Skip to main content

Tillskott med Q10 förbättrar njurfunktionen vid nefrotiskt syndrom

Tillskott med Q10 förbättrar njurfunktionen vid nefrotiskt syndromPrimär Q10-brist är en sällsynt dysfunktion där den bristande förmågan att bilda Q10 kan leda till en form av nefrotiskt syndrom som inte kan behandlas med läkemedel. Enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Kidney International verkar det nu som att tillskott med Q10 kan minska njurarnas utsöndring av protein, skydda deras funktion och minska dödligheten. Forskarna drar därför slutsatsen att alla patienter som lider av primär Q10-brist bör få tidig och livslång behandling med Q10-tillskott för att förebygga sjukdomens utveckling och undvika framtida skador på organ.

Q10 är ett koenzym som cellernas mitokondrier har behov av när de ska generera energi. Q10 fungerar samtidigt som en viktig antioxidant som skyddar cellerna mot oxidativ stress. Ju större energiomsättningen är i cellerna, desto större behov av Q10. Detta gäller särskilt celler i energikrävande organ som hjärta och njurar. Vi bildar själva den största mängden Q10, men egenproduktionen minskar gradvis med åldern.
Primär Q10-brist är en mycket sällsynt dysfunktion på grund av defekter i generna som är involverade i Q10-syntesen. Detta kan leda till behandlingsresistent nefrotiskt syndrom på grund av sviktande njurfunktion.
I den nya studien inhämtade och analyserade forskarna information från 116 patienter med nefrotiskt syndrom som fick tillskott med Q10 i behandlingen av primär Q10-brist. Mer specifikt handlade det om att patienterna hade defekter i följande gener: CoQ2, COQ6 eller COQ8B.
Den genomsnittliga uppföljningsperioden var två år. Forskarna mätte effekten på patienternas proteinuri (utsöndring av protein). Forskarna analyserade också njuröverlevnaden hos 41 patienter under 18 år med kronisk njursjukdom i stadium 1–4. Detta gjordes i början och slutet av behandlingen. Forskarna jämförde sedan resultaten med placebogruppen, som matchades med hänsyn till genotyp, ålder, njurfunktion och proteinuri.
Det visade sig att tillskott med Q10 signifikant minskade proteinuri med 88 procent under 12 månader. Totalt upphörande av proteinuri inträffade mestadels hos patienter med fel i genen COQ6. Tillskott med Q10 ledde till ett betydligt bättre skydd av njurfunktionen. 5-årsöverlevnaden av njurfunktionen var följaktligen 62 procent i Q10-gruppen och 19 procent i placebogruppen. Q10-gruppen uppvisade också en större förbättring av det allmänna tillståndet och de neurologiska manifestationerna.
Forskarna drar därför slutsatsen att alla patienter med primär Q10-brist bör få tidig och livslång behandling med Q10 för att bromsa utvecklingen av njursjukdom och förhindra ytterligare skador på andra organ.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Kidney International.
Upplysningsvis kan det alltid löna sig att välja en Q10-produkt i farmaceutisk kvalitet, då kroppen generellt sett har svårt att ta upp Q10, om inte råvaran har genomgått en speciell olje- och värmeteknik som säkerställer upptaget av de enskilda Q10-molekylerna.

Vilken effekt har Q10 på nefrotiskt syndrom?

Brist på Q10 kan orsaka minskad energiomsättning, oxidativ skada och apoptos (programmerad celldöd) hos drabbade celler. I njurarna är en celltyp som kallas podocyter (epitelceller i Bowmans kapsel i njurens glomerulus) särskilt sårbara på grund av deras höga energiomsättning. Därför kan dysfunktioner i podocyternas energiproducerande mitokondrier förstöra njurens förmåga att filtrera blodet.
Nefrotiskt syndrom kännetecknas av svår proteinuri och perifera ödem. Skummande urin, svullnad runt ögonen, trötthet, illamående och bristande aptit kan också förekomma. Om sjukdomen inte behandlas kan den bli livshotande. Den vanliga behandlingen sker i form av vätskedrivande läkemedel, ACE-hämmare och binjurehormoner (glukokortikoider). Men som nämnts har patienter med primär Q10-brist behandlingsresistens.
Det har redan rapporterats om att tillskott med Q10 kan vara lovande. Även om det har rått osäkerhet om den långsiktiga effekten tyder den nya studien på att alla med primär Q10-brist och nefrotiskt syndrom så snart som möjligt bör behandlas med Q10-tillskott, som optimerar kroppens behov så att sjukdomens utveckling begränsas. Författarna kommer också in på att Q10-tillskott stöder mitokondrierna och andra organfunktioner.

Referenser:

Stefania Drovandi et al. Oral Coenzyme Q10 supplementation leads to better preservation of kidney function in steroid-resistant nephrotic syndrome due to primary Coenzyme Q10 deficiency. Kidney International. September 2022

Illenia Cirilli et al. Role of Coenzyme Q10 in Health and Disease: an Update on the last 10 years (2010-2020). Antioxidants 2021

  • Skapad