Skip to main content

Magnesiumbrist ökar risken för covid-19-infektioner och komplikationer

Magnesiumbrist ökar risken för covid-19-infektioner och komplikationerMagnesium har avgörande betydelse för immunförsvaret och reglering av inflammationer, vilket spelar en särskild roll för kroppens förmåga att hantera covid-19. Populationer som lider brist på magnesium löper därför större risk att bli smittade med covid-19 och att infektionen blir livshotande. Detta framgår av en större amerikansk befolkningsstudie, som också visar att magnesiumbrist är mycket utbrett. Forskarna antar därför att en optimering av befolkningens magnesiumstatus i framtiden kan bidra till att skydda mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner. Man bör samtidigt vara välförsedd med D-vitamin på grund av interaktioner med magnesium.

I linje med förkylning och influensa tyder det på att infektioner med covid-19 kommer fortsätta vara globala säsongsbetonade epidemier. Eftersom vaccinerna bara har en begränsad effekt har det uppstått ett ökande behov av enkla och billiga hälsoåtgärder som i framtiden kan förebygga eller kontrollera spridningen av covid-19 på naturens villkor. Eftersom magnesium är så viktigt för immunförsvaret, och eftersom bristerna är så utbredda, ville forskarna bakom den nya studien därför undersöka magnesiumets roll närmare.
Forskarna inhämtade data från en större amerikansk befolkningsstudie som involverade nästan 300 miljoner deltagare från 1 150 olika län i USA. Från 1 januari 2020 till 30 september 2020 hade cirka 5 400 000 av deltagarna diagnostiserats med en covid-19-infektion. Forskarna undersökte sedan om infektionsrisken var kopplad till populationer i områden där intaget av magnesium var för lågt.
Forskarna fann att risken att bli smittad med covid-19 var betydligt högre i län där magnesiumintaget var lägre jämfört med kontrollområdena. Dessutom fann forskarna också ett samband mellan magnesiumbrist och covid-19-infektioner i undergrupper som kvinnor, barn och ungdomar (0– 17 år), äldre (65+ år), mörkhyade samt personer på landsbygden med en låg befolkningstäthet.
Eftersom ungefär hälften av den amerikanska befolkningen inte intar den rekommenderade mängden magnesium genom kosten, borde studiens resultat enligt forskarna bidra till långsiktiga hälsostrategier så att hela befolkningen är bättre skyddad mot covid-19.

Varför är magnesiumbrist så vanligt?

Magnesium finns i grönsaker, baljväxter och nötter. Men det visar sig att konstgödsel och utarmad jord försämrar växternas upptag av magnesium. Det är också olika hur mycket magnesium som finns i dricksvattnet, vilket under gynnsamma förhållanden kan bidra med cirka 10 procent av dagsbehovet.
Utöver en ensidig magnesiumfattig kost och magnesiumfattigt dricksvatten kan brister också orsakas av för mycket kalcium och vätskedrivande och syraneutraliserande läkemedel. Dessutom kan stress och en stor konsumtion av alkohol och kaffe i sig öka behovet.

Magnesium motverkar oxidativ stress

Covid-19 är ett virus som först infekterar celler i näsan. Om immunförsvaret fungerar optimalt dödar det viruset på plats utan symtom. Om viruset lyckas sprida sig till de nedre luftvägarna får de flesta en mild till måttlig infektion. Vid mer sällsynta och svåra fall kan det uppstå akut andningssvikt i luftvägsfunktionen, även kallat ARDS (acute respiratory distress syndrome). Tillståndet orsakas av oxidativ stress och att immunförsvaret överreagerar med hyperinflammation i lungorna. Det kan också uppstå hyperinflammation i blodkärlen och andra organ, vilket kan leda till att patienten avlider.
Sambandet mellan magnesiumbrist och risken för covid-19-infektioner har observerats i många studier. En stor anledning är att magnesium ingår i aktiveringen av den D-vitaminform som vi bildar från solen eller får från kost eller tillskott. Åtskilliga studier har följaktligen visat att D-vitamin är viktigt för att immunförsvaret ska kunna reagera snabbt och effektivt för att skydda oss från bakterier. Samtidigt reglerar D-vitamin de överdrivna inflammationsprocesser som kan göra covid-19-infektioner livshotande.
Forskarna kommer dessutom in på att magnesium blockerar cellernas kalciumkanaler i mjukvävnad som lungor, blodkärl och nervvävnad, så att kalciumkoncentrationen hålls väldigt låg i dessa celler. Denna funktion är mycket viktig eftersom för många kalciumjoner i cellerna stressar cellerna så att de också kan utlösa inflammation.
Dessutom kommer forskarna in på att magnesium motverkar oxidativ stress orsakad av fria radikaler via flera mekanismer. De fria radikalerna är några mycket reaktiva molekyler som utgör en del av immunförsvaret. Men de måste regleras noggrant så att de inte skadar friska celler.
Det tyder alltså på att magnesium har en lång rad immunfunktioner i förhållande till covid-19, vilket enligt den nya studien bör undersökas närmare.
Forskarna rekommenderar under alla omständigheter att fler grönsaker och mindre socker bör bidra till mer magnesium i kosten. Det tyder också på att tillskott med magnesium under en covid-19-pandemi kan ha en stor praktisk effekt vid förebyggandet av infektioner och allvarliga komplikationer. Man bör dessutom komplettera med D-vitamin vid brist som är ganska vanligt under vintermånaderna och bland vårdhemsboende, äldre, mörkhyade, diabetiker och andra grupper som inte får tillräckligt med sol.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Nutrients.

  • Ungefär hälften av den amerikanska befolkningen får inte tillräckligt med magnesium genom kosten.
  • Vi kan förvänta oss samma trend i Norden.
  • De amerikanska rekommendationerna ligger nära de danska, där RI är satt till 375 mg för vuxna.
  • Den utbredda bristen på magnesium som vi också ser i Norden kan bero på ensidig kost, utmattad jord, för mycket kalcium, läkemedel och andra faktorer.

Referenser:

Jing Tian et al. Populations in Low-Magnesium Areas Were Associated with Higher Risk of Infection in COVID-19’s Early Transmission: A Nationwide Retrospective Cohort Study in the United States. Nutrients 2022

  • Skapad