisk syge kræftpatienter bliver indlagt på intensiv og dør inden for et år. Derfor kan kræftpatienter, som er færdig med intensivbehandling, drage fordel af at tage tilskud med D-vitamin. Det fremgår af et studie fra Wien, publiceret i Nutrients, og som tidligere er omtalt på denne hjemmeside. Studiet er i tråd med tidligere studier, der viser, at D-vitamin har flere kræftforebyggende mekanismer. Derfor gælder det om at være velforsynet med D-vitamin hele livet.

Referencer:

Maria Helde Frankling et al. ´Palliative-D´-Vitamin Supplementation to Palliative Cancer Patients: A Double Blind, Randomized Placebo-Controlled Multicenter Trial, Cancers 2021

Karolinska Institutet. Vitamin D reduces the need for opioids in palliative cancerpatients. ScienceDaily. August 5, 2021

Lajos V. Kemény et al. Vitamin D deficiency exacerbates UV/endorphin and opioid addiction. Science Advances, 2021

U.S. Department of Health and Human Services. What is the U.S. Opioid Epidemic? 2021
Nina Buchtele et al. Prevalence and Impact of Vitamin D Deficiency in Critically Ill Cancer Patients Admitted to the Intensive Care Unit. Nutrients 2021

Nikki Hancocks. Study puts cancer patient vitamin D deficiency under the spotlight. NUTRAingredients.com 2021

Paulette D Chandler et al. Effect of Vitamin D3 Supplements on Development of Advanced Cancer. JAMA 2020

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202020/Nye-D-vitamin-anbefalinger-til-b%C3%B8rn-og-voksne.aspx

 

  • Oprettet den .