Skip to main content

Magnesium kan förebygga hjärtsvikt

Magnesium kan förebygga hjärtsviktHjärtsvikt är ett tillstånd som kännetecknas av att hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod i förhållande till kroppens behov. Symtomen är vanligtvis andnöd och fysisk utmattning. Andra symtom kan vara vätskeansamling, irritationshosta, tryck över bröstet, ökad svettning eller köldkänslighet. Det kan finnas olika orsaker till kronisk hjärtsvikt, som är en livshotande sjukdom. Tillskott med magnesium kan dock förbättra den form av hjärtsvikt som kallas diastolisk dysfunktion. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Journal of Clinical Investigation. Tidigare studier avslöjar att tillskott med Q10 också kan förbättra hjärtats pump- och prestationsförmåga hos hjärtsviktspatienter.

Hjärtat är en hårt arbetande muskel som drar sig samman 100 000 gånger om dagen för att skicka ut 6 000 liter blod i kretsloppet. Hjärtat behöver därför särskilt mycket energi och cirka 25 procent av det totala behovet under vila. Själva energiomsättningen äger rum i hjärtcellernas mitokondrier, som fungerar som små kraftverk. Eftersom hjärtat arbetar hårt dygnet runt innehåller hjärtcellerna särskilt många mitokondrier.
Kronisk hjärtsvikt drabbar miljontals människor världen över. Sjukdomen, som vanligtvis utvecklas långsamt, uppstår eftersom hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod runt i kroppen. Statistiken visar att cirka 33 procent inte lever ett år efter det att de har varit inlagda på sjukhus med hjärtsvikt första gången. Därför finns det all anledning att ta hand om och vårda hjärtat.

  • Hjärtsvikt är slutstadiet för många hjärtsjukdomar.
  • Systolisk dysfunktion är pumpsvikt på grund av en försvagad vänster kammare med nedsatt ejektionsfraktion.
  • Alla patienter med systolisk dysfunktion har samtidig diastolisk dysfunktion.
  • Diastolisk dysfunktion visar sig genom nedsatt fyllning av den ena eller båda kamrarna.

Tillskott med magnesium verkar vid diastolisk hjärtsvikt

Forskare vid University of Minnesota Medical School har nu genomfört en undersökning på möss, som avslöjar att tillskott med magnesium kan användas för att behandla diastolisk hjärtsvikt. Det är ett tillstånd som visar sig genom nedsatt fyllning av den ena eller båda kamrarna.
Forskarna upptäckte samtidigt att oxidativ stress skadar mitokondrierna i hjärtat, vilket kan leda till diastolisk hjärtsvikt. Vid oxidativ stress är kroppen utsatt för många fria radikaler. Dessa är några aggressiva molekyler som kan angripa cellerna och mitokondrierna.
Eftersom magnesium är så viktigt för mitokondriernas funktion beslutade forskarna att testa tillskott med magnesium som behandling till mössen. Forskarna fann att tillskott med magnesium kan eliminera de grundläggande faktorerna som orsakar diastolisk hjärtsvikt.

Magnesiumets effekt på blodsocker och cirkulation

Det är känt att övervikt och diabetes 2 är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Det beror bland annat på insulinresistens och kroniskt förhöjt blodsocker. I detta avseende fann forskarna att tillskott med magnesium kan förbättra mitokondriernas funktion och blodsockret hos försöksdjuren.
Det är allmänt känt att patienter med diastolisk hjärtsvikt lider av dålig livskvalitet och hög dödlighet, samt att sjukdomen är förknippad med höga ekonomiska kostnader.
Enligt läkaren och forskardoktoranden Samuel Dudley, som står bakom studien, har forskarteamet nu en teori om vad som orsakar diastolisk hjärtsvikt, och vad som kan göras för att behandla sjukdomen. Nästa steg kommer att vara en större studie på människor. Det är också möjligt att tillskott med magnesium även kan lindra förmaksflimmer.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Journal of Clinical Investigation.

