Skip to main content

Selenets potential vid kvicksilverförgiftning

- och problematiken med kvicksilver i fisk

Selenets potential vid kvicksilverförgiftningSelen ingår i en rad seleninnehållande proteiner som har betydelse för energiomsättningen, ämnesomsättningen, immunförsvaret, fertiliteten och som antioxidanter. Selen har dessutom en speciell förmåga att binda kvicksilver och därmed förhindra tungmetallens skadliga effekter på hjärnan, nervsystemet och andra ställen. Men när selen väl har bundet sig till kvicksilver kan det inte ingå i de livsviktiga seleninnehållande proteinerna. Eftersom vi alla utsätts för kvicksilver, mer eller mindre, kan det lätt resultera i en relativ brist på selen. Problemet förvärras av att jorden i Europa är fattig på selen, vilket återspeglas i grödorna. Samtidigt måste man vara medveten om att kvicksilverförgiftning ofta kommer smygande, och att fiskar och valar som befinner sig högt upp i näringskedjan kan vara problematiska på grund av högre koncentrationer. Ändå kan terapeutiska doser av selen förhindra den toxiska effekten av kvicksilver. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel som har publicerats i Scientific Research.

Kvicksilveransamling i näringskedjan

Kvicksilver (Hg) bildar ett antal oorganiska och organiska föreningar som är toxiska för människor. Fossila bränslen, förbränningsanläggningar, utvinning av guld och andra mänskliga aktiviteter har ökat koncentrationen i jordens atmosfär med 300 procent sedan 1800-talet. När grundformen oxideras bildas det vattenlösliga oorganiska former som sprids i miljön med regn eller genom vattnig jord. Därefter kan bakterierna metylera dessa former för att bilda metylkvicksilver. Det är denna organiska form som är särskilt toxisk, och som ackumuleras mer och mer ju högre upp man kommer i näringskedjan.
Koncentrationen av kvicksilver i livsmedel som fisk kan därför bli ett hälsoproblem för större djur och människor. Man måste också vara medveten om andra källor till den farliga tungmetallen.
Kvicksilver kan enkelt passera blod-hjärnbarriären och ackumuleras i hjärnan. Kvicksilver kan också ackumuleras i sköldkörteln, levern, njurarna och andra vävnader som innehåller relativt mycket selen. Detta beror på det särskilda förhållandet mellan kvicksilver och selen, som vi kommer in mer på.
Foster är särskilt sårbara eftersom celldelningen är enorm och eftersom selen är viktigt för utvecklingen av hjärnan och nervsystemet.
Kvicksilver är dessutom en källa till fria radikaler. Dessa är några aggressiva molekyler som kan angripa våra celler och orsaka oxidativ stress.

Källor till kvicksilver

 • Fossila bränslen och särskilt kol.
 • Särskilt rovfisk som tonfisk, hälleflundra och haj samt val.
 • Förbränningsugnar, krematorier och kyrkogårdar.
 • Utvinning av guld.
 • Amalgamplomber och avloppsvatten från tandkliniker.
 • Glödlampor, termometrar och annan mätutrustning.
 • Bekämpningsmedel och andra bekämpningsmedel.
 • Vissa vacciner (Thimerosal).

Kvicksilverförgiftning kommer smygande

Akut kvicksilverförgiftning orsakar buksmärta, åtföljt av blodiga kräkningar, diarré, cirkulationssvikt och nedsatt njurfunktion. Mycket tyder dock på att kronisk kvicksilverförgiftning är ett stort hälsoproblem på grund av en längre påverkan från amalgamplomber, fisk och så vidare. Samtidigt föreligger det en risk för att en eventuell diagnos inte kopplas till själva orsaken.
Exponering för kvicksilver, och särskilt vid brist på tillräckligt med selen, kan medföra en lång rad symtom, vilket framgår av följande. Ändå är det mycket sällsynt att man undersöks för kronisk kvicksilverförgiftning.

Typiska symtom på kvicksilverförgiftning (där annat är uteslutet)

 • Frekventa infektioner och inflammationer
 • Ämnesomsättningssjukdomar
 • Onormal trötthet
 • Depressioner, ångest och psykoser
 • Huvudvärk
 • Nedsatt koncentrationsförmåga
 • Nedsatt rörelsekoordination
 • Stickningar i läppar och extremiteter
 • Svårighet att uttala ord
 • Nedsatt syn och dövhet
 • Muskel- och ledsmärtor
 • Metallsmak i munnen och tandköttsinflammation
 • Lägre IQ (speciellt om mamman är förgiftad under graviditeten)
 • Dödsfall vid dödliga doser.

