Skip to main content

D-vitaminets optimala effekt på hälsan och livslängden kräver större mängder i blodet

D-vitaminets optimala effekt på hälsan och livslängden kräver större mängder i blodetD-vitamin har en avgörande betydelse för hälsan på flera fronter. Mest fokus ligger på skelettet, och många i sjukvården känner inte till de andra livsviktiga funktionerna. Därför har ungefär hälften av världens befolkning en låg nivå av D-vitamin i blodet vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, cancer, typ 2-diabetes, Alzheimers sjukdom, luftvägsinfektioner som covid-19 och tidig dödlighet. Detta framgår av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients. Författarna påpekar också att forskning om D-vitamin ofta är bristfällig eller missvisande eftersom man koncentrerar sig på tillskott snarare än innehållet i blodet av D-vitaminformen 25(OH)D. I flera studier har man alltså gett för små doser eller doser under för korta perioder som inte har optimerat nivån. Det verkar också som om innehållet av 25(OH)D i blodet bör vara över 75 nmol/l om det ska skydda mot hjärt-kärlsjukdomar, cancer och tidig dödlighet. Eftersom detta gränsvärde är högre än de officiella gränsvärdena rekommenderar författarna större tillskott för att uppnå de optimala nivåerna.

Kosten bidrar bara med små mängder D-vitamin. Den främsta källan är den högtstående solens UVB-strålar, som gör att vi bildar vitaminet i huden. Men den moderna inomhuslivsstilen, vintermånaderna, åldrandeprocesser, övervikt, mörk hy och solskyddsfaktor gör att många inte bildar tillräckligt och att D-vitaminbrist har blivit den mest utbredda näringsbristen på världsplan.
Den D-vitaminform som vi bildar i huden kallas kolekalciferol. Men det är bara ett inaktivt förstadium som omvandlas i levern till 25(OH)D. Och det är denna form som mäts i blodet. När D-vitaminet ska användas i cellerna omvandlas det till den biologiskt aktiva steroidformen 1,25(OH)2D. Processen sker i njurar, immunceller, blodkärl och på andra ställen. Därefter kan den aktiva D-vitaminformen binda sig till D-vitaminreceptorerna i de flesta av kroppens celler. Här reglerar D-vitaminet en mängd gener via på-och-av-mekanismer, och de många funktionerna i kroppen omfattar:

 • Kalciumupptag, skelett och tänder.
 • Immunförsvar och inflammationsprocesser.
 • Lungfunktion.
 • Hjärnan och nervsystemet.
 • Insulinnivåer och blodsocker.
 • Kretslopp.
 • Reglering av gener involverade i utvecklingen av cancer.

Gränsvärden är bara baserade på skeletthälsa och inte de andra funktionerna

Det visar sig att de nuvarande D-vitaminrekommendationerna och gränsvärdena i blodet bara baseras på skeletthälsa och inte på D-vitaminets många andra funktioner. Författarna bakom den nya översiktsartikeln påpekar dessutom att många inom sjukvården inte känner till de många andra funktioner som man har funnit under de senaste tjugo åren. Dessutom har många studier varit bristfälliga eftersom man har koncentrerat sig på tillskott och inte på de optimala mängderna av formen 25(OH)D i blodet. Samtidigt har hälsomyndigheterna fokuserat mer på medicinsk behandling av sjukdomar snarare än verkligt förebyggande.
Som bakgrund till den nya översiktsartikeln har författarna använt data från WHO som behandlar de vanligaste sjukdomarna och dödstalen. Författarna hänvisar till mer än 94 000 publikationer om D-vitamin på databasen PubMed, samt en mängd studier och metaanalyser.
Det framgår följaktligen att tillskott med D-vitamin, som optimerar innehållet i blodet, stärker hälsan och minskar de vanligaste dödsorsakerna som hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, typ 2-diabetes, Alzheimers sjukdom och luftvägsinfektioner som covid-19.

Hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar, som ofta utvecklas under många år, är fortfarande den vanligaste dödsorsaken. Enligt översiktsartikeln har observationer från 14 länder och 24 befolkningar funnit att dödligheten är högst under vintermånaderna, då vi inte kan bilda vitaminet från den sparsamma solen och där koncentrationerna i blodet därför är lägst.
Flera nyare studier har visat att blodets innehåll av 25 (OH)D omvänt hänger samman med risken att dö av en hjärt-kärlsjukdom. Detta omfattar data om ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt och stroke.
En större befolkningsstudie från University of South Australia har till exempel funnit att deltagare med de lägsta nivåerna av D-vitamin i blodet löpte dubbelt så hög risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och tidig dödlighet jämfört med deltagare med tillräckliga nivåer i blodet.
D-vitamin förebygger hjärt-kärlsjukdomar genom flera mekanismer som omfattar förebyggande av artärstelhet, åderförkalkning och inflammation samt reglering av kolesterol, blodvolym, blodtryck och insulinnivåer.
Enligt översiktsartikeln verkar det som att man bör eftersträva nivåer i blodet som ligger över 75 nmol/l (= 30 ng/ml) om hjärtat och cirkulationen ska vara välförsedda. På så sätt kan miljontals människor undvika tidig dödlighet på grund av en enkel vitaminbrist.

 • Blodets innehåll av D-vitamin beräknas som ng/ml eller nmol/l.
 • Det nedre gränsvärdet är 50 nmol/l, vilket motsvarar 20 ng/ml.
 • Det övre gränsvärdet är 160 nmol/l, vilket motsvarar 60 ng/ml.

Högt blodtryck

Kroppens D-vitaminstatus påverkar också blodtrycket. En metaanalys av flera befolkningsstudier som omfattade 283 537 deltagare har exempelvis visat att risken för att utveckla högt blodtryck var 30 procent lägre hos den tredjedel av deltagarna som hade de högsta nivåerna av D-vitamin i blodet.
En observationsstudie har visat att deltagare som fick 100 mikrogram D-vitamin dagligen för att uppnå nivåer över 100 nmol/l (40 ng/ml) upplevde betydande blodtryckssänkningar, och 71 procent uppnådde ett normalt blodtryck efter ett år.

 • I Danmark är de officiella rekommendationerna för tillskott med D-vitamin 5–20 mikrogram, med den högsta mängden till sårbara grupper.
 • Som framgår av översiktsartikeln är dessa rekommendationer alldeles för låga för att D-vitaminet ska kunna optimera blodets innehåll och skydda mot en mängd livshotande sjukdomar.
 • En observationsstudie har visat att intag av 100 mikrogram dagligen kan uppnå nivåer i blodet på 100 nmol/l (40 ng/ml), vilket avsevärt kan förbättra blodtrycket.

Cancer

Redan på 1940-talet observerade forskare ett samband mellan påverkan av solens UVB-strålar och cancerdödsfall. Människor som lever på de nordliga breddgraderna löpte nämligen en ökad risk för flera cancertyper. Och så är det fortfarande.
När kroppens D-vitaminstatus är för låg påverkar det många av de gener som står för kodning av proteiner och reglering av celldelning. Bristen påverkar även regleringen av östrogener och inflammation. Med tiden kan bristen på D-vitamin därför öka risken för cancer.
Ett stort antal befolkningsstudier har efter hand visat att påverkan av solens UVB-strålar omvänt hänger samman med omkring 20 olika cancertyper.
En grupp danska forskare har till exempel funnit att kvinnor över 50 år som vistas mycket utomhus och får mer sol, särskilt mellan kl. 10–15, löper lägre risk för att utveckla bröstcancer.
Denna risk minskar ytterligare om man tar tillskott under vintermånaderna, så att blodets nivå förblir hög.
I detta sammanhang har en observationsstudie visat att kvinnor som tog tillskott med D-vitamin så att de uppnådde en nivå i blodet på över 150 nmol/l (60 ng/ml) uppvisade en avsevärd minskning av bröstcancer.
Sammantaget har flera observationsstudier visat att fler cancerformer och cancerdödsfall minskar av relativt höga nivåer av D-vitamin i blodet från sol eller tillskott.
Denna kunskap är viktig eftersom de flesta cancerformer tar flera år att utveckla.
Starkare tillskott med D-vitamin under minst tre år kan också hjälpa cancerpatienter att leva längre. Detta framgår av en ny studie från Michigan State University i USA. Det räcker alltså inte att behandla cancer med kirurgi, cytostatika och strålning. Det är också nödvändigt att optimera kroppens innehåll av D-vitamin.

