Skip to main content

Covid-19: Äldres brist på D-vitamin hänger samman med komplikationer och dödsfall

Covid-19: Äldres brist på D-vitamin hänger samman med komplikationer och dödsfallD-vitamin är viktigt för ett välfungerande immunförsvar. När infektioner med covid-19 blir komplicerade beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret reagerar för långsamt och senare orsakar hyperinflammation, som skadar frisk vävnad i luftvägarna och kretsloppet. Ett team av forskare från Frankrike har därför utfört en systematisk metaanalys där de tittat närmare på sambandet mellan äldres nivå av D-vitamin och covid-19. Metaanalysen avslöjade att brist på D-vitamin ökar risken för smitta, och att infektionerna blir komplicerade och livshotande. Eftersom D-vitaminbrist är särskilt vanligt hos äldre rekommenderar forskarna tillskott med D-vitamin som en billig förebyggande strategi och som ett led i behandlingen.

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin och dessa reglerar omkring 10 procent av våra gener via en rad på-och-av-funktioner. D-vitamin har en avgörande betydelse för det medfödda immunförsvaret, som fungerar som stormtrupper som bekämpar de flesta bakterier utan att vi märker något. D-vitamin har också betydelse för det förvärvade immunförsvaret, som har förmågan att specialisera sig och bilda immunitet. D-vitamin sörjer dessutom för att de vita blodkropparna, T-cellerna, aktiveras så att de kan dela sig explosivt och göra frontalangrepp mot virus och bakterier. Men om T-cellerna inte kan ta upp tillräckligt med D-vitamin från blodet kan de varken samarbeta, angripa eller utveckla immunitet.
D-vitamin bidrar dessutom till att reglera en rad proinflammatoriska cytokiner (IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, TNF-alfa, IFN-gamma, NFkB), så att immunförsvaret reagerar snabbt och på lämpligt sätt. Vi måste naturligtvis kunna bekämpa en infektion genom att initiera en akut inflammation, som bör regleras noggrant. Men brist på D-vitamin ökar risken för smitta och okontrollerade inflammationer som skadar frisk vävnad.

Komplicerade covid-19-infektioner orsakas av att immunförsvaret löper amok

Infektion med covid-19 börjar vanligtvis när viruset infekterar celler i näsan och sprider sig till de nedre luftvägarna. De flesta är dock i stånd att avvisa smitta, eller så får de en mild till måttlig infektion. Men om immunförsvaret inte fungerar optimalt kan det i svåra fall uppstå akut andningssvikt, även kallat ARDS (acute respiratory distress syndrome). En viktig orsak är cytokinstorm och hyperinflammation i lungornas epitelceller. Det kan också uppstå hyperinflammation i epitelcellerna i blodkärlen och andra organ, vilket kan leda till cirkulationssvikt och att patienten avlider.
Akut andningssvikt uppträder i regel mer än sju dagar efter de första symptomen på infektion med covid-19, och tillståndet upptäcks särskilt hos äldre. Flera studier har visat att det efter en veckas tid också förekommer onormalt höga nivåer av proinflammatoriska cytokiner hos patienter som utvecklar livshotande komplikationer. Den så kallade cytokinstormen beror inte på viruset som sådant, utan på en felreglering av immunförsvaret. En enkel strategi skulle därför vara att reglera immunförsvaret med D-vitamin, som många äldre just lider brist av.

D-vitaminets roll i förebyggandet av covid-19 och andra luftvägsinfektioner

Det är ingen tillfällighet att virusinfektioner vanligtvis uppträder under vintermånaderna, då brist på D-vitamin är som vanligast. Som bakgrund för den nya metaanalysen hänvisar forskarna till influensapandemin spanska sjukan (1918–1920), som uppträdde i vågor och där D-vitaminbrist förmodligen spelade en roll.
Det är allmänt känt att lunginflammation ofta uppträder i kölvattnet av vinterns virusinfektioner som förkylning och influensa, om immunförsvaret är svagt. Här hänvisar forskarna bakom metaanalysen till att risken för att bli inlagd på intensivvård och avlida av lunginflammation är större om man lider brist på D-vitamin.
Syftet med den nya metaanalysen var därför att titta närmare på sambandet mellan D-vitamin och svårighetsgraden av covid-19 hos personer över 60 år och möjliga positiva effekter av tillskott med D-vitamin.

 Hela 80 procent av patienterna som är inlagda med covid-19 lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en studie som har publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

 Metaanalysen

Forskarna inhämtade 707 studier som publicerades under covid-19-pandemin före den 15 mars, varav 11 lämpliga observationsstudier inkluderades i den slutliga metaanalysen. Fyra av studierna jämförde covid-19-patienter som fick tillskott med D-vitamin, jämfört med patienter som inte fick tillskott med D-vitamin. I alla fyra studierna klarade patienterna som fick tillskott med D-vitamin sig bättre, fick färre komplikationer, hade mindre behov av respirator och drabbades av färre dödsfall.
I sju av studierna jämförde man covid-19-patienter som led brist på D-vitamin i blodet med patienter som hade tillräckliga nivåer i blodet. De patienter som hade tillräckliga D-vitaminnivåer klarade sig också bättre och fick färre komplikationer, hade mindre behov av respirator och drabbades av färre dödsfall.
Forskarna bakom metaanalysen drar därför slutsatsen att D-vitaminbrist hos äldre ökar risken för covid-19-infektion, komplikationer och dödsfall. Och ju större bristen är, desto större är risken för komplikationer och dödsfall. Det är därför en lämplig strategi att inkludera tillskott med D-vitamin i förebyggandet av covid-19-infektioner och som led i tidig behandling.

  • Patienter som lider brist på D-vitamin löper en dubbelt så stor risk för att få livshotande komplikationer till följd av infektion med covid-19.
  • Detta framgår av en studie från Northwestern University i USA, där forskarna inhämtade patientdata från tio olika länder.

Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar tillskott med D-vitamin, men många känner inte till det

Livsmedelsmyndigheten rekommenderar att alla tar tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret och tillskott hela året om man inte får tillräckligt med sommarsol. Äldre över 70 år samt vårdhemsboende och personer som bor på äldreboende bör dessutom ta större tillskott hela året. Men många äldre känner inte till det, och tillskott med D-vitamin implementeras inte heller systematiskt på samma sätt som receptbelagda läkemedel.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram, och det verkliga behovet beror på många faktorer såsom solexponering, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för vuxna.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

  • Brist på D-vitamin har betydelse för spridningen och svårighetsgraden av nuvarande och framtida epidemier.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar bland annat större tillskott med D-vitamin till äldre och personer som bor på äldreboende.
  • Men det förs inga kampanjer för eller kontroller om huruvida dessa sårbara grupper får sitt tillskott med D-vitamin i linje med eventuella receptbelagda läkemedel.

Referenser:

Moustapha Dramé et al. Relation between Vitamin D and COVID-19 in Aged People: A Systematic Review. Nutrients. 2021 April 17

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Supressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 27 October 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

  • Skapad