Skip to main content

Selenets cancerförebyggande verkan

- via selenberikad kost och relevanta kosttillskott

Selenets cancerförebyggande verkan Cancer har blivit en av de vanligaste dödsorsakerna och antalet insjukna ökar oroväckande mycket varje år. Kosten har stor betydelse och det har lagts ökat fokus på selenets cancerförebyggande verkan – både i form av funktionella livsmedel, som är berikade med selen, och i form av specifika kosttillskott. Eftersom jordens innehåll av selen varierar extremt mycket runt om på jorden, antas det att omkring en miljard människor lider brist på spårämnet. Samtidigt verkar det som att tillskott med 100–200 mikrogram selenjäst per dag kan förebygga brister och de mest utbredda cancerformerna med runt 50 procent. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Foods.

Bara under 2020 stod cancer för nästan 10 miljoner dödsfall världen över, och enligt Global Cancer Statistics (GLOBOCAN) kommer antalet cancerrelaterade dödsfall att stiga till över 28 miljoner år 2040. Orsaken till den kraftiga ökningen av cancersjukdomar tillskrivs faktorer i miljö och livsstil. Det innebär också att ungefär hälften av alla cancerfall kan förebyggas genom livsstil och kost. De senaste åren har det därför lagts ett ökat fokus på spårämnet selen, som har flera cancerförebyggande mekanismer om man är välförsedd.

Utbredd selenbrist och utbrett selenbehov

Eftersom jordens innehåll av selen varierar extremt mycket runt om i världen, varierar också selenintaget mycket. Följaktligen ligger intaget i exempelvis Östeuropa på 10–30 mikrogram per dag, medan intaget i Venezuela ligger på 200–350 mikrogram per dag. Eftersom intaget i såväl Europa som stora delar av Mellanöstern, Kina, Asien och Afrika generellt är för lågt har selenbrist blivit ett världsomspännande problem.
Enligt de officiella rekommendationerna bör vuxna få i sig cirka 55–70 mikrogram selen per dag. Men forskningen tyder på att vi har behov av 100–200 mikrogram om dagen för att förebygga genetiska skador och utveckling av cancerceller.
Å andra sidan ska vi inte heller inta för mycket selen, och enligt Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ligger den övre gränsen på 300 mikrogram per dag.

Studier om selen och cancer

I översiktsartikeln hänvisar författarna till den första dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade studien som heter NCP (Nutritional Prevention of Cancer). Studien utfördes av Larry Clark och hans forskarteam och avslöjade att tillskott med 200 mikrogram selenjäst dagligen kunde minska förekomsten av tre av de vanligaste cancerformerna med 48–63 procent och även sänka cancerdödligheten med cirka 50 procent.
Författarna hänvisar även till en annan studie, SELECT (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial), som visade att tillskott med selenometionin och syntetiskt E-vitamin inte visade på samma positiva effekt.
De olika resultaten av de två studierna kan bero på flera faktorer, eftersom man för det första gav olika selenföreningar. För det andra ska man inte heller förvänta sig någon positiv verkan av selentillskott om det inte föreligger någon brist.
Under de senaste årtiondena har det under alla omständigheter gjorts flera studier på selen, som vi också har nämnt på denna webbplats, och som visar att tillräckligt med selen genom kost eller tillskott kan bidra till att förebygga flera olika cancertyper.
Man måste också komma ihåg att det vanligtvis tar flera år att utveckla cancer. Det är därför en fördel att vara välförsedd med selen under hela livet, och särskilt när man blir äldre, då risken att drabbas av cancer är större.

Funktionella livsmedel och selenberikad jäst som innehåller mycket selen

Funktionella livsmedel är den svenska termen för functional food. Begreppet omfattar ett antal livsmedel som har bestämda hälsofrämjande egenskaper – exempelvis genom innehållet av vitaminer och mineraler. Funktionella livsmedel kan också vara livsmedel som har utvecklats specifikt för att ha en särskild verkan.
I översiktsartikeln hänvisar författarna till ett antal livsmedel som innehåller en relativt hög mängd selen – däribland paranötter, vitlök, broccoli, brysselkål, annan kål, fisk, musslor, äggula, lever och annan inälvsmat. Men även här kan innehållet variera med flera hundra procent beroende på jordförhållanden och foder.
I översiktsartikeln hänvisar författarna till flera studier som bland annat visar att intag av paranötter kan höja blodets koncentration av selen och minska risken för tarmcancer. Författarna hänvisar även till studier på människor och djur som till exempel visar att intag av seleninnehållande broccoli, broccoligroddar och vitlök kan bidra till att förebygga flera cancerformer. Här ska man också komma ihåg att livsmedlen i fråga innehåller andra näringsämnen som kan ge en synergieffekt.
Selenberikad jäst finns som vanliga kosttillskott och innehåller flera selenföreningar som liknar selenvariationen i selenrik kost. Det kan dock finnas en stor skillnad mellan produktionsmetoderna. Därför kan det löna sig att välja ett patenterat tillskott med dokumentation på ett högt biologiskt upptag, så att selenföreningarna når ända in i cellerna.
Det ska också tilläggas att man i Finland sedan 1980-talet har följt en lag om att alla konstgödsel ska berikas med selen. Denna enkla åtgärd har påverkat hela näringskedjan så att den finska befolkningen, som den enda i Europa, får i sig cirka 100 mikrogram selen om dagen genom vanlig kost.

Födoämnenas innehåll av selen i mikrogram/gram

 • Paranötter 2–20
 • Vitlök 0,15
 • Broccoli 0,13
 • Brysselkål 0,25
 • Fisk 0,4–4,3
 • Kött (muskel) 0,3
 • Äggula 0,12–0,42

Selenets cancerförebyggande mekanismer

Selen ingår i cirka 25 selenhaltiga proteiner, som ingår i en komplicerad selenomsättning. De olika seleninnehållande proteinerna är viktiga för cellernas energiomsättning, ämnesomsättningen, fertiliteten och många andra processer. Även om man ännu inte förstår alla selenets cancerförebyggande mekanismer kommer författarna in på följande:

 • Antioxidant effekt, som skyddar cellerna mot oxidativ stress och skador på DNA orsakade av fria radikaler.Stöder immunförsvaret som ska förstöra cancerceller och cancerframkallande ämnen.
 • Reglerar inflammationer, som är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar.
 • Reglerar genuttryck och cellaktivitet.
 • Motverkar angiogenes (bildning av små blodkärl), som spelar en viktig roll vid spridningen av cancer.
 • Motverkar invasion av tumörceller.
 • Reglerar apoptos (programmerad celldöd).

Referenser:

Malgorzata Dobrzynska et al. Natural Sources of Selenium as Functional Food Products for Chemoprevention. Foods 2023

Jing Huang et al. Selenium Status and Its Antioxidant Role in metabolic Diseases. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

Bronislaw A et al. Selenium (Se) Intake and Plasma Se Concentration in Low Soil-Se Countries. Scientific Journal of Food Science & Nutrition 2018

 • Skapad