Det har dessutom visat sig att kvicksilver påverkar utvecklingen av andra sjukdomar som skleros, fibromyalgi, hjärt-kärlsjukdomar, demens, Alzheimers, autism, underlivssjukdomar, bröstcancer och reumatiska sjukdomar.

Selen

Selen är ett livsviktigt spårämne. Det ingår i cirka 25 seleninnehållande proteiner som är viktiga för energiomsättningen, immunförsvaret, ämnesomsättningen och fertiliteten. Selen ingår dessutom i de kraftfulla antioxidanterna GPx-enzymer, som skyddar cellerna mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Ett antal studier visar att selenbrist bland annat ökar risken för infektioner, ämnesomsättningssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, fertilitetsproblem och cancer.
Jorden i Europa är i allmänhet fattig på selen, och det antas att omkring 20 procent av den danska befolkningen intar mindre selen än referensintaget, RI, som är satt till 55 mikrogram. Mycket tyder dessutom på att RI är satt för lågt. Detta gäller inte minst om vi är mer eller mindre förgiftade med kvicksilver.

Interaktioner mellan kvicksilver och selen

De toxiska skadorna från kvicksilver kommer främst på grund av att kvicksilvret stör selenomsättningen.
Det visar sig nämligen att den kemiska likheten mellan kvicksilver, selen och svavel kan medföra allvarliga skador på cellnivå. Detta beror på att vissa svavelinnehållande molekyler (tioler) har förmågan att transportera in kvicksilver i cellerna. Här kan kvicksilver störa eller avbryta många av de seleninnehållande proteinernas livsviktiga funktioner, vilket framgår av översikten i slutet av artikeln. Ja, kvicksilver kan närmast jämföras med en gökunge som tar selenets plats i cellerna.
Kroppens selenreserver är alltså ett biokemiskt mål för kvicksilver. I detta sammanhang antas det att kvicksilver har en affinitet till selen, som är en miljon gånger högre än kvicksilvrets affinitet till svavel.
Flera forskare antar därför att symtom på kvicksilverförgiftning egentligen är ett resultat av att kroppens exponerade celler och vävnader lider brist på selen till en rad enzymprocesser och som en skyddande antioxidant.
Å andra sidan kan selen bindas till kvicksilver genom att bilda kvicksilverselenid, vilket avlägsnar kvicksilvrets skadliga effekter. Selen har alltså en enastående förmåga att binda kvicksilver, men när det väl är bundet till kvicksilver kan det inte längre ingå i de många seleninnehållande proteinerna som har betydelse för cellernas enzymfunktioner, metabolism och skydd mot oxidativ stress.
Det innebär med andra ord att kvicksilverförgiftning ökar behovet av selen.

Problemet med kvicksilver i skaldjur, fiskar och valar

Fisk och skaldjur innehåller proteiner, selen, zink, omega-3 och andra goda näringsämnen.
Men som nämnts ackumuleras kvicksilver mer och mer ju högre upp man kommer i näringskedjan. Därför är det säkrare att äta skaldjur och fisk som rödspätta, bergtunga, flundra, torsk, sej, sill, ansjovis och lax, som befinner sig längre ner i näringskedjan, och där det vanligtvis finns ett fördelaktigt förhållande mellan selen och kvicksilver till förmån för selen. Det visar sig också att små tonfiskar innehåller mycket mindre kvicksilver än stora tonfiskar.
De flesta marina födoämnen innehåller alltså mer selen än kvicksilver – bortsett från valar, tarpon, marlin och vissa hajarter. En studie av knölvalar, vilka man äter en del av på Färöarna, har exempelvis visat på en negativ effekt, eftersom de ackumulerar flera hundra procent mer kvicksilver.
Mycket beror på förhållandet mellan selen och kvicksilver i fisk och andra marina födoämnen.
Men enligt den nya översiktsartikeln är det inte hela historien. För ett förhållande på 1:1 med lika delar kvicksilver och selen kan mycket väl vara toxiskt, eftersom selenet inte nödvändigtvis interagerar med kvicksilvret i fisken eller fiskätaren, så att kvicksilvret oskadliggörs.
Ändå tror man att seleninnehållet i de flesta fiskar är tillräckligt högt för att det ska vara säker att äta fisken. Man måste dock vara medveten om att fisk som befinner sig högt upp i näringskedjan också ackumulerar andra miljögifter. Och tyvärr innehåller många musslor och fisk från Östersjön idag så mycket kvicksilver att det överstiger EU:s miljökrav.
Livsmedelsmyndigheterna rekommenderar att barn under 14 år och kvinnor som försöker bli gravida, som är gravida eller som ammar, inte alls äter färsk rovfisk som tonfisk, och att de bör hålla sig helt borta från konserverad tonfisk med vit och långfenad tonfisk. Barn under tre år bör inte äta tonfisk alls, eftersom deras hjärna fortfarande genomgår en stor utveckling. Den nya kostrekommendationen bygger bland annat på forskning som visar att vart fjärde barn riskerar att få skador på hjärnan på grund av ackumulerat kvicksilver.

