Skip to main content

Tillskott med selenjäst och Q10 förbättrar njurfunktionen

Tillskott med selenjäst och Q10 förbättrar njurfunktionenNjurarna rensar blodet, och deras funktion är avgörande för cirkulationen och en god hälsa. Normala cellfunktioner, även i njurarna, är beroende av ett antal seleninnehållande proteiner och koenzym Q10. Man har emellertid funnit brister på båda ämnena hos äldre i många delar av världen. Däribland Europa. Därför har en grupp forskare från Sverige utfört en studie där de först tittade närmare på kroppens selenstatus och njurfunktionen hos en grupp äldre personer. Därefter fick några av deltagarna tillskott med selenjäst och Q10 i cirka 4 år. Det visade sig att den grupp som fick de två tillskotten på flera parametrar uppnådde en bättre njurfunktion än placebogruppen. De två tillskotten tillskrivs en positiv effekt på cellernas energiomsättning, inflammation och oxidativ stress. Studien har publicerats i Nutrients.

Njurarna rengör blodet från avfallsprodukter samt toxiner som kan komma från exempelvis läkemedel. Njurarna har många andra funktioner, däribland reglering av kroppens viktiga vätskebalans och pH-värde. Dessutom produktionen av hormoner – däribland renin, som reglerar blodtrycket och EPO, som främjar bildandet av röda blodkroppar. Därför har njurarna en avgörande betydelse för en god hälsa på flera fronter.
En lätt grad av kronisk njursjukdom märks inte, men ökar risken för hjärt- och cirkulationssjukdomar, som åderförkalkning och blodproppar. Kroniskt njursvikt utvecklas bara hos ett fåtal personer med kronisk njursjukdom.
Eftersom det finns en så nära koppling mellan njurarnas funktion, hjärtans funktion och cirkulationen, har man utvecklat ett begrepp som kallas kardiorenalt syndrom.
Det visar sig att både hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar kännetecknas av kronisk inflammation. Man har också påträffat inflammation i de tidiga stadierna av njursvikt, och dessa inflammationer kan främja utvecklingen av njursjukdomar. Detta beror bland annat på att inflammationer orsakar bildandet av ett antal fria radikaler. Fria radikaler är några aggressiva molekyler som kan skapa kedjereaktioner och orsaka skador på celler och vävnader. Vårt enda skydd mot de fria radikalerna är olika antioxidanter, där selen och Q10 spelar mycket speciella roller.
Men om vi lider brist på antioxidanter ökar risken för oxidativ stress, då det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Det betyder med andra ord att det finns en nära koppling mellan kroniska inflammationer och oxidativ stress, som är ytterst hälsoskadlig.

Fakta om njurarnas funktioner:

  • Filtrering av blodet, där avfallsprodukter lämnar kroppen med urinen medan näringsämnena bibehålls.
  • Reglering av vatten- och saltbalans samt blodtryck.
  • Hålla kroppens pH-värde stabilt.
  • Bildande av viktiga hormoner.
  • Aktivering av D-vitamin.

Selenets viktiga funktioner och betydelse för njurarna och cirkulationen

Selen ingår i cirka 30 olika seleninnehållande proteiner och enzymer som har betydelse för bland annat energiomsättningen, ämnesomsättningen, immunförsvaret och fertiliteten. Selen ingår i de viktiga antioxidanterna GPx-enzymer, som skyddar celler och vävnader mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Det har visats i djurstudier att selen skyddar njurarna mot toxiska skador från kvicksilver, kadmium, bly och kemoterapi med cisplatin.
Sköldkörteln och njurarna innehåller de största koncentrationerna av selen. Men koncentrationen av selen är lägre hos patienter med njursjukdomar jämfört med hos friska personer. Hos möss har brist på selen orsakat skador på njurarna på grund av oxidativ stress samt skador på cellernas energiproducerande kraftverk, mitokondrierna.
Det är redan känt att brist på selen ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
Eftersom jorden är fattig på selen i många delar av världen påverkar den hela näringskedjan, och det uppskattas att cirka 1 miljard människor lider brist på selen. I Europa ligger det genomsnittliga intaget under 50 mikrogram om dagen, och det är alldeles för lite. Vi har nämligen behov av cirka 100 mikrogram om dagen eller mer, så att vi kan mätta selenoprotein P, som används som markör för blodets selenstatus.

