Skip to main content

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för att barnet får ADHD

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för att barnet får ADHDAntalet barn och ungdomar med ADHD har exploderat under det senaste årtiondet, och det har många mänskliga och socioekonomiska konsekvenser. En viktig orsak kan vara den utbredda bristen på D-vitamin. Detta framgår av en studie från Åbo universitet i Finland. Samtidigt är det problematiskt att hälsomyndigheterna varnar mot solen utan att informera om hur vi annars kan få tillräckligt med D-vitamin hela året. Det är också problematiskt att många gravida kvinnor inte tar de rekommenderade tillskotten hela året.

Jämfört med år 2000 får mer än tio gånger så många danskar idag diagnosen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), där ouppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet är nyckelord. Det finns dessutom många som har svårt att sova. Över hälften som diagnostiseras med ADHD i barndomen är fortfarande sjuka i vuxen ålder. Ofta följer andra neurologiska sjukdomar som ångest, depression och schizofreni, samt alkohol- eller drogmissbruk. Även om 80 procent av ADHD-fallen tillskrivs ärftliga faktorer kan det inte förklara den dramatiska ökningen, eftersom våra gener inte kan förändras så mycket på bara några årtionden. Det finns alltså faktorer i kosten och miljön som främjar sjukdomen.

D-vitamin har stor betydelse för fostrets utveckling

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin (VDR), som reglerar en mängd gener och ett otal biokemiska processer. Det gäller också processer i hjärnans neuroner, gliaceller och celler i hippocampus. Under de senaste årtiondena har flera studier genomförts som visar på sambandet mellan D-vitamin och hjärnhälsa.
D-vitamin påverkar bland annat hjärnans utveckling och funktion genom en rad endokrina processer som inkluderar neurotransmittorer, cellsignalering, cytokinreglering, kalciumbalans, stresshormoner, antioxidantaktivitet och hämning av olämpliga inflammationer.
Därför kan brist på D-vitamin och tillhörande dysfunktioner i samband med hjärnans utveckling under fosterstadiet och de första levnadsåren ha negativa neuropsykiatriska konsekvenser. Samtidigt bör det tilläggas att hjärnan naturligtvis har behov av D-vitamin under hela livet.

Den nya studien: D-vitaminbrist är fortfarande ett globalt problem

Den nya finska studien är den första befolkningsstudien som visar på ett samband mellan moderns låga innehåll av D-vitamin i blodet från själva graviditeten till mitten av graviditetsperioden och barnets risk för att utveckla ADHD.
Studien inkluderade 1 067 barn med ADHD som föddes mellan 1998 och 1999, och de jämfördes med en matchande kontrollgrupp. Olika data inhämtades från blodprover och före nationella rekommendationer om att gravida bör inta tillskott med 10 mikrogram D-vitamin varje dag under hela året.
Studien avslöjade att ett lågt innehåll av D-vitamin i blodet under graviditeten hänger samman med en ökad risk för att barnet utvecklar ADHD.
Enligt den ledande forskaren bakom studien, professor Andre Sourander, är D-vitaminbrist fortfarande ett globalt problem. I Finland finns det till exempel många gravida bland olika grupper av invandrare som inte intar tillräckligt med D-vitamin.
Eftersom ADHD är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn och ungdomar, kan studiens resultat enligt Andre Sourander ha en stor inverkan på folkhälsan.
Studien är en del av ett större forskningsprojekt som syftar till att avslöja sambandet mellan mödrarnas hälsa under graviditeten och risken för att barnet utvecklar ADHD. Syftet är alltså att inhämta ny kunskap och införa nya åtgärder som kan förebygga sjukdomen.
Studien genomfördes i samarbete med forskare från Åbo universitet i Finland och Columbia University i New York. Studien har publicerats i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

  • ADHD behandlas ofta med det amfetaminliknande läkemedlet Ritalin.
  • Ritalin säljs också på den svarta marknaden som narkotika.
  • Ritalin påverkar dopaminmetabolismen i hjärnan, och flera experter är oroliga för allvarliga biverkningar i hjärnan efter flera års behandling med läkemedlet.

Mer fokus på D-vitamin och tillskott till gravida

Även om de danska hälsomyndigheterna också rekommenderar att gravida tar tillskott med 10 mikrogram D-vitamin, så verkar det ändå som om många gravida glömmer bort det och inte är konsekventa med sitt tillskottsintag. Dessutom har överviktiga och diabetiker redan ett ökat behov.
Det kan därför vara en fördel om den gravida får mätt sin D-vitaminstatus – särskilt på vintern och våren, då risken för brist är som störst.

  • Många barn med ADHD får en dålig skolgång – både akademiskt och socialt.
  • ADHD minskar möjligheten att skaffa sig jobb och utbildning.
  • 35 procent av vuxna med ADHD är straffade för ett brott (däribland böter), medan detsamma gäller för 20 procent av resten av befolkningen.
  • Upp till 85 procent av vuxna med ADHD har en annan psykisk störning.
  • 70–80 procent av barn och ungdomar med ADHD har andra diagnoser.

Referenser

University of Tuku. Vitamin D deficiency during pregnancy connected to elevated risk of ADHD. ScienceDaily February 2020

Minna Sucksdorff et al. Maternal Vitamin D Levels and the Risk of Offspring Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2019

Darryl Eyles et al. Vitamin D in fetal brain development. ScienceDirect. 2011

https://adhd.dk/om-adhd/adhd-tal/

https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/psykiatri/1163-tredobling-af-born-og-unge-med-psykiske-lidelser.html

http://min.medicin.dk/medicin/praeparater/772

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3770255/

  • Skapad