Skip to main content

Selen och kalcium skyddar mot tarmcancer

Selen och kalcium skyddar mot tarmcancerTarmcancer är en av de vanligaste cancerformerna och kosten har stor betydelse. Ändå har kunskapen om mineralernas samverkan och förebyggande inverkan varit begränsad. Tidigare studier har redan visat att kalcium och selen har en förebyggande effekt. Samtidigt verkar det som att högre nivåer av selen i blodet förbättrar effekten av kalcium. Detta framgår av en polsk studie publicerad i tidskriften BMC Nutrition. Samtidigt påpekar forskarna att det förekommer en utbredd selenbrist i Europa och att det kan finnas behov av tillskott.

Cancer i tjocktarm, ändtarm och blindtarm kallas tillsammans kolorektal cancer. Även om hälsomyndigheterna har vidtagit en rad åtgärder med förebyggande undersökningar och olika behandlingar, är tarmcancer fortfarande en av de vanligaste orsakerna till cancerrelaterade dödsfall. Det antas att kost och livsstil är orsaken till cirka 70 procent av fallen. Processat kött ökar risken, däribland bacon, korv och kallskuret som har bearbetats för att förbättra smaken eller hållbarhet med saltning, rökning och/eller tillsats av konserveringsmedel som nitrit (E249 och E250). Brist på motion, övervikt, alkoholmissbruk och åldringsprocesser är andra riskfaktorer. Brist på näringsämnen har också betydelse, och forskarna lägger särskilt fokus på selen och kalcium.

 • Varje år drabbas drygt 6 000 svenskar av cancer i tjock- och ändtarmen.
 • De flesta är över 50 år, och risken för att dö av sjukdomen stiger med åldern.
 • Kost och livsstil har stor betydelse.

Selenets cancerförebyggande mekanismer

Selen är ett spårämne som ingår i en rad selenoproteiner med många livsviktiga funktioner. Selen finns i inälvsmat, kött, ägg och fisk. Seleninnehållet i korn och andra grödor beror på markförhållandena, och eftersom jorden är fattig på selen i Europa och på många andra platser bidrar det till en utbredd brist. Detta har skärpt forskarnas fokus, eftersom selen har följande cancerförebyggande mekanismer:

 • Påverkar genaktiviteter, däribland Bcl-2.
 • Bcl-2 reglerar programmerad celldöd (apoptos), som onormala och utslitna celler bör utföra.
 • Innehåller kraftfulla antioxidanter som GPx-enzymer som neutraliserar skadliga fria radikaler.
 • Påverkar immunförsvaret.
 • Nedreglerar interleukin-2 och skadliga inflammationsprocesser.
 • Ingår i aktiveringen av ämnesomsättningshormoner.
 • Neutraliserar miljögifter som kvicksilver.

Flera studier och metaanalyser har visat att selen har en skyddande effekt mot tarmcancer. Redan 1996 dokumenterade den amerikanske cancerforskaren Larry Clark att tillskott med 200 mikrogram selenjäst kunde minska risken för tarmcancer med nästan 60 procent.
En större selenstudie från 2017 utfördes vid University College Dublin. Här granskade forskarna data från den så kallade EPIC-studien, i vilken man tog blodprov på cirka en halv miljon människor och inhämtade information om kostvanor och livsstil. Forskarna fann att högre nivåer av selen i blodet hade ett betydande samband med en lägre risk för tarmcancer. Studieresultatet pekar därför på att ett större intag av selen kan vara relevant för de flesta människor i Europa där selenintaget ligger under optimala nivåer.
Ändå finns det andra studier som inte har visat något statistiskt samband mellan selenintag och risken för att drabbas av tarmcancer. Enligt författarna bakom den nya polska studien kan det bero på olika faktorer i kost, livsstil och analysmetoder.
Forskarna bakom den nya polska studien ville därför undersöka närmare om intaget av kalcium påverkade effekten av selen. Det visar sig nämligen att kostens innehåll av kalcium är involverat i skyddet av tarmepitelcellerna, som fungerar som en barriär i tarmen med många fysiologiska funktioner. Kalciumets skydd av tarmepitelcellerna sker mer exakt via bildning av kalciumfosfat-gallsyra. Eftersom selen har andra cancerskyddande mekanismer inom antioxidantförsvar, immunförsvar och apoptos, ville forskarna undersöka sambandet närmare i relation till förebyggande av tjocktarmscancer.

Optimala mängder selen ger det bästa skyddet

Forskarna undersökte kostvanorna hos 683 patienter med tarmcancer och 759 sjukhusinlagda patienter med andra sjukdomar.
Forskarna fann att risken att drabbas av tarmcancer minskade ju mer selen patienter fick. Följaktligen minskade risken att drabbas av tarmcancer med 30 procent hos de patienter som fick 60–80 mikrogram selen om dagen, och med hela 60 procent hos de patienter som fick mer än 80 mikrogram om dagen.
Samtidigt fann forskarna att ett lågt kalciumintag försämrade effekten av selen och den cancerförebyggande effekten. Ett högre kalciumintag hade dock ingen större effekt på selen och cancerförebyggande.
Forskarna påpekar därför att selen- och kalciumintaget bör ökas i de befolkningsgrupper som får i sig för lite av dessa mineraler.
Studiens resultat ligger i linje med andra studier. Det tyder alltså på att selenets skyddande effekt på tarmcancer är högst vid doser på mellan 81–145 mikrogram per dag, och att den skyddande effekten inte ökar vid dagliga doser på över 145 mikrogram. Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ligger den övre säkra gränsen för dagligt selenintag på 300 mikrogram.
Den nya polska studien har publicerats i tidskriften BMC Nutrition.

Kompensation för sjunkande selenintag och tillskottens kvalitet

I Danmark ligger de officiella rekommendationerna, RI, för selen på 55 mikrogram. Men enligt den nya översiktsartikeln ger denna mängd inte den optimala effekten mot tarmcancer. Man kan lämpligen sträva efter att komma till runt det dubbla eller tredubbla, eftersom det kan minska risken att drabbas för tarmcancer och flera andra cancerformer med över 60 procent.
Tillskott baserade på selenjäst utnyttjas bäst i kroppen eftersom de har den största likheten med selenvariationen i selenrik kost. I den så kallade SELECT-studien visade tillskott med selenmetionin ingen cancerförebyggande effekt, så kvaliteten på tillskotten är avgörande.

Referenser

Malgorzata Augustyniak & Aleksander Galas. Calcium intake may explain the reduction of colorectal cancer odds by dietary selenium – a case control-study in Poland. BMC Nutrition. 2022

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.
Klein EA et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA 2011.

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Health. Nutrients 2017

 • Skapad