Skip to main content

Brist på D-vitamin ökar risken för depression

Brist på D-vitamin ökar risken för depressionEn ny stor studie från Irland har för första gången visat att personer över 50 år som lider brist på D-vitamin löper en mycket större risk att utveckla depression. Studien visade också att D-vitaminbrist är mycket vanligt i äldre åldersgrupper, och ett enkelt tillskott kan göra stor skillnad över tiden. Studiens resultat ligger i linje med tidigare studier som också kopplar brist på D-vitamin med en ökad risk för depression, inklusive vinterdepression. Det handlar på det hela taget om att vara välförsedd med D-vitamin året runt, eftersom det är viktigt för många processer i hjärnan och skyddar mot lokal inflammation som förknippas med depressiva tillstånd.

Depression är vanligt, särskilt bland äldre, där sjukdomen inte bara försämrar livskvaliteten utan också påskyndar åldrandet, behovet av vård och tidig död.
Den nya studien leddes av forskare från The Irish Longitudinal Study on Aging (TILDA) i Dublin. Studien visade att D-vitaminbrist ökar risken för äldre att utveckla depression med hela 75 procent över en uppföljningsperiod på fyra år. Studien är den största på det här området och har publicerats i tidskriften The Journal of Post-Acute och Long Term Care Medicine (JAMDA).
Depression är ett komplicerat tillstånd, och majoriteten av äldre som drabbas får inte ens någon diagnos. Det är under alla omständigheter viktigt att förebygga depression, och enligt forskarna från Dublin är det relevant att titta på alla riskfaktorer som kan utlösa sjukdomen, däribland en enkel brist på D-vitamin som är lätt och billigt att åtgärda.

D-vitaminets många funktioner och utbredda brist

D-vitaminet kallas också för solskensvitaminet, men på våra breddgrader kan vi bara bilda det på sommaren när solen står tillräckligt högt på himlen.
Under de senaste årtiondena har forskningen kopplat D-vitaminbrist med en lång rad sjukdomar, som utöver benskörhet bland annat omfattar influensa, diabetes, cancer och inflammatoriska sjukdomar som skleros.
Alla kroppens celler har receptorer för D-vitamin, och det gäller även celler i hippocampus och andra delar av hjärnan och nervsystemet. Men det är bara i få studier man har funnit en koppling mellan D-vitaminbrist och depression. Och det är bara ett fåtal studier som har följt upp deltagarna över tid, eller tagit hänsyn till andra faktorer som också kan påverka utvecklingen av depression.
Därför har det enligt de irländska forskarna varit viktigt att undersöka bristen på D-vitamin närmare, eftersom 25 procent av den äldre befolkningen lider brist på D-vitamin på vintern, och cirka 13 procent lider brist på D-vitamin på sommaren. Brist på D-vitamin är också vanligt i Danmark, där äldre utgör en särskilt stor riskgrupp. Det beror bland annat på det faktum att det är svårare att bilda D-vitamin från solen när huden är gammal och tunn.

Studiens resultat tyder på att hjärnan behöver D-vitamin

Syftet med den nya irländska studien var att undersöka förhållandet mellan D-vitaminnivån i blodet och risken för att utveckla depression. Forskarna undersökte 4 000 personer över 50 år, och de som drabbades av depression vid studiens start uteslöts. Forskarna undersökte sedan de återstående deltagarna efter fyra år. Studiens resultat visade att:

  • D-vitaminbrist var förbundet med en ökad risk på hela 75 procent för att utveckla depression under de fyra åren.
  • Resultaten var desamma efter att forskarna hade kontrollerat andra riskfaktorer som kronisk sjukdom, mental aktivitet och cirkulationssjukdomar.
  • Resultaten förändrades inte, med undantag av dem som tog tillskott med D-vitamin eller antidepressiva läkemedel.

Enligt forskarna visar resultaten från studien på att D-vitamin har en direkt effekt på hjärnans tillstånd. Eftersom depression kännetecknas av strukturella och funktionella förändringar i hjärnan är det möjligt att D-vitaminet har en skyddande effekt genom att dämpa dessa förändringar. Det är också känt att vissa depressioner kännetecknas av lokala inflammationer, och här har D-vitamin en antiinflammatorisk effekt.
I linje med detta har andra studier visat att D-vitaminbrist är förbundet med neurodegenerativa tillstånd som demens, Parkinsons sjukdom och skleros.

Resultaten är viktiga – och vi får inte förbise brist på D-vitamin

Den nya irländska studien är den största och mest representativa studien som kopplar D-vitaminbrist med risken för att utveckla depression. Enligt forskarna är resultaten av studien mycket viktiga, eftersom det är relativt enkelt och billigt att tillgodose behovet av D-vitamin genom berikning av livsmedel eller tillskott. I Irland är det emellertid frivilligt för producenterna att berika sina livsmedel med D-vitamin, och det är bara ett fåtal producenter som gör det.
Enligt forskarna kan resultaten av studien hjälpa till att informera hälsovårdsmyndigheterna vad gäller användningen av D-vitamin som tillskott vid förebyggande och behandling av depression. På så sätt kan man förbättra livskvaliteten hos en stor grupp äldre människor, av vilka många som tidigare nämnts lider i tystnad utan en diagnos.

D-vitamin och vinterdepression

Många människor, och särskilt kvinnor, är mer benägna att drabbas av depression på vintern. I detta sammanhang har man tidigare visat på en koppling mellan låga nivåer av D-vitamin i blodet och kliniska symtom på depression hos annars friska personer. Detta framgår av en amerikansk studie publicerad i tidskriften Psychiatry Research. Dr Kerr, som ligger bakom studien, påpekar att blodets innehåll av D-vitamin hänger nära samman med årstiderna. Därför är det en god idé att ta starka D-vitaminer under vintermånaderna och kanske mindre tillskott under sommarhalvåret, om man inte får tillräckligt med sol.

De flesta danskar får bara 2–4 mikrogram D-vitamin från kosten, och det är inte tillräckligt. Brist på sommarsol, vintermörker, åldringsprocesser och övervikt ökar behovet.

Officiella rekommendationer för D-vitamin och våra verkliga behov

Referensintag, RI, för vuxna är 5 mikrogram. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram till gravida, småbarn, människor med mörk hud och personer som inte får direkt solljus. Tillskott med 20 mikrogram rekommenderas till vårdboende och personer över 70 år.
Många forskare hävdar nu att det verkliga behovet av D-vitamin kan ligga högre, och rekommendationerna svänger från 30 till 100 mikrogram dagligen.

Referenser

Robert Bruggs et al. Vitamin D Deficiency is Associated With an Increased Likelihood of Incident Depression in Community-Dwelling Older adults

Liam Davenport: Vitamin D Levels Predict Depression. Medscape Medical News 2015

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/ernaering/d-vitamin

  • Skapad