Skip to main content

Selen skyddar mot farligt kolesterol, åderförkalkning och tidig död

Selen skyddar mot farligt kolesterol, åderförkalkning och tidig dödKolesterol är ett livsviktigt ämne med många funktioner, men det kan bli farligt om det oxiderar och lagras in i kärlväggen. Det är denna oxidativa process som skapar grogrund för åderförkalkning. Spårämnet selen skyddar mot åderförkalkning som en kraftfull antioxidant och via andra processer. Detta framgår bland annat av en översiktsartikel publicerad i Biomedicine. Eftersom hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken är ämnet mycket relevant. I synnerhet eftersom selenbrist är så utbrett i vår del av världen.

Selenbrist har länge förknippats med en rad hjärt-kärlsjukdomar, däribland åderförkalkning, hjärtsvikt (hjärtinsufficiens), ischemisk hjärtsjukdom och blodproppar i hjärtat. I den nya översiktsartikeln har författarna tittat närmare på de olika hjärt-kärlsjukdomarna och hur selen är inblandat i regleringen av flera patologiska processer som inkluderar oxidativ stress, kronisk inflammation, inlagring av oxiderat kolesterol i kärlväggarna, kalciumavlagringar samt dysfunktioner i endotelcellerna i kärlväggarna. Författarna har också tittat närmare på hur tillskott med selen kan användas som ett led i förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar och åderförkalkning, som handlar om mycket mer än kolesterol.

 • Kolesterol är viktigt för cellmembranen, immunförsvaret och bildningen av steroidhormoner (könshormoner och kortisol), D-vitamin och Q10.
 • Vi bildar kolesterol i levern från kolhydrater.
 • Kolesterol finns i ägg och animaliskt fett.
 • Den överlägset största delen av kroppens kolesterol bildas i levern.

Selen motverkar oxidativ stress och kroniska inflammationer som skadar kolesterol

Vi bildar alla fria radikaler under syreomsättningen och andra metaboliska processer. Dessutom ökas mängden av tobaksrök, förgiftningar, åldringsprocesser, övervikt och kroniska sjukdomar som diabetes. Fria radikaler är några mycket reaktiva molekyler som bara bör verka inom snäva områden.
Vid oxidativ stress finns det för många fria radikaler jämfört med skyddande antioxidanter som selen. Det är särskilt farligt när de fria radikalerna angriper kolesterolet i blodet, som transporteras i form av LDL-kolesterol. När LDL-kolesterolet oxiderar härsknar det och kan inte längre användas för de många funktionerna i cellerna. Det som händer då är att det oxiderade kolesterolet äts upp av vita blodkroppar (monocyter) som omvandlas till skumceller. Dessa uppätna skumceller söker sig sedan mot områden i kärlväggen där det redan finns inflammation, vilket kan uppstå på grund av högt blodtryck, sår, bakterier, LPS (lipopolysackarider på cellväggarna hos vissa bakterier), spikproteiner (från infektioner med och vacciner mot covid-19) eller andra irriterande ämnen. När de uppätna skumcellerna har trängt in i kärlväggen dör de och lämnar det oxiderade kolesterolet efter sig. Detta ökar den lokala inflammationen och attraherar ännu fler skumceller, i en ond cirkel.
Det är alltså oxidativ stress, kronisk inflammation och ansamling av kolesterolhaltiga skumceller i kärlväggen som skapar grogrund för åderförkalkning. Oavsett om kolesterolet är högt eller lågt.
I översiktsartikeln kommer författarna närmare in på hur de kraftfulla selenhaltiga antioxidanterna, GPx (glutationperoxidaser), motverkar fria radikaler och flera markörer för kronisk inflammation. Det har också visat sig att selen minskar det faktiska bildandet av skumceller.
Sammantaget kan tillskott med selen minska skador på molekyler, celler, organ och vävnader orsakade av oxidativ stress. Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med selen har en skyddande effekt mot åderförkalkning genom att motverka oxidativ stress och kroniska inflammationer, vilket hänger ihop.

Selen, kalciumavlagringar och åderförkalkning

Åderförkalkning är en komplicerad process som i slutskedet även innefattar ett fibrinlager och en form av kalciumgaller runt de inbäddade skumcellerna i kärlväggen.
I detta sammanhang spelar de glatta muskelcellerna i kärlväggen en central roll vid åderförkalkning, eftersom de kan uttrycka många gener som påminner om skelettbildning och därför orsaka kalciumavlagringar.
Det finns allt fler bevis för att oxidativ stress bidrar till att de glatta muskelcellerna initierar de olämpliga kalciumavlagringarna i kärlväggen. Man antar därför att tillskott med selen också kan motverka denna process som en kraftfull antioxidant och genom att motverka inflammationer.

