Skip to main content

Q10 har potential till att lindra hjärtsjukdomar, diabetes, njursjukdomar och andra kroniska sjukdomar

- men bara om kvaliteten är rätt

Q10 har potential till att lindra hjärtsjukdomar, diabetes, njursjukdomar och andra kroniska sjukdomarQ10 ingår i alla cellers energiomsättning. Det är också en viktig antioxidant som skyddar celler och kretsloppet på flera fronter. Vi bildar det mesta själva, men mängden minskar med åldern. Vissa sjukdomar är också förbundna med en lägre egenproduktion. I detta sammanhang har forskare funnit att tillskott med Q10 bland annat kan lindra symtom som ses vid hjärtsjukdomar, diabetes, njursjukdomar, migrän, kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi. Q10 kan också förbättra hjärtfunktionen hos äldre, friska människor, och därmed minska risken för att dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdomar. Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 betonar forskarna att tillskotten bör vara av läkemedelskvalitet. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel som har publicerats online på www.nutraingredients.com.

Q10 är en fettlöslig molekyl som är viktig för cellernas energiomsättning. Denna äger rum i några kraftverk som kallas mitokondrier. Q10 fungerar också som en antioxidant, som skyddar cellerna mot farliga, fria radikaler. Q10 påverkar också omsättningen av fettsyror, samt vilka gener som ska aktiveras. Detta gäller även de gener som är involverade i inflammation. De flesta kroniska sjukdomar och åldringsprocesser kännetecknas av en låg grad av kronisk, okontrollerad inflammation. Denna bombarderar kroppen med fria radikaler med fara för oxidativ stress, som skadar kolesterol, celler och deras mitokondrier.
Enligt den nya översiktsartikeln spelar Q10 en central roll i cellernas metabolism med flera andra funktioner, och därför är brist på Q10 förbundet med utvecklingen av en lång rad sjukdomar. Detta gäller särskilt sjukdomar i organ med hög energiomsättning, och där cellerna därför innehåller många mitokondrier, däribland hjärnan, hjärtat, musklerna och njurarna. Det handlar bland annat om kroniskt trötthetssyndrom och hjärtsvikt. Dessutom myopati (muskelsjukdom) och ataxi, som orsakar koordinationsstörningar på grund av nedsatt funktion i lillhjärnan, samt nefrotiskt syndrom, som är olika sjukdomar i njurarna där det finns stora mängder protein i urinen. Man har också funnit att patienter med migrän och fibromyalgi ofta har låga nivåer av Q10 i blodet.

Q10:ets roll:

  • Cellernas energiomsättning, som äger rum i mitokondrierna.
  • Upprätthållande av pH-värdet i cellernas lysosomer.
  • Kolesterolmetabolism.
  • Antioxidant.
  • Skydd av membran i celler och mitokondrier.
  • Involverad i regenereringen av C- och E-vitamin.
  • Reglering av inflammationer.

Brist på Q10 bör upptäckas och behandlas snabbt

Det antas att det dagliga behovet av Q10 ligger på cirka 500 mg per dag. Kosten bidrar bara med cirka 5 mg, och därför måste kroppen själv syntetisera det mesta i hjärtat, njurarna, musklerna och levern. Men förmågan att bilda Q10 minskar gradvis från 20 års ålder, och många märker det särskilt efter 50 års ålder i form av fallande vitalitet. Detta kan kompenseras för genom tillskott.
Som nämnts finns det också en rad kroniska sjukdomar som beror på brist på Q10. Denna brist kan vara både primär (medfödd) eller sekundär (förvärvad).
Enligt författarna bakom den nya översiktsartikeln bör en primär brist på Q10 upptäckas snabbt, eftersom patienter kan uppleva anmärkningsvärda kliniska förbättringar om de får tillskott med Q10 i ett tidigt skede av behandlingen. Och då behövs det vanligtvis större doser.
Tillskott med Q10 är också relevanta vid sekundär brist, som beror på åldringsprocesser och livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes.

