Skip to main content

Covid-19: Magnesiumbrist ökar risken för komplikationer och död

Covid-19: Magnesiumbrist ökar risken för komplikationer och dödMagnesium ingår i flera hundratals enzymprocesser, däribland aktivering av den D-vitaminform som vi bildar från solen eller får genom tillskott. Det betyder också att magnesium har en avgörande betydelse för immunförsvarets förmåga att bekämpa infektioner med covid-19. Dessutom kan låga magnesiumnivåer i kroppen förutsäga komplikationer vid covid-19-infektioner, längden på sjukhusvistelse och risk för dödsfall. Detta framgår av en studie på äldre deltagare som har publicerats i Nutrients. Enligt forskarna är det därför relevant att mäta inlagda patienters nivå av magnesium och kompensera för eventuella brister. Det är generellt sett många, och särskilt äldre, som får i sig för lite magnesium genom den moderna kosten. Dessutom kan flera läkemedelstyper försämra upptaget och utnyttjandet.

Magnesium spelar en nyckelroll för immunförsvaret på flera fronter. Men magnesiumets roll i samband med covid-19-infektioner har varit ganska okänd, särskilt när det gäller komplikationer och följdsjukdomar. Syftet med den nya studien var därför att undersöka det prognostiska värdet av magnesiuminnehållet i serum för sjukhusinlagda patienter som är smittade med covid-19.
Totalt deltog 260 inlagda patienter, med en genomsnittsålder på 65 år, och en jämn fördelning av båda könen. Patienterna fick mätt serumets nivå av magnesium och delades sen in i två grupper, där den ena gruppen hade en låg magnesiumnivå (≤ 1,96 mg/dl) och den andra gruppen hade en passande magnesiumnivå (>1,96 mg/dl) enligt Youdens index.
Efter att forskarna hade justerat för flera störande faktorer visade det sig att en låg nivå av magnesium i serum i samband med covid-19-infektioner i allmänhet är förbundna med:

  • Fler sjukhusdagar jämfört med patienter med adekvat nivå i serum (15,2 dagar mot 12,7 dagar i genomsnitt).
  • Större risk för kvarstående eller sena symtom av covid-19, och särskilt posttraumatiska stressyndrom.

Större risk för dödsfall.

Sammantaget fann forskarna att magnesiumbrist var utbredd bland de inlagda covid-19-patienterna och att det var hela 60 procent av de kritiskt sjuka som lades in på intensivvård.
I samband med covid-19-infektioner drar forskarna därför slutsatsen att låga nivåer av magnesium i serum avsevärt kan förutsäga sjukhusvistelsens längd, komplikationer och dödsfall. Det är därför relevant att mäta patienternas nivå av magnesium i serum, eftersom detta kan vara en hjälp till att förutsäga komplikationer relaterade till sjukdomen. I förebyggande syfte och som en del av behandlingen är det också relevant att sträva efter optimala magnesiumnivåer i serum.

Magnesiumets roll för hälsan och immunförsvaret

Magnesium, som främst finns inuti cellerna, ingår i över 600 enzymprocesser. Därför har magnesium en lång rad funktioner som involverar energiomsättning, DNA-syntes, proteinsyntes samt reglering av muskelkontraktion, hjärtrytm och nervcellernas signalering. Magnesium har betydelse för transporten av kalciumjoner genom cellmembran, så att koncentrationen hålls mycket låg i nervceller, immunceller och alla andra celler som tillhör mjukvävnad. Funktionen är mycket viktig, eftersom den bland annat motverkar cellstress.
När det gäller immunförsvaret spelar magnesium en avgörande roll i det medfödda immunförsvaret och fungerar som stormtrupper. Magnesium är också viktigt för det förvärvade immunförsvaret, däribland T-celler, B-celler och bildandet av antikroppar (IgG). Dessutom ingår magnesiuminnehållande enzymer i aktiveringen av den D-vitaminform som vi bildar utifrån solen eller får genom tillskott. Den aktiva D-vitaminformen är avgörande för många funktioner i kroppen – däribland immunförsvaret och reglering av inflammatoriska processer.
I detta sammanhang visar det sig att komplicerade fall av covid-19 just kännetecknas av urspårade inflammatoriska processer, däribland hyperinflammation, som skadar celler och vävnader genom att orsaka oxidativ stress och andra kedjereaktioner.
Detta betyder samtidigt att brist på magnesium ökar risken för infektioner och komplikationer till följd av cellstress och ett svagt och urspårat immunförsvar. Magnesiumbrist kan också påverka cirkulationen och andra organfunktioner vid komplicerade fall av covid-19-infektioner.
Forskarna bakom den nya studien hänvisar till att låga nivåer av magnesium i serum spelar en viktig roll vid många kroniska sjukdomar som särskilt drabbar äldre, däribland patienter med astma och andra kroniska lungsjukdomar. Studier har också visat att låga nivåer av magnesium i serum ökar risken för bakteriell lunginflammation hos äldre populationer.
Eftersom magnesium spelar en så stor roll i kampen mot de flesta luftvägssjukdomar, däribland luftvägsinfektioner, var det lämpligt att titta närmare på magnesiumets viktiga roll i förebyggandet och som en del av behandlingen av covid-19-infektioner.

Fakta om magnesiumkällor och orsaker till brister

  • Magnesium finns främst i en grov och grön kost.
  • Konstgödsel och bekämpningsmedel försämrar växternas upptag av magnesium.
  • Raffinering, frysning och överkokning minskar råvarornas innehåll av magnesium.
  • För mycket kalcium samt syraneutraliserande och vattendrivande läkemedel hämmar upptaget och utnyttjandet av magnesium.
  • Stress kan öka kroppens utsöndring av magnesium.
  • De officiella rekommendationerna, RI, ligger på 375 mg per dag.

Referenser

Anna la Carrubba et al. Prognostic Value of Magnesium in COVID-19: Findings from the Compea Study. Nutrients 2022

  • Skapad