Selen, endotelceller och andra funktioner

Endotelcellerna bildar ett tätt lager i blodkärlen, och de har en särskilt stor betydelse i de fina kapillärerna, där ämnesomsättningen från blod till vävnader och organ sker. I översiktsartikeln beskriver författarna hur selen som antioxidant skyddar endotelcellerna mot fria radikaler och apoptos (programmerad celldöd). Dessutom skyddar selen mikroRNA, som reglerar och justerar cellernas DNA-uttryck. Sammantaget pekar ett antal studier på att olika selenoenzymer och selenoproteiner spelar flera viktiga roller för normala funktioner i endotelcellerna.

 • Det uppskattas att en miljard människor världen över lider av selenbrist.
 • Det finns ofta ett samband mellan selenbrist, åderförkalkning och tidig död.

Humanstudier med selentillskott

Sambandet mellan selenbrist och hjärt-kärlsjukdomar har varit känt sedan 1960-talet, då en mycket allvarlig hjärtsjukdom upptäcktes i den kinesiska Keshan-provinsen, där jorden är extremt fattig på selen. Sjukdomen, som nu kallas Keshans sjukdom, påverkar hjärtmuskeln och orsakas av ett annars ofarligt virus (Coxsackie), som kan bli livshotande vid selenbrist. Men sedan man började ge selentillskott har sjukdomen utrotats i området.
I Finland, där jorden också är mycket fattig på selen, hade man världens högsta dödlighet på grund av blodproppar i hjärtat. När man från 1985 började berika gödseln med selen minskade fallen av blodproppar drastiskt.
Den svenska KiSel-10-studien avslöjade att gruppen äldre som fick tillskott med 200 mikrogram selenjäst och 200 mg Q10 i läkemedelskvalitet under fem år hade en bättre hjärtmuskelfunktion och löpte 54 procent lägre risk att dö jämfört med gruppen som fick placebo. Kombinationen av de två kosttillskotten är mycket relevant eftersom den skandinaviska jorden är fattig på selen, och den egna produktionen av Q10 minskar med åldern. Det förekommer också en synergieffekt mellan selen och Q10. Dessutom visade en tolvårsuppföljning av den svenska KiSel10-studien att behandling med Q10 och selentillskott har en markant långtidseffekt på hjärtat, epitelceller, mikro-RNA, telomerer (cellernas ”klippkort ”) och förlängning av livslängden.
I översiktsartikeln hänvisar författarna till flera andra kontrollerade, randomiserade studier där tillskott med i synnerhet selen förebygger åderförkalkning, hjärt-kärlsjukdomar och tidig död i populationer där det redan förekommer selenbrist. Författarna kommer också in på att selen och zink skyddar mot förgiftning av tungmetaller som kvicksilver och kadmium, som bland annat är kopplade till hjärt-kärlsjukdomar.
Tillskott med selen har på det stora hela bäst effekt i områden där marken är fattig på selen, och om det tas över en längre tid, eftersom det är viktigt att ha optimala nivåer i blodet under hela livet. Det kan också vara värt att kombinera selentillskott med andra antioxidanter som Q10, E-vitamin och zink.

 • Jorden i Europa är fattig på selen, vilket återspeglas i grödorna.
 • Den nordiska dagliga kosten bidrar med cirka 50 mikrogram selen.
 • De nya nordiska rekommendationerna för selen är 60/90 mikrogram per dag för kvinnor/män.
 • I många studier har man gett 200 mikrogram selen per dag.
 • Det kan löna sig att välja ett tillskott med selenjäst i läkemedelskvalitet med dokumenterat högt upptag.

Referenser:

Siarhei A. Dabravolski et al. The Role of Selenium in Artherosclerosis Development, Progression, Prevention and Treatment. Biomedicines 2023

Juan Pablo Robles. The spike protein of SARS-CoV-2 induces endothelial inflammation through integrin α5β1 and NF-kB signaling. Journal of Biological Chemistry. 2022

Urban Alehagen et al. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modeling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. European Journal of Nutrition. 2022

Uffe Ravnskov. Hvorfor et højt kolesterol er nyttigt. Hovedland. 2010

Hjerte / Kredsløb Arkiv - (vitalraadet.dk)


 

 • Skapad