Typ 2-diabetes och diabetisk neuropati

Typ 2-diabetes är en ämnesomsättningssjukdom som kännetecknas av insulinresistens, där cellernas förmåga att ta upp blodsocker är nedsatt. Även om typ 2-diabetes oftast förknippas med övervikt och skräpmat, verkar det som om brist på D-vitamin också spelar en roll.
Det visar sig att bukspottkörtelns insulinbildande betaceller har receptorer för D-vitamin, och det antas att D-vitamin är nödvändigt för att förstadiet proinsulin ska kunna omvandlas till insulin. D-vitamin reglerar dessutom inflammationer, vilket spelar en roll vid typ 2-diabetes och de många följdsjukdomarna.
En ny studie från Brasilien tyder på att D-vitamin kan främja insulinkänsligheten och därmed sänka blodsockret och risken att utveckla typ 2-diabetes.
En annan befolkningsstudie (NHANES) har visat att högre koncentrationer av 25(OH)D i blodet är förbundna med en lägre dödlighet orsakad av typ 2-diabetes.
En kinesisk studie har avslöjat att brist på D-vitamin hänger samman med diabetisk neuropati. Det är ett tillstånd som kommer smygande och bland annat är förbundet med inflammation, smärta, amputationer, cirkulationssvikt och kortare livslängd.
Den danska läkaren Christian Stevns Hansen har i en doktorsavhandling avslöjat att låga nivåer i blodet av både D- och B12-vitamin är förbundna med en ökad risk för diabetisk neuropati.
Därför är det viktigt att vara välförsedd med D-vitamin – både i förebyggandet av typ 2-diabetes och som ett led i tidig behandling av diabetisk neuropati.
Enligt översiktsartikeln tyder flera studier på att diabetiker kan ha behov av 100 mikrogram D-vitamin om dagen för att optimera innehållet i blodet.

 • Även om typ 2-diabetes oftast förknippas med övervikt och skräpmat, spelar brist på D-vitamin också en roll.
 • Samtidigt tyder det på att överviktiga och diabetiker har ett ökat behov av D-vitamin.

Covid-19 och andra luftvägsinfektioner

Det är allmänt känt att virusinfektioner som förkylning, influensa och nya vågor av covid-19 vanligtvis inträffar under vintermånaderna, då flera lider brist på D-vitamin. Under spanska sjukan 1918–1919, som kostade 50 miljoner människor livet, fann man motsvarande att dödligheten var lägre i sydligare områden med mer sol.
Covid-19 beror på en ny coronavariant och i januari 2022 rapporterades det att pandemin har kostat 5,6 miljoner människor livet. Det tyder på att D-vitaminbrist har varit särskilt vanligt bland sårbara grupper som äldre, överviktiga, mörkhyade och kroniskt sjuka.
Redan 2020 antog man att D-vitamin skulle kunna minska risken att smittas av covid-19 genom flera mekanismer. Det är alltså känt att D-vitamin skyddar mot luftvägsinfektioner genom att främja utsöndringen av vissa antibiotika, katelicidin och defensin, som hindrar viruset från att reproducera sig. Sammantaget har D-vitamin betydelse för ämnen och vita blodkroppar i det medfödda immunförsvaret, som hanterar de flesta bakterier utan att vi märker något. D-vitamin är också viktigt för det förvärvade immunförsvaret, däribland T-cellerna, som har den största betydelsen när vi bekämpar virus.
Dessutom är D-vitamin viktigt för utsöndringen av antiinflammatoriska cytokiner och regleringen av inflammationsprocesser. Denna funktion är mycket viktig då infektion med covid-19 bara blir komplicerad och livshotande vid utveckling av ARDS (acute respiratory distress syndrome) orsakat av cytokinstorm och hyperinflammation.
Sedan våren 2020 har flera studier efter hand visat att brist på D-vitamin ökar risken för covid-19-infektioner, ARDS, intensivvårdsinläggning och dödsfall.
Hela 80 procent av patienterna som blev inlagda med covid-19 led brist på D-vitamin. Detta framgår av en studie som har publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
Patienter som led brist på D-vitamin löpte en dubbelt så stor risk att drabbas av livshotande komplikationer till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en studie från Northwestern University i Illinois, USA.
I den spanska provinsen Andalusien började man i november 2020 att ge boende på äldreboende och andra sårbara grupper tillskott med D-vitamin i form av 25(OH)D, som snabbare kan omvandlas till den aktiva steroidformen. Effekten kom ganska snabbt. Antalet patienter på intensivvårdsavdelningen störtdök och antalet dödsfall minskade med 82 procent. Samtidigt steg antalet dödsfall på många andra platser, förmodligen för att bristen på D-vitamin ökar under vintermånaderna.
Behandling med högre doser D-vitamin till inlagda covid-19-patienter kan också rädda liv.
Detta framgår av en spansk pilotstudie där inlagda covid-19-patienter antingen fick standardbehandling eller starkare tillskott med D-vitamin i form av 25(OH)D tillsammans med standardbehandlingen. Det visade sig att det bara var 2 procent av patienterna i D-vitamingruppen som krävde behandling på intensivvårdsavdelning, medan det var 50 procent av de patienter som inte fick D-vitamin. Det var ingen i D-vitamingruppen som avled, och alla skrevs ut utan komplikationer.
Detta tyder följaktligen på att risken för infektion med covid-19 och komplikationer därav ökar ju större bristen på D-vitamin är i blodet.
Tillskott med D-vitamin har också potential som led i behandlingen av komplicerade infektioner med covid-19 och andra luftvägsinfektioner. Här kan det löna sig att använda formen 25(OH)D, som kroppen snabbare kan utnyttja.

