Skip to main content

Sambandet mellan gravida kvinnors selenintag och fostrets utveckling och födelsevikt

Sambandet mellan gravida kvinnors selenintag och fostrets utveckling och födelseviktDet livsviktiga spårämnet selen ingår i ett antal proteiner och antioxidanter som har betydelse för en hälsosam graviditet. Enligt en ny norsk befolkningsstudie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, tyder det på att brist på selen under graviditeten kan leda till tillväxthämning hos fostret och låg födelsevikt. Detta kan på sikt få konsekvenser för barnets tillväxt, kognitiva färdigheter och hälsa. Samtidigt är det problematiskt att selenbrist är så vanligt i Norge och resten av Europa.

Om ett foster växer mindre än normalt ökar risken för allvarliga komplikationer, och risken är större om tillväxthämningen börjar tidigt under graviditeten. Tillväxthämningen ökar följaktligen risken för att fostret dör i livmodern. Det finns också en ökad risk för att det nyfödda barnet lider brist på syre (perinatal asfyxi) och efterföljande komplikationer. Senare i livet ökar risken för en låg kroppsvikt, fördröjd kognitiv utveckling, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
Det är allmänt känt att rökning, missbruk, högt blodtryck, preeklampsi och ämnesomsättnings-sjukdomar ökar risken för tillväxthämning. Men kosten spelar också in, eftersom fostret behöver en mängd olika näringsämnen under utvecklingen och tillväxten. I detta sammanhang ingår spårämnet selen i 25–30 selenberoende proteiner, som bland annat har betydelse för energiomsättningen, DNA-syntesen och ämnesomsättningen. Mycket tyder dessutom på att seleninnehållande proteiner har en särskilt uppbyggande roll under graviditeten, däribland vid hjärnans utveckling. De seleninnehållande antioxidanterna GPx-enzymer (glutationperoxidaser) bidrar samtidigt till att skydda moderkakan och fostret mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Det har tidigare bevisats att brist på selen ökar risken för tidig födelse, vilket i sig är förbundet med en låg födelsevikt. Syftet med den stora norska befolkningsstudien var därför att undersöka närmare huruvida gravidas intag av selen och seleninnehåll i blodet hängde samman med fostrets utveckling och födelsevikt.

Selenbrist är vanligt bland gravida

Den norska kohortstudien MoBa (Mor, Far og Barn) omfattar gravida kvinnor från hela Norge mellan 1999 och 2008. De blev inbjudna i samband med en ultraljudsundersökning under den 18:e graviditetsveckan, och fick därefter fylla i en serie frågeformulär flera gånger under graviditeten och barnens uppväxt. Baserat på data från denna studie (MoBa) och data från det norska Medisinsk fødselsregister (MFR) studerade forskarna bakom den nya studien sambandet mellan 71 728 gravida kvinnors intag av selen genom kost och tillskott under den första halvan av graviditeten, samt blodets selenstatus under mitten av graviditeten, med fostrets storlek och födelsevikt.
Det visade sig att ungefär hälften av de gravida kvinnorna hade ett dagligt intag av selen som låg under de officiella norska rekommendationerna på 60 µg om dagen. Och ungefär hälften hade en nivå i blodet som låg under gränsvärdet på 100 µg/l.

Selenets påverkan på fostrets utveckling

Enligt studien hade en selenrik kost under graviditeten den största positiva effekten på fostrets tillväxt och födelsevikt. Tillskott med selen och blodets koncentration av selen hade dock inget samband. I detta avseende bör det tilläggas att de flesta gravida tog tillskott med selen i oorganiska former, som kroppen har svårt att utnyttja.
Enligt forskarna har studiens design flera begränsningar, och fler studier behövs för att visa på sambandet mellan selenbrist och fostertillväxt. Ändå visar en tidigare studie att tillskott med selenjäst, som innehåller fler organiska och lättupptagliga selenoproteiner, har andra positiva effekter under graviditeten.

Tillskott med selenjäst bidrar till en sund graviditet på flera fronter

Tillskott med 100 mikrogram selenjäst till gravida kvinnor från första trimestern och fram till födseln kan minska risken för fosterhinnebristning med en tredjedel. Detta framgår av en placebokontrollerad studie som har publicerats i tidskriften Journal of Obstetrics and Gynecology.
Det framgår dessutom att gravida deltagare, som fick tillskott med selenjäst, hade en lägre förekomst av preeklampsi, som är den vanligaste orsaken till för tidigt födda barn. Preeklampsi kan också medföra livshotande tillstånd som eklampsi.
Ett internationellt forskarteam med danskt deltagande har dessutom utfört en stor studie som på samma sätt visar på ett möjligt samband mellan selenbrist och för tidig förlossning.

Det är tankeväckande att danska gris- och nötkreaturuppfödare sedan 1970-talet har gett sina djur tillskott med selen för att förhindra en rad bristsjukdomar – däribland nedsatt fertilitet.

Selenkällor, utbredd brist och lättupptagliga tillskott

Selen finns särskilt i fisk, skaldjur, inälvsmat, ägg, mejeriprodukter, brasilianska paranötter och gröna grönsaker. Men jorden i Europa, däribland Danmark, är i allmänhet fattig på selen. Detta återspeglas i grödorna och i hela näringskedjan. Därför har jordbrukare i årtionden gett sina boskap tillskott.
Även om fisk och skaldjur anses vara goda selenkällor kan den rekommenderade mängden inte heller täcka våra behov. Och kvinnor som försöker bli gravida, som är gravida eller som ammar bör inte alls äta rovfisk som tonfisk eller lax från Östersjön, eftersom de är mer förgiftade med kvicksilver och andra miljögifter.
Det antas att cirka 20 procent av den danska befolkningen intar mindre selen än referensintaget, RI, som är satt till 55 µg.
Idag rekommenderar många forskare omkring 100 µg dagligen. Denna dos mättar selenoprotein P, som används som markör för att mäta kroppens selenstatus.
Tillskott med selenjäst, som innehåller många olika selenoproteiner, ger en större likhet med selenvariationen i selenrik kost.
Det finns ett kombinerat kosttillskott för gravida kvinnor på marknaden som också innehåller selenjäst.

Fostertillväxt och olika typer av tillväxthämning

AGA (Appropiate for Gestational Age): foster med normal vikt i förhållande till graviditetsåldern (fostrets nuvarande ålder).

SGA (Small for Gestational Age): fostret är litet, och det beror ofta på gener.

IUGR (Intrauterine Growth Retardation): ett foster som inte har uppnått sin genetiska tillväxtpotential.

Vid misstanke om tillväxthämning ska den gravida kvinnan hänvisas till födelseorten.

Referenser

Pol Solé-Navais et al. Maternal Dietary Selenium Intake during Pregnancy Is Associated with Higher Birth Weight and Lower Risk of Small for Gestational Age Births in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort study. Nutrients. December 2020

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecologi. 2011

Fatemeh Tara et al. Selenium supplementation and premature (pre-labor) rupture of membranes: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2010

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017
Editorial team. Selenium deficiency promoted by climate change. ETHzüric 2017

Danmarks Jordbrugsforskning. Selen anvendelse i dansk landbrug. 2006

Fostervækst og vægtafvigelse - Lægehåndbogen på sundhed.dk

  • Skapad