Skip to main content

D-vitamin och Parkinsons sjukdom

D-vitamin och Parkinsons sjukdomDet finns ett samband mellan utbredd brist på D-vitamin och den ökande förekomsten av Parkinsons sjukdom (PS). I en översiktsartikel, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, tittar författarna närmare på D-vitaminets betydelse för nervsystemet och hjärnhälsan. Det är därför relevant att ta tillskott som optimerar blodets nivå av D-vitamin i förebyggande syfte och som led i behandlingen av sjukdomen.

I takt med att fler och fler blir äldre världen över, får fler och fler också Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar. Det är därför relevant att undersöka hur man kan förebygga och behandla dessa sjukdomar på naturens villkor. Samtidigt kräver det större insikt i hjärnans degenerativa processer, som inkluderar kronisk inflammation, oxidativ stress, dysfunktioner i mitokondrierna (cellernas energiproducerande kraftverk), förstörd RNA-homeostas och ansamling av proteiner som beta-amyloid och tau.
Det tyder på att låga nivåer av D-vitamin i blodet hänger samman med psykiska störningar som depression, bipolär sjukdom och schizofreni, samt neurologiska störningar som demens och Parkinsons sjukdom. Det antas därför att man genom att upprätthålla en optimal nivå av D-vitamin i blodet kan minska risken att drabbas av Parkinsons sjukdom och kanske bromsa utvecklingen. I den nya översiktsartikeln har en grupp forskare från universitet i Italien därför tittat närmare på D-vitaminets roll som skyddsfaktor mot Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar, vilket inkluderar blodets nivåer av D-vitamin under sjukdomsutveckling och behandlingsmöjligheter med tillskott.

D-vitaminets bildande från solen och tillskott till den aktiva steroidformen

Den D-vitaminform som vi bildar av solen eller får genom tillskott kallas kolekalciferol, och det är en inaktiv form som måste omvandlas via två steg. I det första steget omvandlas kolekalciferol i levern till formen 25-hydroxivitamin D3, som också mäts i blodet. När cellerna behöver använda D-vitaminet sker nästa omvandling i njurarna, hjärnan och på andra ställen till 1,25-dihydroxyvitamin D3. Det är alltså denna aktiva steroidform som binder sig till cellernas D-vitaminreceptorer för att reglera otaliga biokemiska processer och cirka 10 procent av våra gener. Även om D-vitamin är mest känt för skeletthälsan har dess funktioner för hjärnhälsan noggrant beskrivits under de senaste årtiondena.

D-vitamin och Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen som kännetecknas av okontrollerade ryckiga rörelser, muskelstelhet, långsamma rörelser, dålig balans, trötthet och nedsatt mimik. Sjukdomen kan också orsaka depression och förlust av kognitiva färdigheter. Parkinsons sjukdom orsakas av nedsatt funktion eller död av nervceller i området av substantia nigra, som sitter djupt inne i hjärnan. När dessa nervceller förstörs minskas mängden av neurotransmittorn dopamin, som hjärnan använder för att kontrollera olika rörelser.
Det kan finnas flera orsaker till utveckling av sjukdomen. Dessa inkluderar bland annat genetiska såväl som miljömässiga orsaker som bekämpningsmedel och andra förgiftningar, alkohol, rökning och hjärnskador. Åldringsprocesser och brist på näringsämnen som D-vitamin spelar också en roll.
Eftersom D-vitamin spelar en stor roll för hjärnhälsan kan det passera blod-hjärnbarriären, och det finns D-vitaminreceptorer (VDR) i flera områden. Här reglerar D-vitaminet bland annat en rad gener via på-och-av-mekanismer samt neurotransmittorer som dopamin, serotonin och acetylkolin. D-vitaminet motverkar dessutom oxidativ stress och inflammationer som kan orsaka skador på neuroner och annan vävnad.
Flera studier har visat på ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin i blodet och Parkinsons sjukdom. Det antas att brist på D-vitamin orsakar celldöd i de dopaminproducerande nervcellerna, vilket kan leda till utveckling av Parkinsons sjukdom. D-vitaminets skyddande effekt mot Parkinsons sjukdom är ännu inte klarlagd, men forskarna kommer med en rad hypoteser som bland annat omfattar hjärnutveckling, neuroner, kalciumhomeostas, RAS (renin-angiotensinsystemet) antioxidanteffekt och reglering av inflammationer.

