Skip to main content

Intravenös behandling med C-vitamin till kritiskt sjuka patienter kan förkorta sjukhusvistelser

Intravenös behandling med C-vitamin till kritiskt sjuka patienter kan förkorta sjukhusvistelserKritiskt sjuka patienter lider ofta av inflammation och oxidativ stress, under vilken det råder en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Detta kan i värsta fall leda till vävnadsskador och organsvikt. I detta avseende är C-vitamin en kraftfull antioxidant med en terapeutisk potential. Enligt en ny systematisk översiktsartikel och metaanalys verkar det som att intravenös behandling med större doser C-vitamin kan förkorta sjukhusvistelser. Det finns inte heller några biverkningar förbundna med behandlingen.

C-vitamin (askorbinsyra) är ett livsviktigt vitamin som syntetiseras av de flesta växter och djur efter behov. Men människor har förlorat förmågan under evolutionen. C-vitamin är också viktigt för bindvävens kollagen, immunförsvaret och sårläkning. C-vitamin fungerar dessutom som en viktig antioxidant, som skyddar cellerna mot oxidativ stress och inflammationer orsakade av fria radikaler.
Sjukdomar som sepsis, cancer och komplicerade fall av corona och influensa kännetecknas just av oxidativ stress och okontrollerad systemisk inflammation, som skadar frisk vävnad.
Därför har det funnits ett stort intresse för behandling med C-vitamin till kritiskt sjuka patienter. Särskilt de senaste fem åren har en del studier publicerats, men resultaten har skilt sig åt.

Tidigare och nya studier med intravenös C-vitaminbehandling till kritiskt sjuka patienter

I en studie från 2014 (Fowler et al) kunde C-vitamin minska risken för organsvikt hos kritiskt sjuka patienter. Men i en efterföljande studie (CITRIS-ALI) visade behandling med C-vitamin ingen effekt på organdysfunktion, markörer för inflammation eller skador på blodkärl. Ändå förekom det efter 28 dagar mindre dödlighet i C-vitamingruppen (29,8 procent) jämfört med placebogruppen (46,3 procent).
I en studie på patienter med allvarlig sepsis och septisk chock (Marik et al) fanns det bland patienter som fick C-vitamin en minskning av organsvikt och dödlighet.
En studie från 2016 (Zabet et al) visade att patienter med septisk chock behandlade med C-vitamin inte behövde samma höga dos och behandlingsvaraktighet av vasoaktivt läkemedel.
En studie från 2019 (Nakajima et al) har visat att tillskott med stora doser C-vitamin kan minska dödligheten hos patienter med svåra brännskador.
Behandling med C-vitamin har följaktligen använts vid olika kritiska tillstånd hos intensivvårdsinlagda patienter. Forskarna bakom den nya översiktsartikeln och metaanalysen ville därför titta närmare på 53 studier, som omfattade 352 395 kritiskt sjuka patienter, för att utvärdera C-vitaminets roll i terapeutiska syften. Forskarna ville också titta närmare på om behandlingen hade biverkningar som njurskador.
Via olika databaser inhämtade forskarna relevanta publicerade studier som behandlade intravenös behandling med C-vitamin till kritiskt sjuka patienter. Forskarna drog slutsatsen att behandling med större doser C-vitamin till kritiskt sjuka patienter kan minska sjukhusvistelser. Behandling med större doser C-vitamin är också relativt säker och utan betydande biverkningar på njurfunktionen.
Den nya översiktsartikeln har publicerats i tidskriften Nutrients.

Referenser:

Dhan Bahadur Shresta et al. Vitamin C in Critically Ill patients: An Updates Systematic Review and Meta-analysis. Nutrients October 2021

  • Skapad