Tillskott med Q10 vid hjärtsvikt, diabetes och andra kroniska sjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken, och statistiken visar att cirka 33 procent inte lever ett år efter det att de har varit inlagda med hjärtsvikt första gången. I detta sammanhang hänvisar författarna till Q-Symbio-studien, i vilken 420 hjärtsviktpatienter som alla fick konventionell medicinsk behandling deltog. Dessutom fick den ena hälften av patienterna dagligen tillskott med 300 mg Q10, och den andra hälften placebo.
Efter två år visade det sig att Q10-gruppen drabbades av 43 procent färre hjärtrelaterade dödsfall jämfört med placebogruppen.
Enligt den svenska KiSel 10-studien kan tillskott med 200 mg Q10 och 200 mikrogram selen i form av selenjäst ge ett starkt hjärta och halvera risken för dödsfall förknippade med hjärt-kärlsjukdomar. Studien är epokgörande, eftersom den gjordes på friska människor. De som tog tillskott hade dessutom en bättre livskvalitet, eftersom de kände sig mer vitala. När forskarna bakom Kisel 10-studien gjorde en uppföljning efter 10 och 12 år visade det sig dessutom att den positiva effekten fortsatte hos den grupp som hade tagit tillskott med Q10 och selen.
Patienter som lider av typ 2-diabetes kan också dra nytta av tillskott med Q10. I en studie där man gav diabetespatienter 200 mg Q10 dagligen i tre månader, kunder forskarna observera att patienterna fick en reducerad nivå av HbA1c – långvarigt blodsocker, vilket visar hur deras blodsocker har varit under de senaste 8–12 veckorna. Det betyder med andra ord att diabetespatienterna fick ett förbättrat glukosupptag och blodsocker. Denna studie är i linje med andra studier på patienter med diabetes.
Det antas att var tredje person som lider av migrän lider brist på Q10. I en dubbelblind placebokontrollerad studie där deltagarna fick högre doser Q10 (3 x 100 mg), observerade man färre anfall och färre migrändagar. Det är heller inte ovanligt att barn som drabbas av migrän lider brist på Q10.
Studier har dessutom avslöjat att patienter som lider av kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi också kan dra nytta av större tillskott med Q10.

Kvaliteten på Q10-tillskott är avgörande

Även om tillskott med Q10 har en stor potential i samband med många kroniska sjukdomar och åldringsprocesser, är författarna bakom den nya översiktsartikeln överens om att kvaliteten är avgörande. Detta beror på att Q10-molekylerna i själva råvaran klumpas ihop i form av kristaller, och vi kan inte ta upp Q10-molekylerna om inte kristallerna är upplösta. Detta kräver en mycket speciell olje- och uppvärmningsprocess. Tillskott med Q10 bör därför i alla kliniska studier vara av läkemedelskvalitet, där det finns dokumentation på upptagligheten. De flesta Q10-produkter på marknaden är bundna till olja och är i kapselform. Men om Q10-kristallerna inte löses upp i oljan kan det minska biotillgängligheten med 75 procent, och här hänvisar författarna till en spansk studie. I tillskott baserade på pulver och tabletter kan upptaget ligga på under 1 procent. Därför är det avgörande att välja en Q10-produkt i kapselform och med ett högt upptag, som säkerställer att Q10-molekylerna når hela vägen in i cellerna.

Referenser

Will Chu. Co enzyme Q10 has potential to help chronic condition symptoms, review finds. https://www.nutraingredients.com/Article/2020/10/01/Co-Enzyme-Q10-s-potential-aids-chronic-condition-symptoms#

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Dahri M et al. Oral Q10 supplementation in patients with migraine: Effects on clinical features and inflammatory markers. Nutritional Neuroscience 2018

Stephanie Carter. CoQ10 Targets the Cause of Migraine Headaches. Life Extension Magazine 2019

Rozen TD et al. Open label trial of coenzyme Q10 as a migraine preventive. Cephalalgia. 2002

Castro-Marrero J et al. Effect of coenzyme Q10 plus nicotinamide adenine dinucleotide supplementation on maximum heart rate after testing in chronic fatigue syndrome – A randomized, controlled, double-blind trial. Clin Nut. 2016 Aug; 35 (4): 826-34

Cordero MD et al. NLRP3 inflammasome is activated in fibromyalgia: the effect of coenzyme Q10. Antioxid redox Signal 2014

Pernille Lund: Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Forlaget Ny Videnskab. 2014

  • Skapad