D-vitamin i relation till utveckling av Parkinsons sjukdom

Även om D-vitaminets förebyggande roll vid Parkinsons sjukdom är lovande, är det fortfarande kontroversiellt huruvida D-vitamin kan bromsa utvecklingen av sjukdomen. Ändå tyder flera studier på att brist på D-vitamin kan främja utvecklingen av sjukdomen, vilket gäller både de motoriska symtomen och icke-motoriska symtom som depression, sömnlöshet och kognitiv försämring. Man har också funnit att patienter med Parkinsons sjukdom löper en större risk för fall och skelettfrakturer jämfört med befolkningen i övrigt.

Tillskott med D-vitamin till patienter med Parkinsons sjukdom

Tillskott med D-vitamin till patienter med Parkinsons sjukdom kan tydligen spela en positiv roll på flera parametrar. I den nya översiktsartikeln hänvisas bland annat till en kontrollerad studie (Suzuki et al), där deltagarna fick 30 mikrogram D-vitamin om dagen eller placebo. Studien hade en uppföljningsperiod på två år och visade att de patienter som endast fick placebo hade sämre neurologiska poäng på skalorna H&Y (Hoehn och Yahr-skalan) och UPRDS (Unified Parkinson's disease Rating Scale) samt en sämre livskvalitet.
I andra studier har ingen positiv effekt observerats med D-vitamintillskott. Det beror med största sannolikhet på att det inte har funnits någon brist, eller att D-vitamindoserna har varit för små eller getts under för kort tid.
Ändå drar forskarna slutsatsen att tillskott med D-vitamin, som optimerar blodets nivå, kan:

  • Förbättra folkhälsan, vilket inkluderar D-vitaminets roll för hjärnhälsan och utvecklingen av neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom.
  • Minska utvecklingen och symtomen vid Parkinsons sjukdom.
  • Minska risken för fall och skelettfrakturer hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Tillskott med D-vitamin

Eftersom D-vitamin är fettlösligt tas det bäst upp från kapslar, där vitaminet är bundet till olja. På marknaden finns det starka tillskott med 20–100 mikrogram. Behovet är individuellt och man bör under alla omständigheter sträva efter optimala nivåer i blodet under hela året och hela livet.

Blodets värde av D-vitamin

  • Det rekommenderas att man har minst 50 nmol/l i blodet.
  • Många ledande forskare menar att man måste upp till hela 75–120 nmol/l för att uppnå ett optimalt sjukdomsförebyggande.
  • Det övre gränsvärdet är 160 nmol/l.

Mer information om näringsämnen och Parkinsons sjukdom

Vi har tidigare på den här webbplatsen skrivit om hur B3-vitamin (niacin), B12-vitamin och Q10 också kan ha betydelse vid förebyggande och behandling av sjukdomen. Det kan du läsa mer om här:

»B3-vitaminets terapeutiska potential vid Parkinsons sjukdom«»

»B12-vitamin hämmar ett enzym som är involverat i Parkinsons sjukdom«

»B3-vitaminets terapeutiska potential vid Parkinsons sjukdom«

Referenser:

Antonia Pignolo et al. Vitamin D and Parkinson's Disease. Nutrients 14 March 2022

Lingling lv et al. The relationships of vitamin D, vitamin D receptor gene polymorphisms, and vitamin D supplementation with Parkinson´s disease. Translational Neurodegeneration 2020

Alexander Muacevic and John R Adler: The Role of Vitamin D in Brain Health: A Mini Literature Review. Cureus 2018

  • Skapad