 • Det är ingen slump att virusinfektioner och nya vågor av covid-19 vanligtvis inträffar under vintermånaderna, då flera har låga nivåer av D-vitamin.
 • Många märker inte att de lider brist på D-vitamin, men det gör immunförsvaret.

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom gör att nervcellerna i flera områden av hjärnan långsamt försvinner. Man har hittat ansamlingar av två proteiner som heter beta-amyloid och Tau. Annan forskning pekar på lokal inflammation samt insulinresistens, som gör att nervcellerna underförsörjs med energi. I detta avseende kallas Alzheimers sjukdom också för typ 3-diabetes.
Det visar sig att hjärnans neuroner, gliaceller och celler i hippocampus har receptorer för D-vitamin, som därigenom har stor inverkan på hjärnans funktioner och hälsa.
Enligt översiktsartikeln förebygger D-vitamin utvecklingen av Alzheimers sjukdom genom att motverka ansamling av beta-amyloid. D-vitamin motverkar dessutom inflammationer och insulinresistens i hjärnan.
De flesta studier om D-vitaminets effekt på risken att utveckla Alzheimers sjukdom är observationsstudier. En färsk analys baserad på data från IGAP och UK Biobank har till exempel funnit att högre nivåer av D-vitamin i blodet hade ett avsevärt samband med en lägre risk för att utveckla Alzheimers sjukdom.

D-vitamin och all slags dödlighet

Enligt översiktsartikeln har flera metaanalyser visat på ett samband mellan blodets innehåll av D-vitamin och total dödlighet. Danska forskare från Herlev Hospital och Köpenhamns universitet har exempelvis utfört en studie med 96 000 deltagare, som avslöjade ett tydligt samband mellan lågt innehåll av D-vitamin i blodet och tidig död orsakad av cancer, cirkulationssjukdomar och andra sjukdomar.

 • Enligt översiktsartikeln bör blodets nivå ligga på över 75 nmol/l (30 ng/ml) för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och över 100–150 nmol/l (40–60 ng/ml) för att förebygga cancer och flera andra sjukdomar.
 • Detta är långt över den officiella nedre gränsen på 50 nmol/l (20 ng/ml).

