Skip to main content

Covid-19: fiskolja har potential vid förebyggande och behandling

Covid-19: fiskolja har potential vid förebyggande och behandlingEftersom covid-19 muterar med jämna mellanrum är vaccinernas effekt endast kortvarig. Det finns också mycket som tyder på att covid-19 först blir farligt när immunförsvaret överreagerar med hyperinflammation, vilket skadar kretsloppet och frisk vävnad. I detta sammanhang visar det sig att omega-3-fettsyrorna i fiskolja har en potential att förebygga covid-19-infektioner och att dessa blir livshotande till följd av hyperinflammation. På så sätt kan fiskolja också bidra till att öka andelen patienter som överlever. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of General Medicine.

De flesta som smittas med covid-19 har inga eller lindriga till måttliga symtom. Men äldre människor och patienter med komorbiditeter är mer benägna att drabbas av livshotande symtom. Därför bör mer fokus läggas på att behandla dessa sårbara grupper. Det har länge antagits att omega-3-fettsyrorna som finns i fet fisk och tillskott med fiskolja har en potential att förebygga och behandla covid-19. I en ny översiktsartikel har forskarna därför tittat närmare på ett antal studier som behandlade detta samband. Forskarna inhämtade studier från databaserna PubMed, Google Scholar, Springer Link och Emerald Insight som publicerades mellan den 31 januari 2020 och den 1 september 2021. Av 211 studier granskade forskarna fyra lämpade studier som behandlade tillskott med omega-3-fettsyror, infektioner med covid-19 och svårighetsgrad.
Alla fyra studierna visade att patienter med allvarliga covid-19-infektioner hade låga nivåer av omega-3-fettsyror i blodet. Å andra sidan kan tillskott med omega-3-fettsyror under minst tre månader och de högre nivåerna i blodet minska risken för att drabbas av en covid-19-infektion med 12 procent.
Om man blev smittad kunde de höga nivåerna av omega-3-fettsyror i blodet också minska symtomens varaktighet och främja förmågan att få störningar i cirkulationen, luftvägarna och njurarna under kontroll. På så sätt verkar det som om omega-3-fettsyrorna har en potential att förebygga och behandla covid-19.

Varför kan infektioner med covid-19 vara livshotande?

Immunförsvarets kapacitet är avgörande för huruvida infektioner med covid-19 blir ofarliga eller livshotande. Om immunförsvaret fungerar optimalt klarar det av en eventuell infektion utan symtom. Vid lindriga och måttliga fall kan symtom som huvudvärk, hosta, andningssvårigheter och feber uppträda tills sjukdomen klingar av och en form av naturlig immunitet uppstår. Men äldre patienter och patienter med komorbiditeter som övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och andra kroniska sjukdomar är mer utsatta. Detta beror på att dessa grupper tenderar att ha latenta, kroniska inflammationer. Även om de kroniska inflammationerna inte märks direkt kan det rubbade immunförsvaret förvärra sjukdomen. Patienterna kan därmed drabbas av lunginflammation, ARDS (acute respiratory distress syndrome), lungödem samt svikt i lungorna, njurarna och andra organ.
En viktig orsak är att patienter reagerar med hyperinflammation och kaskader av andra reaktioner, så att blodkärl läcker och immunceller börjar angripa frisk vävnad.
De särskilt kritiska fallen kräver intensivvårdsinläggning, och om behandlingen inte är effektiv föreligger det en risk för organsvikt och att patienten avlider.
Som det verkar är det inte viruset som sådant som är livshotande utan det rubbade immunförsvaret som inte kan reglera kroppens inflammationsprocesser.

Varför fungerar omega-3-fettsyror vid förebyggande och behandling?

Fet fisk och kosttillskott med fiskoljor innehåller omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som ingår i en lång rad biokemiska processer.
I översiktsartikeln hänvisar författarna till att EPA och DHA stimulerar de vita blodkropparna i det medfödda immunförsvaret (makrofager och neutrofila lymfocyter) till att sätta igång normala inflammationsprocesser, så att infektionen övervinns snabbare. Samtidigt kan EPA och DHA nedreglera syntesen av olika proinflammatoriska cytokiner. Detta sker mer exakt genom att omega-3-fettsyrorna främjar bildningen av särskilda eikosanoider (resolvin, maresin, lipoxin och protektin) och reglerar några särskilda proteiner (NF-kB) som sammantaget spelar en stor roll i immunförsvarets reglering av inflammationsprocesser.
En av studierna (Doaei et al) rapporterade att kritiskt sjuka covid-19-patienter som fick ett gram fiskolja om dagen under fjorton dagar hade ett högre pH-värde samt högre värden av kalium och HCO3 (bikarbonat) i det arteriella blodet, som ett tecken på en bättre syra-basstatus jämfört med placebogruppen.
Det visade sig också att omega-3-fettsyrorna kunde förbättra funktionen hos endotelceller, optimera blodflödet och motverka syrebrist i organ och organsvikt.
Författarna bakom den nya översiktsartikeln drar därför slutsatsen att kosttillskott med omega-3-fettsyror har en potential i att förebygga och behandla infektioner med covid-19.
Den nya översiktsartikeln har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Molecular Sciences.

  • Som det framgår verkar det som att ett gram fiskolja om dagen har en terapeutisk effekt.
  • Man kan få denna dos genom att äta en sillmacka.
  • Man kan också inta en stor standardkapsel med fiskolja av god kvalitet.

Referenser:

Nanda Nursyifa et al. Potential of Omega-3 Supplementation for Coronavirus Disease (COVID-19): A Scoping Review. International Journal of General Medicine 2022

Arash Asher et al. Blood omega-3 fatty acids and death from COVID-19: A Pilot Study. medRxiv 2021

  • Skapad