Skip to main content

D-vitamintillskott till kritiskt sjuka patienter räddar liv

D-vitamintillskott till kritiskt sjuka patienter räddar livMånga svårt sjuka patienter lider brist på D-vitamin, vilket kan vara livshotande. Detta gäller även patienter som är inlagda på intensivvårdsavdelning med covid-19. I en stor metaanalys drar forskarna nu slutsatsen att tillskott med D-vitamin kan minska den totala dödligheten och längden på vistelsen på intensivvårdsavdelning. I metaanalysen går författarna närmare in på de mekanismer varvid D-vitamin reglerar inflammationsprocesser och oxidativ stress, vilket kan leda till organsvikt hos kritiskt sjuka patienter.

Effekten av tillskott med D-vitamin till kritiskt sjuka patienter har varit oklar på grund av olika behandlingsmetoder och resultat. I den nya metaanalysen ville författarna därför undersöka huruvida tillskott med olika former av D-vitamin har en effekt på kritiskt sjuka patienter.
Forskarna sökte i ett antal databaser och inkluderade 16 kliniska studier med 2 449 kritiskt sjuka patienter. Patienterna fick D-vitamintillskott på olika sätt: oralt tillskott, intravenös injektion, intramuskulär injektion eller via sond.
Det visade sig att tillskott med D-vitamin hade följande effekt:

  • Minskad total dödlighet med 30 procent.
  • Minskat antal dagar intensivvårdsinläggning med 70 procent.
  • Minskad behandlingstid med respirator med 54 procent.

Dessutom fann man att intravenös behandling med D-vitamin hade en större positiv effekt på den totala dödligheten än sondbehandling.
Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med D-vitamin till kritiskt sjuka patienter kan minska intensivvårdsvistelsen, inklusive behandling med respirator. Tillskott med D-vitamin minskar också risken för dödsfall. Forskarna drar också slutsatsen att D-vitamintillskott i intravenös form har bättre effekt på överlevnaden än behandling via sond.
Författarna kommer även in på att orala tillskott av D-vitaminformen kalcifediol (25(OH)D) kan vara ett lovande alternativ, eftersom denna form är lättare att ta upp och utnyttja. Det är även denna form som mäts i blodet. I vissa studier har kalcifediolformen även använts i ganska stora doser för intravenös behandling för att uppnå snabbare effekt.
Det visar sig nämligen att D-vitaminet, som vi bildar från solens UV-strålning eller får från kosttillskott, är i formen kolekalciferol, som först måste omvandlas till kalcifediol i levern och sedan till den aktiva steroidformen kalcitriol i njurarna, immunceller och så vidare. I detta sammanhang finns det många äldre och sjuka personer som har svårt att ta upp och utnyttja formen kolekalciferol från vanliga tillskott. Därför har de större nytta av kalcifediolformen som de kan ta upp och aktivera snabbare.

Hur fungerar D-vitamin på kritiskt sjuka patienter?

Dysfunktioner inom immunförsvaret, inflammation och oxidativ stress är viktiga faktorer i utvecklingen av kritiska sjukdomar, som i slutändan kan leda till organsvikt och dödsfall. De flesta kroniska sjukdomar kännetecknas faktiskt av en låg grad av kronisk inflammation, vilket orsakar oxidativ stress. Det är ett tillstånd där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter, vilket gör att de fria radikalerna kan angripa vävnader i kretsloppet och organ.
Människor som redan lider av en låg grad av kronisk inflammation är också mer sårbara för olika infektioner, däribland covid-19. För när immunförsvaret är rubbat kan det överreagera med cytokinstorm och hyperinflammation i lungornas epitelceller, vilket resulterar i akut svikt i luftvägarna. Detta tillstånd kallas ARDS (acute respiratory distress syndrome). Den farliga hyperinflammationen kan också uppstå i epitelcellerna i blodkärlen samt andra organ, vilket kan leda till cirkulationssvikt och att patienten avlider.
Blodförgiftning, som är en av de vanligaste dödsorsakerna, kännetecknas också av cytokinstorm och hyperinflammation.
Det är alltså det rubbade immunförsvaret, inflammation och oxidativ stress som är den verkliga orsaken till de flesta kroniska sjukdomar, blodförgiftning och att infektioner med covid-19 blir livshotande.
I det sammanhanget påpekar författarna att D-vitamin är viktigt för ett välfungerande immunförsvar som tacklar infektioner på ett normalt sätt. D-vitamin reglerar samtidigt inflammationsprocesserna så att de stoppas i tid och inte orsakar skador på blodkärl och organ. Enligt författarna har D-vitamin mer specifikt följande skyddande roller vid covid-19:

  • Reglerar cytokinstorm.
  • Reglerar aktiviteten hos neutrofila granulocyter (vita blodkroppar).
  • Upprätthåller de skyddande epitelbarriärerna i lungorna.
  • Stimulerar reparation av skadade epitelceller.

Forskarna hänvisar också till ett antal studier där tillskott med D-vitamin i form av kalcifediol (25(OH)D) till kritiskt sjuka covid-19-patienter minskade inläggningen på intensivvårdsavdelning, respiratorbehandling och risken för dödsfall.

Dosen och tidpunkten för D-vitamintillskott spelar en stor roll

Även om det finns lovande resultat gällande intravenös och intramuskulär behandling med D-vitamintillskott råder det fortfarande en viss osäkerhet kring de optimala doserna, vilket bör klargöras i framtida studier.
Intravenös behandling med höga doser av D-vitamin är särskilt relevant för patienter med svår D-vitaminbrist som inte svarar på orala tillskott.
Det råder också oklarhet kring intramuskulär behandling, och att det kan vara problematiskt för patienter som tar blodförtunnande läkemedel.
Därför ser forskarna större potential om man använder orala tillskott av formen kalcifediol (25(OH)D), eftersom denna form är mycket lätt att ta upp även om patienten sedan tidigare har problem med tarmarnas upptagningsförmåga.
Tidpunkten har också avgörande betydelse, eftersom det tar 2–3 dagar att omvandla den mer inaktiva D-vitaminformen kalcifediol till den aktiva steroidformen kalcitriol.
Det tyder således på att behandling med D-vitamin bör påbörjas så snart som möjligt efter inläggning på intensivvårdsavdelning och helst inom de första 14 timmarna. På så sätt kan den aktiva D-vitaminformen nedreglera den livshotande cytokinstormen och hyperinflammationen i den kritiska fasen och innan det är för sent.
Den nya metaanalysen har publicerats i Clinical care.

Referenser

Administration of vitamin D and its metabolites in critically ill adult patients: an updated systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials
Critical Care volume 26, Article number: 268 (2022)

  • Skapad