Skip to main content

Förhållandet mellan vitaminer i kosten och livskvalitet

Förhållandet mellan vitaminer i kosten och livskvalitetKostens innehåll av C-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, folinsyra och andra vitaminer har en positiv inverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Det är också möjligt att brist på vitaminer kan leda till depression och kronisk smärta. Detta framgår av en japansk studie av medelålders och äldre deltagare. Eftersom det blir fler och fler äldre i världen, och fler drabbas av psykiska och fysiska sjukdomar, kommer forskarna närmare inpå kostens betydelse för livskvaliteten på flera parametrar.

Antalet äldre personer över 60 år förväntas stiga till 2,1 miljarder år 2050, och det finns ett ökat intresse för äldres hälsa. Enligt WHO är ”hälsa ett tillstånd av psykiskt och fysiskt välbefinnande, och inte bara en fråga om frånvaro av sjukdom”. Därför är det också nödvändigt att bedöma livskvaliteten utifrån en psykisk, fysisk och social aspekt. Mot denna bakgrund har man i den nya japanska studien fokuserat på dessa tre parametrar, som bedömdes enligt olika punktskalor.
Det är redan känt att livskvaliteten påverkas av olika faktorer i miljö och livsstil. Tidigare studier har dessutom visat att en hälsosam kost har en stor inverkan på den fysiska och mentala hälsan. Ändå har det funnits begränsad information om effekterna gällande specifika vitaminers inflytande på livskvaliteten. Därför tittade forskarna närmare på detta i den nya japanska studien.

Studiens material och metoder

Forskarna använde data från en tidigare japansk Shika-studie, och analyserna inkluderade över 3 000 deltagare i åldern 40–99 år med en jämn fördelning av män och kvinnor. Forskarna använde mer specifikt en hälsostudie som kallas SF-36 (The Short Form 36 Health Survey), som inte är begränsad av specifika sjukdomar och som är utformad så att den kan utvärdera livskvaliteten baserat på en fysisk poäng, en mental poäng och en social poäng.
Deltagarna skulle fylla i frågeformulär som behandlade deras kostvanor i en månad. Mer specifikt utfrågades deltagarna om sina intag av 58 olika livsmedel, däribland ris, fisk och kött plus drycker med och utan alkohol.
Baserat på deltagarnas svar kunde forskarna beräkna deras intag av energi (kalorier), protein, kolhydrater, fettämnen och följande vitaminer: rent A-vitamin (retinol) betakaroten (förstadium till A), D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B3-vitamin (niacin), B6-vitamin, B12-vitamin, folsyra (B9-vitamin), pantotensyra och C-vitamin.
Forskarna tog bara hänsyn till innehållet av vitaminer i kosten och inte från tillskott. Deltagare som intog för få kalorier (mindre än 600 kcal/dag) eller för många kalorier (över 4 000 kcal/dag) uteslöts från analysen eftersom det kunde snedvrida resultaten.

Vitaminer och psykisk livskvalitet

Det visade sig att de kvinnor som hade en lågt poäng i termer av psykisk livskvalitet intog signifikant mindre niacin och B6-vitamin jämfört med kvinnorna med högre poäng för psykisk livskvalitet. Sammantaget fanns det ett positivt samband mellan kvinnors intag av niacin, B6-vitamin, folsyra och C-vitamin när det gäller deras poäng på den psykiska skalan.
Män som hade ett lägre poäng i termer av psykisk livskvalitet intog mindre B2-vitamin. Men annars fanns där inget tydligt samband mellan mäns intag av vitaminer och deras poäng på den psykiska skalan.

Vitaminer och fysisk livskvalitet

De kvinnor som hade ett låg poäng när det gäller fysisk livskvalitet intog signifikant mindre A-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin, niacin, B6-vitamin, B12-vitamin, folsyra, pantotensyra och C-vitamin jämfört med kvinnorna med högre poäng för fysisk livskvalitet.
Följaktligen fanns det ett starkt samband mellan kvinnornas intag av vitaminer och deras fysiska och psykiska hälsa.
Den nya studien har publicerats i Nutrients, och här hänvisar forskarna också till andra studier som behandlar kostens påverkan på hälsan.

Betydelsen av kost för den psykiska och fysiska hälsan

Depression är en av de mest utbredda psykiska sjukdomarna och drabbar 322 miljoner människor världen över. Eftersom det är flest kvinnor som drabbas av depression, och eftersom antalet ökar år för år, hänvisar forskarna bakom den nya japanska studien också till andra studier som visar att det förekommer mer depression bland medelålders kvinnor som intar färre B-vitaminer. Depression är också vanligare bland medelålders och äldre kvinnor som intar mindre karoten och C-vitamin.
Vitaminbrist kan i allmänhet leda till en försämrad psykisk livskvalitet på grund av depression, minnesstörningar och förlust av kognitiva färdigheter.

Kostens betydelse för övervikt, depression och kronisk smärta

Det finns också ett samband mellan depression, övervikt och kronisk smärta. Eftersom många överviktiga äter för många tomma kalorier drabbas de lätt av brist på näringsämnen och andra näringsobalanser.
Följaktligen har man funnit att överviktiga japanska kvinnor med en tendens till depression har ett lägre intag av de olika B-vitaminerna.

Referenser

Nobuhiko Narukawa et al. Relationship between Vitamin Intake and Health-Related Quality of Life in a Japanese Population: A Cross-Sectional Analysis of The Shika Study. Nutrients 2021

  • Skapad