Skip to main content

Blodnivån av D-vitamin förutsäger framtida hälsoproblem och tidig död

Blodnivån av D-vitamin förutsäger framtida hälsoproblem och tidig dödNivån av D-vitamin i blodet kan förutsäga framtida hälsoproblem som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och benskörhet. Detta framgår av en översiktsartikel som presenterats för European Society of Endocrinology. Eftersom brist på D-vitamin är utbrett och hotar folkhälsan rekommenderar forskarna att man mäter både nivån av totalt D-vitamin och fritt D-vitamin i blodet. Genom att optimera blodets nivå av D-vitamin i tid kan man alltså förebygga en lång rad livsstilssjukdomar och tidig död. Det räcker alltså inte att ta ett tillfälligt tillskott med D-vitamin om dosen är för låg och inte optimerar blodets nivå. Denna problemställning tas upp i en annan översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients.

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin som har många hälsofördelar genom att reglera en mängd genaktiviteter och andra metaboliska processer. Men eftersom de flesta läkare och många andra inom hälsosektorn inte känner till D-vitaminets många funktioner har en stor del av världens befolkning idag för låga nivåer av D-vitamin i blodet. Detta ökar risken för många åldersrelaterade och kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, benskörhet och typ 2-diabetes.

Mätning av D-vitamin och relevanta tillskott förebygger sjukdom och tidig död

D-vitamin förekommer faktiskt i många olika former eller metaboliter, och detta ville ett forskarteam från universitetssjukhusen i Leuven, Belgien, undersöka närmare. För det första förekommer D-vitamin i form av prohormonet 25-dihydroxyvitamin D3 som normalt mäts i blodet. Detta prohormon omvandlas sedan till den aktiva steroidformen 1,25-dihydroxyvitamin D3 som binder sig till D-vitaminreceptorerna i de flesta av kroppens celler.
Samtidigt visar det sig att mer än 99 procent av D-vitaminet i blodet är bundet till proteiner, så det är endast en liten del som är fritt att vara biologiskt aktivt. Därför antog forskarna att det fria D-vitaminet måste vara bättre på att förutsäga framtida hälsoproblem.
I studien använde forskarna data från European Male Aging Study, där data samlades in från män i åldern 40–79 år under perioden 2003–2005. Deltagarnas totala nivå av D-vitamin och fritt D-vitamin jämfördes sedan med deltagarnas hälsostatus efter justering för faktorer som ålder, BMI och rökvanor.
Det visade sig att låga blodnivåer av bundet D-vitamin och fritt D-vitamin hängde samman med en större risk för tidig död. Ändå var det bara fritt 25-hydroxyvitamin D3 som kunde förutsäga framtida hälsoproblem och inte 1,25-dihydroxyvitamin D3.
De nya uppgifterna bekräftar under alla omständigheter att brist på D-vitamin ökar risken för en lång rad sjukdomar och tidig död. Enligt forskarna verkar det alltså bäst att mäta den totala nivån av D-vitamin och fritt 25-hydroxyvitamin D3.

Därför ger blodets nivå av D-vitamin den mest tillförlitliga bilden

I en annan ny översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients tittade forskarna närmare på olika studier för att avgöra huruvida suboptimala nivåer av D-vitamin kan vara en avgörande faktor för de främsta dödsorsakerna inklusive hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, cancer, typ 2-diabetes och covid-19.
Forskarna inhämtade olika befolkningsstudier och randomiserade kontrollerade studier (RCT). Även om randomiserade kontrollerade studier generellt anses ha starkast evidens gällande farmaceutiska läkemedel, har forskningen i D-vitamin varit bristfällig av följande skäl:

  • Studierna har baserats på D-vitamindos och inte blodnivåer.
  • Studierna har baserats på tillskott till deltagare utan brist på D-vitamin.
  • Studierna har baserats på för små doser av D-vitamin eller under för kort tid.
  • Man har i studierna utgått från andra källor till D-vitamin som exempelvis D2-vitamin.

Eftersom de kontrollerade randomiserade studierna om D-vitamin har varit så bristfälliga påpekar forskarna att de mest tillförlitliga studierna handlar om att mäta blodnivån av D-vitamin.
I detta sammanhang drar forskarna slutsatsen utifrån ett antal studier att:

  • De optimala nivåerna av D-vitamin i blodet bör ligga på över 75 nmol/l (30 ng/ml) när det gäller att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.
  • Vid förebyggande av många andra sjukdomar bör de optimala nivåerna ligga på runt 100–150 nmol/l.

Enligt författarna bakom denna översiktsartikel är de dagliga officiella rekommendationerna för D-vitamin, RI, alldeles för lågt satta, eftersom det inte finns någon säkerhet att de optimerar blodnivån. Därför behöver många – och särskilt äldre, mörkhyade, överviktiga och andra sårbara grupper – starkare tillskott om de vill optimera blodnivån för att förebygga en mängd olika sjukdomar och tidig död.

Referenser:

European Society of Endocrinology. “Vitamin D levels in the blood can predict future health risks and early death.” ScienceDaily. 9 September 2020. .

William B. Grant et al. A Narrative Review of the Evidence for Variations in Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration Thresholds for Optimal Health. Nutrients 2022

  • Skapad