Skip to main content

Zinktillskott minskar dödligheten hos patienter med covid-19

Zinktillskott minskar dödligheten hos patienter med covid-19Kroppens immunförsvar är av avgörande betydelse för hur vi reagerar på en infektion med covid-19. De flesta får följaktligen inga eller bara lindriga till måttliga symtom, medan sjukdomen kan vara komplicerad och livshotande för ett fåtal utsatta grupper. Flera studier har efter hand visat att immunförsvaret behöver en mängd vitaminer och mineraler för att fungera optimalt. I samband med detta har en metaanalys nu visat att tillskott med zink minskar dödligheten hos covid-19-patienter. Samtidigt är det problematiskt att många äldre, kroniskt sjuka och andra utsattinfektionssjukdomar a grupper ofta lider brist på zink, eftersom detta spårämne inte bara är viktigt för ett välfungerande immunförsvar utan också skyddar celler och vävnader mot skador orsakade av oxidativ stress.

Den nya metaanalysen, som har publicerats i tidskriften Cureus, syftade till att jämföra symtom och dödlighet hos patienter med covid-19 som fick tillskott med zink eller placebo. Forskarna sökte efter publicerade artiklar i databaser som PubMed/Medline, Cochrane, Web of Science och CINAHL Complete med sökord som zink, covid, sars-cov-2, covid-19 eller coronavirus. Utav 1 215 artiklar användes fem av studierna för att bedöma dödligheten, och två av studierna användes för att bedöma symtomen. Forskarna använde också de allmänna riktlinjerna (PRISMA) gällande metaanalyser.
Metaanalysen visade att patienter med covid-19 som behandlades med zink hade en lägre dödlighet jämfört med patienter som inte fick zink. När det gäller symtomen verkade det inte finnas någon skillnad i de två grupperna. Ändå visar de nya uppgifterna att tillskott med zink är associerat med minskad dödlighet hos covid-19-patienter. Dessa resultat är enligt forskarna mycket lovande eftersom behandling med zink är ett enkelt och billigt sätt att minska dödligheten.

När blir infektioner med covid-19 komplicerade?

Ett välfungerande immunförsvar kommer vanligtvis att bekämpa en infektion med covid-19 och efterlämna någon form av immunitet utan att det uppstår några symtom. Det är också vanligt med lindriga eller måttliga symtom som feber, trötthet, halsont, hosta samt förlust av lukt- och smaksinnet.
Immunförsvaret initierar en akut inflammation när mikrober ska bekämpas. Men om immunförsvaret överreagerar kan det resultera i en cytokinstorm och hyperinflammation, vilket medför oxidativ stress. Detta tillstånd är farligt eftersom fria radikaler kan attackera celler och vävnader. Faktorer som främjar blodkoagulering kan också aktiveras. Det är alltså inte viruset som sådant, utan immunförsvarets urspårade mekanismer som i värsta fall kan leda till ARDS (acute respiratory distress syndrome) samt organsvikt och dödsfall. Det visar sig dessutom att samsjukligheter som högt blodtryck, diabetes, KOL, övervikt och hjärt-kärlsjukdom ökar risken för att infektioner med covid-19 blir livshotande. Det bör dessutom tilläggas att dessa sjukdomar och tillstånd redan kännetecknas av ett urspårat immunförsvar med en låg grad av kronisk inflammation.

Hur skyddar zink mot covid-19?

Zink är ett av de viktigaste spårmineralerna och är involverat i en lång rad metaboliska processer som också är viktiga för immunförsvaret. Zink är särskilt viktigt för det medfödda immunförsvaret, däribland makrofager, som bekämpar de flesta mikrober innan de hinner reproducera sig. Zink spelar också en stor roll för det förvärvade immunförsvaret med T- och B-celler som är mer specialiserade och ansvariga för antikroppsbildning. Dessutom är zink viktigt för immunförsvarets kommunikation och reglering av inflammationsprocesser. Det har följaktligen visat sig att brist på zink ökar frisättningen av pro-inflammatoriska cytokiner som IL-1β, IL-6 och TNF-α (tumörnekrosfaktor α).
Zink skyddar även mot andra virus som vanliga förkylningsvirus, vilket kan minska infektioner och sjukdagar. Det har visat sig att större intracellulära zinkkoncentrationer förhindrar covid-19 från att dela sig och sprida sig i kroppen. Man antar dessutom att zink kan nedreglera cellernas receptorer (ACE) för covid-19, så att dessa virus får det svårare att penetrera cellerna och reproducera sig.
En annan viktig funktion är att zink ingår i den kraftfulla antioxidanten SOD (superoxiddismutas), som skyddar celler och vävnader mot skador orsakade av oxidativ stress.
Dessutom har zink betydelse för smak- och luktsinnet, som kan rubbas i samband med virusinfektioner.
Det tyder också på att zink förbättrar effekten av läkemedel som klorokin och hydroxiklorokin, som används vid behandling av komplicerade covid-19-infektioner.
Det bör tilläggas att zink är involverat i nära interaktioner med D-vitamin, som har andra avgörande funktioner för ett välfungerande immunförsvar. Samtidigt främjar D-vitamin upptaget av zink i tarmen och ett antal zinkberoende cellfunktioner. Därför är det också viktigt att få i sig tillräckligt med D-vitamin.

Zinkbehov och tillskott

I Sverige ligger de officiella rekommendationerna för zink (RI) på runt 10 mg. Men vid infektioner ökar behovet av att tillgodose de många funktioner som zink är involverat i. Enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, ligger den övre gränsen för vuxna på 25 mg per dag. Det är dock ofarligt med en högre dos under en kortare period. Långvarig användning av stora doser zink kan dock orsaka brist på järn och koppar.

  • Zink finns i skaldjur (särskilt ostron), lever, kött, ägg, mejeriprodukter, fullkorn, frön, valnötter, baljväxter och andra grönsaker.
  • Vi har lättast att ta upp zink från animaliska källor.
  • Förmågan att ta upp och utnyttja zink kan försämras av D-vitaminbrist, för lite magsyra, åldringsprocesser, vissa tarmsjukdomar, alkoholmissbruk, p-piller, vätskedrivande läkemedel och antacida.
  • Det antas att en miljard människor världen över lider brist på zink.

Referenser:

Spencer Z Rheingold et al. Zinc Supplementation Associated With a Decrease in Mortality in COVID-19 Patients: A Meta-Analysis. Cureus. 2023

Ashton Amos, Mahammed S. Razzaque. Zinc and its role in vitamin D function. Current Research in Physiology. 2022


  • Skapad