Skip to main content

Kronisk hosta och brist på D-vitamin

Kronisk hosta och brist på D-vitaminKronisk hosta uppträder ofta i kölvattnet av virusinfektioner som förkylning, influensa och covid-19. Det tyder också på att brist på D-vitamin är en utbredd orsak, och att denna brist förvärras under sjukdomsförloppet. Eftersom D-vitamin är avgörande för ett starkt immunförsvar och reglering av de inflammatoriska processerna blir det därför relevant med tillskott av D-vitamin vid förebyggandet av virusinfektioner och som ett led i behandlingen av komplikationer som kronisk hosta. Detta framgår bland annat av två studier som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Respiratory Journal.

Hosta är vanligtvis en reflex som bör avlägsna främmande partiklar som stoft och slem från luftvägarna. Kronisk hosta och bronkit, som är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd, uppstår ofta om immunförsvaret inte fungerar optimalt i kampen mot förkylning, influensa och covid-19. Det är också många som upplever nedsatt lukt- och smaksinne samt kronisk trötthet.
Tillståndet post-COVID-19-syndrom (PCS) beskriver ihållande eller nya symtom som uppträder mer än 12 veckor efter en covid-19-infektion, och som inte beror på andra faktorer.
Det är allmänt känt att D-vitamin kan reglera olika markörer för inflammation hos covid-19-patienter så att de snabbare bekämpar infektionen. Det är också känt att tillskott med D-vitamin kan minska dagarna med hosta och nedsatt lukt- och smaksinne. Men enligt forskarna bakom den nya studien har D-vitaminets roll för patienter med post-covid-19-syndrom ännu inte klarlagts.
Forskarna gjorde därför en retrospektiv analys av D-vitaminnivån hos patienter med post-covid-19-syndrom som tidigare hade deltagit i en befolkningsstudie och fått flera blodprover tagna av läkaren. Dessa blodprover jämfördes sedan med blodprover från en frisk kontrollgrupp.
Studien visade att patienter med post-covid-19-syndrom hade ett signifikant fall av D-vitamin i blodnivån jämfört med kontrollgruppen. Mellan 2019 och 2021 minskade den genomsnittliga D-vitaminnivån i gruppen med post-covid-19-syndrom således från 58,7 nmol/l (= 23,5 ng/ml) till 43,5 nmol/l (= 17,4 ng/ml).
Upplysningsvis ska blodnivån av D-vitamin helst ligga på över 75 nmol/l, så gruppen med post-covid-19-syndrom hade hela tiden haft för låga nivåer, som därtill blev ännu lägre under sjukdomsförloppet.
Enligt forskarna kan fallet av D-vitamin i blodet bero på olika orsaker. För det första kan den akuta covid-19-infektionen leda till en ökad förbrukning av D-vitamin, eftersom immunförsvaret arbetar på övertid. För det andra kan de intilliggande komplikationerna som hosta öka behovet. För det tredje kan brist på D-vitamin bli en ond cirkel i flera patologiska processer, eftersom de flesta av kroppens celler har behov av D-vitamin.

Utbredd D-vitaminbrist vid andra typer av hosta

Enligt en studie från 2021, som också har publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Respiratory Journal, är D-vitaminbrist kopplad till nedsatt lungfunktion, inklusive luftvägsinfektioner och kronisk hosta hos barn. Vid den tidpunkten hade dock D-vitaminets roll vid kronisk hosta hos vuxna inte undersökts.
Mellan 2006–2008 mätte forskarna därför nivån av D-vitamin hos 3 914 deltagare från Rotterdam-studien, som är en större befolkningsstudie. Deltagarna kategoriserades enligt följande fyra nivåer av D-vitamin i blodet:

  • Tillräcklig nivå (över 75 nmol/l)
  • Otillräcklig nivå (50–74 nmol/l)
  • Mild/måttlig brist (30–49 nmol/l)
  • Allvarlig brist (under 30 nmol/l)

Det visade sig att 40 procent av deltagarna led av en större eller mindre brist på D-vitamin. D-vitaminbrist var också vanligare hos de deltagare som hade kronisk hosta, jämfört med de deltagare som inte hade någon kronisk hosta.
När forskarna hade justerat för störande faktorer som ålder, kön, BMI, rökning, användning av ACE-hämmare, astma och KOL, visade det sig också att allvarlig brist på D-vitamin hade ett betydande samband med ihållande kronisk hosta.
Forskarna drar därför slutsatsen att brist på D-vitamin är utbredd bland vuxna med kronisk hosta, och att denna kroniska hosta inte avtar om det föreligger en kraftig brist på D-vitamin. Det är därför relevant att man rutinmässigt mäter nivån av D-vitamin hos patienter med kronisk hosta, samt att man ger tillskott som optimerar nivån i blodet.

Referenser:

Jens Bräunlich. Vitamin D values in post-Covid syndrome patients are lower than in control groups. European Respiratory Journal 2023

Johnmary T. Arinze et al. Persistent chronic cough and vitamin D deficiency. European Respiratory Journal. 2021


 

  • Skapad