Skip to main content

B12-vitamin som terapi vid förebyggande och behandling av smärtsam neuropati (nervinflammation)

– inklusive diabetisk neuropati

B12-vitamin som terapi vid förebyggande och behandling av smärtsam neuropati (nervinflammation) Neuropatisk smärta orsakas av en skada eller sjukdom som har förstört nervbanorna i det somatosensoriska nervsystemet. Enligt en ny översiktsartikel som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients verkar det som om behandling med B12-vitamin kan ha en positiv effekt vid behandling av dessa smärtor. Det visar sig dessutom att brist på B12-vitamin är särskilt vanligt vid diabetisk neuropati, en allvarlig komplikation som i värsta fall kan sluta med amputation. Därför bör diabetiker lägga särskilt fokus på att få tillräckligt med B12-vitamin. Patienter med smärta orsakad av perifer neuropati kan också överväga tillskott med andra B-vitaminer och D-vitamin.

Symtom på perifer neuropati utvecklas ofta långsamt med sensoriska störningar som känns som en stickande, skärande, åtstramande och brännande känsla. Djup eller obehaglig smärta kan också uppstå som ett tecken på att en sensorisk nerv är skadad.
Perifer neuropati kan bero på infektioner, ett högt alkoholintag, metaboliska störningar, diabetes, autoimmuna reaktioner, kemoterapi och förgiftning.
Man bör naturligtvis fokusera på att behandla orsaken. Men i allmänhet är nervinflammation inte något som försvinner, utan något man måste lära sig att leva med. Motoriska utfall kan behandlas med fysioterapi, hjälpmedel och olika anpassningar. Smärtbehandling kan vara nödvändig, men det finns en risk för allvarliga biverkningar.
Eftersom perifer neuropatisk smärta leder till minskad livskvalitet och är förbundet med många mänskliga och ekonomiska kostnader, behövs nya strategier för förebyggande och som led i behandlingen.

Därför är B12-vitamin relevant vid behandling av perifer neuropati

En ny strategi är behandling med B12-vitamin, även om det inte föreligger någon påtaglig brist. Detta beror på att B12-vitamin har många viktiga funktioner i kroppen, som bland annat omfattar nervsystemet samt bevarande och regenerering av perifera nerver. B12-vitamin har betydelse för bildandet av myelin, som är en skida som skyddar nerverna. Det antas också att B12-vitamin kan främja regenereringen av ”brännande” nerver genom att reglera de nödvändiga processerna. B12-vitamin kan dessutom hämma nervernas signaler, vilket kan förklara varför det kan bidra till att lindra de smärtsamma symtomen. Syftet med den nya metaanalysen var därför att granska de olika studierna på området och utvärdera huruvida B12-vitamin kan användas som monoterapi eller som ett led i behandlingen av neuropatisk smärta.

Studiens resultat och begränsningar

Forskarna samlade in data från 325 publicerade artiklar, varav 24 var lämpade för ändamålet. Forskarna granskade olika former av neuropati och den effekt som tillskott med B12-vitamin hade.
Baserat på dessa omfattande data drog forskarna slutsatsen att det finns bevis för att tillskott med större doser av B12-vitamin är relevanta i behandlingen av neuropatisk smärta. Detta gäller särskilt om B12-vitamin kombineras med andra B-vitaminer.
Detta tyder på att behandling med B12-vitamin, eventuellt i kombination med andra B-vitaminer, lämpar sig bäst vid behandling av perifer neuropatisk smärta orsakad av herpes zoster/bältros, alkohol och diabetes. Men forskarna bakom den nya metaanalysen kommer dock in på att de utvalda studierna i vissa fall har begränsningar när det gäller utförande, brist på mätning av B12-vitamin i blodet, beskrivningen av neuropatisk smärta samt uppföljning.
Det är under alla omständigheter relevant för patienter med perifer neuralgi att få mätt sin nivå av B12-vitamin i blodet, och att de ser till att vara välförsedda – både med B12-vitamin och de andra vitaminerna.
I samband med diabetisk neuropati bör det också läggas fokus på D-vitamin.

Brist på B12-vitamin och D-vitamin är vanligt vid diabetisk neuropati

Diabetesneuropati orsakas av inflammation och skador på nervsystemet, som reglerar hjärt-kärlfunktioner. Skadorna drabbar oftast nerverna och cirkulationen i fötter och ben, där det till slut kan bli nödvändigt med amputation. Diabetesneuropati, som kommer smygande, förbises ofta eftersom symtomen först uppträder i mycket sena stadier av sjukdomen. Diabetesneuropati är förknippat med en ökad risk för sjuklighet och dödsfall orsakad av bland annat cirkulatorisk kollaps.
Enligt en doktorsavhandling utförd av den danske läkaren Christian Stevns Hansen, är låga blodnivåer av B12- och D-vitamin förbundet med en ökad risk för att utveckla diabetesneuropati. Även om det behövs mer forskning kan det mycket väl finnas en ny potential vad gäller förebyggande och behandling av diabetisk neuropati med billiga och biverkningsfria vitamintillskott. Det kommer inte bara att gynna den enskilde patienten, utan också samhället som helhet.
Dessutom bör det tilläggas att diabetespatienter som tar metformin riskerar att hamna i underskott på B12, eftersom det är en känd biverkning.
Diabetespatienter har också ett större behov av D-vitamin, eftersom de på grund av sjukdomen har svårare för att aktivera det. De flesta celler i kroppen har receptorer för D-vitamin, som bland annat är viktiga för regleringen av blodsocker och inflammation, vilket är särskilt relevant för diabetiker.

Referenser

Thomas Julian et al. B12 as a Treatment for Peripheral Neuropathic Pain: A systematic Review. Nutrients. 2020

Christian Stevns Hansen. Almindelige vitaminer og mineraler er forbundne med alvorlige komplikationer hos diabetes patienter. Formidling af Ph.d. afhandlingen: Exploring new risk markers for diabetic cadiovascular autnomic neuropathy.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/neurologi/tilstande-og-sygdomme/neuropatier/autonom-perifer-neuropati/

  • Skapad