Hjärtat och mitokondrierna har också behov av Q10

Som nämnts innehåller hjärtcellerna en massa mitokondrier som hanterar energiomsättningen. För att detta ska kunna ske har mitokondrierna även behov av Q10. Det är ett koenzym som överför elektroner i den så kallade elektrontransportkedjan, så att det bildas ATP. Q10 är dessutom en viktig antioxidant, som skyddar mitokondrierna och cellerna mot oxidativ stress. Q10 skyddar således hjärtat och blodkärlen mot åderförkalkning.
Vi bildar själva den största mängden Q10, men den egna produktionen minskar med åldern. Det innebär samtidigt att hjärtans innehåll av Q10 sjunker med åldern. Dessutom innehåller hjärtmuskelvävnad hos hjärtsviktspatienter mindre Q10 än hjärtmuskelvävnad hos friska patienter. Kolesterolsänkande läkemedel, statiner, hämmar i sig själva kroppens egen produktion av Q10, vilket ger ett ökat behov.

Kontrollerade studier med Q10 till hjärtsviktspatienter

Den nu avlidne danske överläkaren Svend Aage Mortensen stod bakom den större Q-SYMBIO-studien, som dokumenterade effekten av Q10 på kronisk hjärtsvikt. I studien deltog 420 hjärtsviktspatienter, som alla fick konventionell medicinsk behandling. Dessutom fick den ena hälften av patienterna tillskott med tre kapslar Q10 á 100 mg dagligen, och den andra hälften fick placebo.
Redan efter 16 veckor observerade forskarna att den grupp som fick Q10 dagligen hade uppnått en minskning av proteinet BNP (B-typ natriuretisk peptid), som bildas när hjärtat är ansträngt. Samtidigt hade BNP stigit i placebogruppen. Tillskott med Q10 bidrog alltså till att hjärtat kunde pumpa mer obesvärat.
Efter två år visade det sig att Q10-gruppen hade 43 procent färre hjärtrelaterade dödsfall jämfört med placebogruppen. Q10-gruppens antal sjukhusinläggningar minskades också.
Den svenska KiSel-10-studien, som genomfördes på friska äldre personer, visade att gruppen som fick tillskott med 200 mg Q10 och 200 mcg selenjäst, löpte 54 procent lägre risk för dödsfall. Gruppen som fick de två aktiva tillskotten fick samtidigt en starkare hjärtmuskel, i motsats till gruppen som fick placebo.
När forskarna följde upp Kisel-10-studien efter 10 respektive 12 år visade det sig att tillskotten med Q10 och selen också hade en positiv långsiktig effekt på deltagarnas hjärtfunktion och livslängd.
När de svenska forskarna kombinerade Q10 med selen berodde det på att jorden i de nordiska länderna är fattig på selen och att selen förbättrar effekten av Q10.
Flera studier har efter hand påvisat Q10:ets roll – både vid hjärtsvikt, högt blodtryck och behandling. Samtidigt verkar det som om tillskott med Q10 förbättrar hjärtats pumpförmåga och motverkar åderförkalkning.

  • Mycket tyder på att Q10-doser till hjärtsviktspatienter bör ligga på 300 mg om dagen.
  • Behandlingen bör fortsätta för att få optimal effekt.
  • Man kan med fördel kombinera Q10 med selen.
  • Det är också relevant med magnesiumtillskott vid diabetes 2 och hjärtsvikt.
  • Det kan löna sig att välja tillskott med dokumentation om högt upptag.

Referenser

Man Liu et al. Magnesium supplementation improves diabetic mitochondrial and cardiac diastolic function. JCL Insight. 2019

Mortensen, Svend Aage. Overview on coenzyme Q10 as adjunctive therapy in chronic heart failure. Rationale, design and endpoints on “Q-Symbio” – A multinational trial. Biofactors 18 (2003) IOS Press

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

https://vejledninger.dsam.dk/hjerteinsufficiens/?mode=visKapitel&cid=597

  • Skapad