 • Enligt en tidigare EU-rapport kostar kvicksilverförgiftningar det danska samhället 750 miljoner DKK om året – enbart som ett resultat av de kostnader som är förbundna med ett minskat IQ.
 • Det är dock bara toppen av isberget, eftersom förgiftningar med kvicksilver kan ge många symtom och sjukdomar.
 • Därför bör vi så långt det är möjligt begränsa effekterna av kvicksilver. Och samtidigt få tillräckligt med selen, som skyddar mot den farliga tungmetallen.
 • Enligt professor Nicholas V.C. Ralston och dr Laura J. Raymond är kroppens selenreserver avgörande för kvicksilvrets toxicitet, och denna roll har i allmänhet underskattats i många studier.

 Avgiftning av kvicksilver och kompensation för minskande selenintag

Tillskott med selen kan öka avgiftningen av kvicksilver och kompensera för det låga selenintaget. Tillskott baserade på selenjäst, som innehåller många selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost.
I Danmark finns det bara ett godkänt selenläkemedel (med selenjäst) för förebyggande och behandling av selenbrist, där 100–200 mikrogram rekommenderas. Det motsvarar 1–2 tabletter.
Det anses vanligtvis säkert att inta upp till 300 mikrogram selen om dagen. Högre doser i samband med kvicksilveravgiftning bör endast tas i samråd med en läkare.

Viktiga selenhaltiga föreningar
Selenhaltig förening Funktion
Deiodinas typ 1–3 Ämnesomsättningshormoner.
GPX 1-6 (glutationperoxidas) Kraftfulla antioxidanter.
Selenoprotein S Reglering av cytokiner och inflammationsrespons i celler.
Selenoprotein P Antioxidant och transport av selen i kroppen.
Selenoprotein R och N1 Antioxidanter med flera andra funktioner.
Selenoprotein M Stora mängder i hjärnan. Funktionen är inte helt klargjord.
Selenoprotein T Ingår i cellstruktur och proteiner.
TXNRD 1-3 Antioxidanter, mitokondrier, energiomsättning, ämnesomsättning.
MSRB1 Reparerar oxidativa skador.
Även vid mindre selenbrist kan inget av de selenberoende proteinerna fungera optimalt.

Referenser

Michael Gochfeld, Joanna Burger. Mercury interactions with selenium and sulfur and the relevance of SE: HG molar ratio to fish consumption advice. Environ Sci Pollut res Int. 2021

Rosewell Timmerman, Stanley Omaye. Selenium´s Utility in Mercury Toxicity: A Mini Literature Review. Scientific Research. 2021

Nicholas V.C. Ralston, Laura J. Raymond. Mercury´s neurotoxicity is characterized by its disruption of selenium biochemistry. 2018

Aparna P. Shreenath; Jennifer Dooley. Selenium, Deficiency. NCBI October 27, 2018

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecologi. 2011

Malene Outzen et al. Selenium status and risk of prostate cancer in a Danish population. British Journal of Nutrition 2016

New Links between selenium and cancer prevention. HRB. December 2017

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.

Craig Weatherby. Mercury-Fighting Mineral in Fish Overlooked in Heated Debate. Vital Choice Wild Seafood and Organics 2006

DR-dokumentar: De ufødte børn 03-11-2014

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/kviksoelv-ekspert-bifalder-nye-kostraad-til-boern-og-gravide

Kviksølvforgiftning - Wikipedia, den frie encyklopædi

 • Skapad