Skip to main content

D-vitaminets roll vid KOL och astma

D-vitaminets roll vid KOL och astmaKOL, som främst orsakas av rökning, är idag en av de största dödsorsakerna. Astma kan också vara livshotande om sjukdomen inte behandlas. Nu tyder det dock på att tillskott med D-vitamin kan förbättra lungfunktionen vid båda sjukdomarna. Detta framgår av en metaanalys, publicerad i tidskriften Journal of Global Health, i vilken författarna tittar närmare på hur D-vitamin stärker immunförsvaret och samtidigt reglerar de lokala inflammationsprocesserna.

Metaanalysen omfattade 11 randomiserade kliniska studier av 1 183 patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och 19 randomiserade kliniska studier av 2 025 patienter med astma. I studierna mättes patienternas innehåll av D-vitamin i blodet. Patienternas lungfunktioner utvärderades med två olika tester. Det ena testet, FEV1 (forcerad expiratorisk volym under den första sekunden), mäter hur mycket luft man kan andas ut under den första sekunden. Det andra testet, FVC (forcerad vital kapacitet), mäter den totala mängden luft man kan andas ut efter en maximal inandning.
Studierna inkluderade även ett antal andra undersökningar och frågeformulär för att bedöma svårighetsgraden av patienternas KOL och astma.
Metaanalysen visade att tillskott med D-vitamin generellt sett har en positiv effekt på flera parametrar relaterade till KOL och astma. Patienterna med astma som fick tillskott med D-vitamin upplevde betydande förbättringar i FEV1- och FVC-testerna som ett tecken på bättre lungfunktion. Detta var inte fallet i placebogruppen. Patienterna med KOL, som fick tillskott med D-vitamin, fick förbättrade poäng i det särskilda frågeformuläret SGQT (St George's Respiratory Questionnaire) som ett tecken på bättre lungfunktion.
Forskarna fann dessutom att tillskott med D-vitamin kan minska IgE-antikroppar, som är relaterade till allergiska reaktioner och förträngningar av luftvägarna, samt interleukinerna IL-5 och IL-10, som är markörer för inflammation.
Sammantaget drar forskarna slutsatsen att tillskott med D-vitamin kan förbättra lungfunktionen och andra parametrar hos patienter med KOL och astma, och det gäller särskilt de grupper som lider brist på D-vitamin i blodet.
Dessutom hänvisar forskarna till studier som visar att tillskott med D-vitamin under graviditeten, som optimerar blodnivåerna, minskar risken för att barnet ska utveckla astma under de första levnadsåren.

D-vitamin som kompletterande behandling för patienter med KOL och astma

När det gäller kroniska lungsjukdomar är KOL den mest livshotande. Patienterna har svårt att andas eftersom lokalt emfysem och bronkit uppstår, vilket förstör och förtränger luftvägarna. KOL kan också utveckla allvarligare sjukdomar som pulmonell hypertoni och akut lungsvikt. För närvarande är det inte känt hur man kan förebygga att sjukdomen utvecklas till mer allvarliga stadier.
Astma är en annan utbredd kronisk lungsjukdom som ofta uppträder i unga år och kännetecknas av kronisk inflammation. Vid allergiska reaktioner bildas också för många IgE-antikroppar, vilket utlöser histamin och medför att bronkerna drar ihop sig.
Astmasymtom kan vanligtvis hållas nere med medicinsk behandling och förebyggande åtgärder såsom uteslutning av eventuella allergener. Utan behandling kan svåra fall av astma vara dödliga. Eftersom den kroniska inflammationen är kritisk i samband med astma behandlas sjukdomen med binjurebarkhormoner och i vissa fall med antibiotika mot åtföljande infektioner. Men långvarig användning av de aktuella läkemedlen är också förbunden med en rad biverkningar. Därför lägger forskarna nu fokus på tillskott med D-vitamin, vilket verkar ge lovande resultat. Forskarna betonar också att dessa D-vitamintillskott bör optimera blodnivåerna.

Referenser:

Yuhang Wang et al. Efficacy of vitamin D supplementation on COPD and asthma control: A systematic review and meta-analysis. Journal of Global Health, Dec. 2022

Adrian R Martineau et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library 2016

  • Skapad