D-vitamin från sol och tillskott

De flesta med vit hy som vistas mycket utomhus på sommaren kan bilda tillräckligt med D-vitamin utan att bränna sig. Men under vinterhalvåret står solen för lågt. Inomhuslivsstil, mörk hy, åldrandeprocesser, övervikt, kroniska sjukdomar och överdriven användning av solskyddsfaktor ökar risken för kronisk brist.
Enligt översiktsartikeln kan de flesta som tar D-vitamintillskott på 50–100 mikrogram uppnå blodnivåer på 75–100 nmol/l (30–40 ng/ml). Enligt Institute of Medicine och Efsa, (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) är det säkert att ta 100 mikrogram om dagen. Vid särskilda fall och vid allvarliga brister kan större doser även tas under en kortare period under sakkunnig översyn utan problem.
Författarna påpekar också att överviktiga ofta har ett större behov.

Typer av studier, fördelar och nackdelar

Det finns flera studieformer för att avgöra huruvida en faktor påverkar sjukdomsrisk och dödlighet. De har klassificerats i en sorts hierarki, där vi grovt sett har in vitro-studier i botten följt av djurstudier, befolkningsstudier, randomiserade placebokontrollerade studier (RCT) och metaanalyser i toppen. Denna hierarki är dock mest tillämpbar på farmaceutiska läkemedel och mer osäker på näringsämnen som D-vitamin. Det beror på att faktorer som kost, gener, BMI, hudfärg, åldrandeprocesser, solexponering, solskyddsfaktor och årstid också spelar en roll vad gäller intag, egenproduktion och utnyttjande av D-vitamin.
I många studier har tillskott med D-vitamin dessutom varit så små eller tagits över så kort tid att de inte har optimerat blodets nivå. Vi har dessutom behov av magnesium när vi ska omvandla den D-vitaminform vi bildar i huden eller får från tillskott till 25(OH)2 och den aktiva steroidformen 1,25(OH)2D.

Referenser:

William B. Grant. A Narrative Review of the Evidence for Variations in Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration Thresholds for Optimal Health. Nutrients 2022

Debra Sullivan. What are the health benefits of vitamin D? MedicalNewsToday 2019

Anas Raed et al. Dose responses of vitamin D3 supplementation on arterial stiffness in overweight African Americans: A placebo controlled randomized trial. PLOS ONE, 2017

Pedersen JE, Strandberg-Larsen K et al. Occupational exposures to solar ultraviolet B radiation and risk of subtypes of breast cancer in Danish women. Occupational & Environmental Medicine 2021.

Varun Samji et al. Role of vitamin D supplementation for primary prevention of cancer: Meta-analysis of randomized trials. Journal of Clinical Oncology, 2019

Michigan State University. Vitamin D could help cancer patients live longer. ScienceDaily. June 2019

The North American Menopause Society (NAMS) Vitamin D could lower the risk of developing diabetes. ScienceDaily 2019

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Plasma 25-hydroxyvitamin concentration and risk of type 2 diabetes and pre-diabetes. 12-year cohort study. PLoS One 2018

Gong Xiaohua et al. Severe Vitamin D Deficiency Is Associated With Increased Expression of Inflammatory Cytokines in Painful Diabetic Peripheral Neuropathy. Frontiers in Nutrition. 10 March 2021

Christian Stevns Hansen. Almindelige vitaminer og mineraler er forbundne med alvorlige komplikationer hos diabetes patienter. Formidling af Ph.d. afhandlingen: Exploring new risk markers for diabetic cardiovascular autonomic neuropathy.

Laurence Dollimore. Watch: British MP praises Andalucía for using vitamin D to treat COVID-19 patients and ask PM Boris Johnson to follow Spain´s example. The Olive Press February 16, 2021

David Davis. Vitamin D: Covid-19. In the House of Commons 14th January 2021

Marta Entrenas Castillo et al. Effect of calciferol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. October 2020

Iacopo Chiodini et al., Vitamin D Status and SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Clinical outcomes. Frontiers in Public Health. 22 December 2021

Asma Kazemi et al. Association of Vitamin D Status with SARS-CoV-2 Infection or COVID-19 Severity: A Systematic Review and Meta-analysis. Advanced Nutrients 2021 Oct
Afzal Shoaib et al. Genetically low vitamin D concentration and increased mortality: Mendelian randomization analysis in three large cohorts. British Medical Journal. 2014

Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Lave niveauer af d-vitamin øger dødeligheden. 2014

Qi Dai et al. Magnesium status and supplements influence vitamin D status and metabolism: results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition. 2018

 • Skapad