Q10:ets viktiga funktioner och betydelse för njurar och cirkulationen

Q10 är viktigt för cellernas energiomsättning, vilken som nämnts sker inuti mitokondrierna. Här ingår Q10 i den så kallade elektrontransportkedjan, och när energin är utvunnen lagras den som ATP. Med hjälp av Q10 kan cellerna sen spalta ATP-molekylerna och frigöra energin som exempelvis används för muskelarbete eller njurfunktion.
Q10 är dessutom en viktig fettlöslig antioxidant som bland annat skyddar celler och det vitala kolesterolet mot fria radikaler och oxidativ stress.
Q10 förekommer faktiskt i två olika former, och i detta avseende har det seleninnehållande enzymet tioredoxinreduktas 1 en betydelse för att Q10 ska kunna växelverka mellan de två formerna efter behov.
Det finns alltså ett viktigt samspel mellan Q10 och selen som är avgörande för en normal cellfunktion och god hälsa.
Vi bildar den största mängden Q10 själva, men vår egen produktion minskar med åldern. Således är innehållet av Q10 i hjärtat bara ungefär hälften hos en 80-åring jämfört med en tjugoåring.

Mätning av njurfunktion

  • Kreatinin används för att bedöma njurfunktionen, både hos friska och vid misstanke om njursvikt. Kreatinin är en nedbrytningsprodukt av i synnerhet musklernas kreatininfosfat.
  • Cystatin C kan användas för att bedöma njurarnas filtreringshastighet, där kreatinin inte är lämpligt (exempelvis barn och äldre med låg muskelmassa).
  • GFR anger den volym blodplasma som filtreras i njurarnas totala antal glomeruli per tidsenhet. GFR standardiseras i förhållande till kroppsstorlek med tillhörande referensnivå.

Tillskott med selen och Q10 förbättrar njurfunktionen på flera parametrar

Överläkare och docent i hjärtsjukdomar Urban Alehagen, som är ansluten till universitetet i Linköping, står bakom den nya studien. Hypotesen var att tillskott med selen och Q10 kunde ha en positiv effekt på njurfunktionen hos äldre som levde i områden där jorden var fattig på selen, och där brister som ett resultat var vanligare.
Inledningsvis undersökte forskargruppen förhållandet mellan kroppens selenstatus och kreatinin hos 589 äldre personer.
Senare deltog 215 av dessa i en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad studie, där medelåldern var 71 år.
I början av försöket hade alla deltagarna låga selennivåer i blodet. Njurarnas funktion mättes som kreatin, cystatin-C, GFR samt genom andra avancerade mätningar och analyser.
Den ena gruppen fick 200 mikrogram selenjäst och 200 mg Q10 om dagen, och den andra gruppen fick placebo. Deltagarnas njurfunktion mättes i början av studien och efter 48 månader. Studien utvärderades efter cirka 5 år.
Inledningsvis fann forskarna en tydlig koppling mellan brist på selen och nedsatt njurfunktion. Forskarna fann därefter att tillskott med selenjäst och Q10 resulterade i en signifikant bättre njurfunktion med avseende på kreatin, cystatin-C, GFR och så vidare.
Forskarna tror att de två tillskotten har en positiv effekt på njurarna genom att minska inflammation och oxidativ stress.

Tillskott med Q10 och selen kan också förbättra hjärtfunktionen och reducera dödligheten

Ledaren bakom den nya studien, Urban Alehagen, har forskat många år i Q10 och selen, där han som hjärtläkare särskilt har haft fokus på de olika ämnenas betydelse för förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar. I den så kallade KiSel10-studien gav man också tillskott på 200 mg Q10 tillsammans med 200 mikrogram selenjäst i läkemedelskvalitet till en grupp äldre försöksdeltagare.
KiSel10-studien varade i cirka 5 år och det visade sig att gruppen som fick Q10 och selen löpte en 54 procent lägre risk för dödsfall och färre sjukhusinläggningar.
En 10-årig uppföljning och en 12-årig uppföljning visar dessutom att behandlingen med Q10 och selentillskott också har en markant långsiktig effekt på cirkulationen, hjärtfunktionen och livslängden.

Referenser

Urban Alehagen et al. Selenium and Coenzyme Q 10 Supplementation Improves renal Function in Elderly deficient in Selenium: Observational Results and Results from a Subgroup Analysis of Prospective Randomised Double-Blind Placebo-Controlled trial. Nutrients. December 2020

Alehagen U et al. reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for four years. Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled trial in Elderly Citizens. PLoS One 2015

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previous 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

  • Skapad