Skip to main content

Selen förlänger telomererna, som fungerar som cellernas klippkort

- och därmed den förväntade livslängden

Selen förlänger telomererna, som fungerar som cellernas klippkortDet sker en ständig förnyelse av våra celler i kroppen. Men det finns gränser för hur mycket cellerna kan dela sig. För det beror på längden på telomererna, som kan jämföras med ett klippkort. Varje gång en cell delar sig blir telomererna lite kortare, och i takt med det verkar det som om våra liv också förkortas. Men nu har en kinesisk studie avslöjat att ett högre intag av selen har ett samband med längre telomerer. Det innebär att ett högt intag av selen bidrar till att skydda cellerna, och till att de kan dela sig mer. Detta kan med stor sannolikhet fördröja åldringsprocesserna och förlänga livslängden, vilket andra studier också tyder på. Samtidigt är det problematiskt att selenbrist är vanligt i Europa och stora delar av världen.

Människokroppen innehåller ungefär 1013 eller femtio biljoner celler. Varje cell innehåller vårt arvsmaterial, DNA, som är organiserat i långa strukturer som kallas kromosomer. Under celldelningen dupliceras dessa kromosomer. I änden av kromosomerna sitter de så kallade telomererna, vars funktion är att skydda kromosomerna. Telomererna kan jämföras med det plasthölje som sitter i änden av ett skosnöre, så att detta hålls intakt. Men varje gång en cell delar sig blir telomererna lite kortare, och så småningom blir telomererna så korta att de inte längre kan skydda kromosomerna. När telomererna blir för korta kommer cellen vanligtvis att sluta dela sig eller utföra programmerad celldöd, apoptos. Därför jämför man också telomererna med livets klippkort, där varje celldelning kostar ett klipp. Av samma anledning är det bra att ha långa telomerer, utan att de klipps av för snabbt.

Kost och livsstil är avgörande för telomerernas längd

Mikrobiologen Elizabeth Blackburn upptäckte telomererna och deras funktion 1975, vilket ledde till att hon senare fick Nobelpriset i fysiologi och medicin. Sedan dess har det funnits ökande bevis på att kost och livsstil påverkar telomerernas längd. Det är följaktligen känt att stress, ohälsosam kost, sömnbrist, inflammation och kroniska sjukdomar som diabetes bidrar till att förkorta telomererna. Detsamma gäller för oxidativ stress, där det förekommer en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter.
Oxidativ stress är faktiskt den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar och åldringsprocesser. I detta avseende fungerar selen som unika antioxidanter i form av glutationperoxidaser, GPx-enzymer, som kan skydda cellerna och telomererna mot oxidativ stress.

Förhållandet mellan telomerernas längd och selenintag

Flera studier har visat att en hälsosam kost, fiber och en hälsosam tarmflora kan bidra till att förlänga telomerernas längd. Men det har inte gjorts så mycket forskning kring kostens innehåll av selen och telomerernas längd. Därför ville en grupp kinesiska forskare från Guangdong Medical University och Huazhong University of Science and Technology undersöka detta närmare, och de inhämtade data från en större amerikansk befolkningsstudie NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), som behandlar deltagarnas kostvanor och hälsa.
De kinesiska forskarna undersökte mer konkret kostvanorna hos 3 194 äldre amerikaner över 45 år med fokus på att beräkna deltagarnas selenintag. Längden på deltagarnas telomerer mättes i deras vita blodkroppar.
Efter att ha justerat för olika faktorer som potentiellt kan snedvridna resultatet, fann de kinesiska forskarna att en ökning med 20 mikrogram selen per dag resulterade i längre telomerer hos alla deltagare. Detta gällde särskilt kvinnor och deltagare som inte var överviktiga. Sammantaget såg det ut som om det fanns ett direkt samband mellan det totala selenintaget och telomerernas längd.
För information ligger den dagliga rekommendationen, nu kallad RI, på 55 mikrogram. Men vi har behov av 100 mikrogram om vi ska mätta selenoprotein P, som används som markör för kroppens selenstatus. Eftersom selen kan vara giftigt i stora mängder ligger den övre dagliga gränsen enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, på 300 mikrogram.

  • Selen fungerar som en kraftfull antioxidant, som skyddar våra celler mot oxidativ stress.
  • Selen ingår i en rad andra selenoproteiner som är viktiga för ämnesomsättningen, immunförsvaret, fertiliteten och många andra funktioner.
  • Selen har betydelse för att Q10 ska kunna fungera optimalt under cellernas energiomsättning.

Tillskott med selen och Q10 kan halvera dödligheten hos äldre

Tidigare studier tyder i allmänhet på att selen kan bidra till att skydda cellerna och förlänga den förväntade livslängden. Här bör särskilt nämnas den placebokontrollerade svenska KiSel10-studien, där selen gavs i kombination med Q10 till en större grupp äldre studiedeltagare under en längre tid. Kombinationen beror på att selen både är en kraftfull antioxidant och en förutsättning för att Q10 ska fungera optimalt under cellernas energiomsättning.
Eftersom jorden i Europa är fattig på selen, och eftersom kroppens Q10-produktion minskar med åldern, hamnar vi lätt i underskott. Därför fick deltagarna 200 mikrogram patenterad standardiserad selenjäst och 200 mg Q10 i läkemedelskvalitet.
Hela KiSel10-studien varade i cirka 5 år och avslöjade att gruppen som fick Q10 och selen hade en bättre hjärtfunktion och löpte 54 procent lägre risk för dödsfall.
En uppföljning av den svenska studien efter tio år, och en efter 12 år, visade dessutom att behandlingen med Q10 och selentillskott också har en markant långsiktig effekt på hjärtfunktionen och livslängden.
Man kan förmodligen förvänta sig en ännu större effekt, om man fortsätter med tillskotten.

KiSel-10-studien är ganska unik, eftersom man har forskat på friska personer och tittat närmare på vad som håller dem vid hälsa.

Välj tillskott med dokumentation för kvalitet

Marknaden med kosttillskott är en djungel, där det är lätt att bli vilseledd. Det kan därför vara värt att välja kosttillskott i en kvalitet som kroppen kan ta upp och utnyttja, och kanske undersöka om det finns vetenskaplig dokumentation.
Kvaliteten på råvarorna, deras bearbetning och förpackning har ett avgörande inflytande på upptaget och effekten på kroppen. Detsamma gäller för den använda dosen.

Referenser

Yanlin Shu et al. Association af dietary selenium intake with telomere length in middle-aged and older adults. Clinical Nutrition. 2020

Klelia D. et al. Association of telomere length with type 2 diabetes, oxidative stress and UCP2 gene variation. Atherosclerosis 2010

Martha Jackowska et al. Short Sleep Duration Is Associated with Shorter Telomere Length in Healthy Men. Findings from the Whitehall II Cohort Study. PLoSOne 2012

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Alehagen U, et al. Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for four years. Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled trial in Elderly Citizens. PLoSOne 2015

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previous 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoSOne 2018

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2013/2013.3/forskere_kortlaegger_cellers_ungdomskilde/

https://www.nobelprize.org/womenwhochangedscience/stories/elizabeth-blackburn

  • Skapad